Směrnice o hospodaření s byty v majetku města Blansko

Účinnost od 01.04.2019

Směrnice č. 1/2019

Obsah:

 1. Úvod
 2. Žádost o nájem bytu
 3. Pořadí žadatelů o nájem bytu
 4. Vedení pořadí žadatelů o nájem bytu
 5. Vyřazení žádosti
 6. Nájem bytu
 7. Výběrové řízení
 8. Nájem bytu mimo pořadí
 9. Podnájem bytu
 10. Ostatní ustanovení
 11. Přechodná a závěrečná ustanovení

Příloha: Bodové hodnocení bytové situace žadatele o byt o velikosti 0+1, 1+1 v Blansku

Zpracovala: Martina Kučerová, referentka bytového hospodářství

Obdrží: členové Rady města Blansko, vedoucí odborů MěÚ Blansko

Čl. 1
Úvod

1.1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) hospodaření s byty, které jsou ve vlastnictví města Blansko.

1.2. V souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Blansko zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým fondem města Blansko odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor KOM“ a „MěÚ Blansko“).

1.3. Tato směrnice se nevztahuje na hospodaření s byty zvláštního určení (tj. byty v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové byty) a na sociální bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi.

1.4. Poradním orgánem Rady města Blansko v bytových záležitostech je bytová komise.

Čl. 2
Žádost o nájem bytu

2.1. Žádost o nájem bytu se podává na předepsaném tiskopise, který je dostupný na odboru KOM nebo na adrese www.blansko.cz.

2.2. Žádost může podat fyzická osoba, která je svéprávná a starší 18 let (dále jen „žadatel“).

2.3. MěÚ Blansko je povinen přijmout všechny žádosti o byt, každou podanou žádost individuálně posoudit, zda splňuje podmínky stanovené touto směrnicí a následně buď zařadit do pořadí žadatelů o nájem bytu, nebo předložit k rozhodnutí o podané žádosti Radě města Blansko (dále jen „rada města“).

2.4. Řádně vyplněná žádost je evidována na odboru KOM. Odbor KOM rovněž eviduje veškeré nahlášené změny k žádosti o byt.

Čl. 3
Pořadí žadatelů o nájem bytu

3.1. Pořadí žadatelů o nájem bytu o velikosti 1+kk nebo 1+1 (dále jen „pořadí“) je seznam žadatelů, který je uspořádán podle naléhavosti bytové situace jednotlivých žadatelů. Naléhavost bytové situace je určena dosaženým počtem bodů. Bodové hodnocení bytové situace žadatele je uvedeno v příloze této směrnice.

3.2. Při rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.

3.3. Pořadí je sestavováno čtvrtletně k datu 01.01., 01.04., 01.07. a 01.10. daného kalendářního roku.

3.4. Obodování žádostí a sestavování pořadí je prováděno pomocí programového vybavení, správnost vložených dat kontroluje bytová komise.

3.5. Pořadí schvaluje na doporučení bytové komise rada města.

Čl. 4
Vedení pořadí žadatelů o nájem bytu

4.1. Do pořadí se zapíše žadatel, jestliže:
a) žadatel nemá vlastní byt (tzn. není on nebo jeho manžel, registrovaný partner, druh, družka nájemcem bytu nebo vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu či bytu),
b) žadatel není a nebyl evidován jako dlužník ve vztahu k městu Blansko, a to za poslední 3 roky (totéž se vztahuje na manžela žadatele, registrovaného partnera, druha, družku),
c) žadateli neskončil nájemní vztah k bytu výpovědí pronajímatele dle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) či b) občanského zákoníku (totéž se vztahuje na manžela žadatele, registrovaného partnera, druha, družku).

4.2. Do pořadí může být na základě rozhodnutí rady města zařazen i žadatel, který nesplňuje podmínky uvedené v čl. 4 odst. 4.1 této směrnice.

4.3. Žadatel v žádosti o byt udělí souhlas dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů ve vztahu k žádosti o byt.

Čl. 5
Vyřazení žádosti

5.1. Evidovaná žádost může být vyřazena z pořadí v níže uvedených případech:
a) Při zjištění, že žadatel bydlí v pronajatém bytě ve vlastnictví města Blansko bez souhlasu města Blansko a nejedná se o osobu blízkou.
b) Při zjištění nenahlášené změny:
• která měla vliv na snížení bodového ohodnocení žádosti,
• skutečného bydliště.
c) Při dodatečném zjištění, že žadatel nebo jeho manžel, registrovaný partner, druh, družka se stal nebo byl dlužníkem vůči městu Blansko v období posledních 3 let.
d) Po druhém odmítnutí přiděleného bytu.
e) Žadatel sám požádá o vyřazení žádosti z pořadí.

5.2. Vyřazení žádosti dle čl. 5 písm. a) – c) této směrnice schvaluje na základě doporučení bytové komise rada města.

Čl. 6
Nájem bytu

6.1. Odbor KOM na základě schváleného pořadí uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu o nájmu bytu.

6.2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou – jeden rok od uzavření smlouvy. Odbor KOM v případě řádného plnění všech podmínek nájemní smlouvy prodlouží dodatkem ke smlouvě nájem bytu o další rok. Jestliže nájemce poruší ustanovení nájemní smlouvy a požádá o prodloužení nájmu bytu, předkládá odbor KOM žádost k projednání radě města, přičemž smlouva může být prodloužena i na dobu kratší než 1 rok.

6.3. Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu je žadatel vyřazen z pořadí žadatelů.

Čl. 7
Výběrové řízení

7.1. Výběrové řízení na nájem bytu se provádí u bytů o velikosti 2+kk a větších.

7.2. Záměr pronajmout uvolněný byt bude zveřejněn na úřední desce po dobu minimálně 30 dnů a budou v něm uvedeny bližší podmínky výběrového řízení, včetně minimální výše nájemného.

7.3. Pro nájemní smlouvu platí čl. 6 odst. 6.2. této směrnice obdobně.

Čl. 8
Nájem bytu mimo pořadí

8.1. Nájem bytu mimo pořadí je možný v případě, že nájemce bytu ve vlastnictví města Blansko, potřebuje:
a) najmout byt menší než je jeho stávající s tím, že uvolní byt, který má v nájmu,
b) z vážných důvodů najmout byt o stejném počtu pokojů, ale v jiném podlaží či domě s tím, že uvolní byt, který má v nájmu.

8.2. Ve výjimečných, řádně zdůvodněných případech, je nájem bytu mimo pořadí možný i u občana, který není zapsán v pořadí a nebo je zapsán v pořadí, ale ještě nedosáhl požadovaného bodového hodnocení bytové situace. Písemnou žádost občana projedná bytová komise a odbor KOM žádost následně předloží k rozhodnutí radě města.

8.3. Pro nájemní smlouvu platí čl. 6 odst. 2 této směrnice obdobně.

8.4. Uzavřením nájemní smlouvy na byt je žadatel vyřazen z pořadí žadatelů, pokud v něm byl zapsán.

Čl. 9
Podnájem bytu

9.1. Písemný souhlas k podnájmu bytu nebo jeho části vydává odbor KOM, a to po projednání a schválení v bytové komisi.

Čl. 10
Ostatní ustanovení

10.1. Pravidla uvedená v čl. 2 až 8 této směrnice se neuplatní na hospodaření s byty při základních a mateřských školách. Žádosti o nájem takového bytu podává příslušná škola na odbor KOM se stanoviskem odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko. Nájem bytu schvaluje rada města.

10.2. Pravidla uvedená v čl. 2 až 8 této směrnice se neuplatní v domech, kde je založeno společenství vlastníků jednotek.

Čl. 11
Přechodná a závěrečná ustanovení

11.1. Dle přílohy této směrnice – bodové hodnocení bytové situace žadatele o byt v Blansku – jsou hodnoceni i žadatelé, kteří jsou zapsáni v pořadí žadatelů, platném před dnem účinnosti této směrnice.

11.2. Tuto směrnici schválila Rada města Blansko na své 6. schůzi dne 29.01.2019 usnesením č. 27 a je účinná od 01.04.2019.

11.3. Tato směrnice nahrazuje v plném rozsahu Směrnici č. 6/2018 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko ze dne 05.09.2018.

 

V Blansku dne 29.01.2019

Ing. Jiří Crha
starosta

            aktualizováno: 14. 1. 2021, 15:02 h