Náplň práce oddělení bytového a nebytového hospodářství

Zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ), zejména zajišťuje uzavírání nájemních smluv, vede evidenci nájemců, vybírá nájemné a další platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor, provádí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, řeší vymáhání nedoplatků, řeší výpovědi z nájmů, vede technickou a provozní dokumentaci domů a bytů, provádí přepisy energií, zajišťuje provozní prohlídky a revize zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 1× za měsíc odboru FIN předává předpisy nájemného a společně kontrolují platby, pohledávky a závazky nájemců.

Zastupuje město v bytových družstvech a ve společenstvích vlastníků jednotek, kde je město členem.

Zajišťuje prodej bytů a nebytových prostor, připravuje kupní smlouvy, zajišťuje podávání návrhů na vklad a výmaz práv k bytům a nebytovým prostorům do katastru nemovitostí, případně zápisy změn údajů.

Zajišťuje kompletní hospodaření, včetně příprav smluv a kontroly činnosti nájemců v objektech sportovních zařízení (tj. např. krytých lázní a aquaparku, zimního stadionu, sportovních hal, hřišť), v areálu psího útulku, veřejného WC.

Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hospodářské činnosti města do insolvenčního řízení.

Vede a aktualizuje pasport budov v majetku města.

Připravuje a realizuje údržbu bytů, nebytových prostor a sportovních zařízení a jejich drobné stavební úpravy, na které není třeba stavební povolení ani ohlášení.

Zajišťuje provoz, údržbu a opravy soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku a ostatních tepelných zdrojů v majetku města.

Připravuje podklady a realizuje hromadné nákupy energií.

Zajišťuje a kontroluje plnění smluv v oblasti provozu, údržby a oprav rozvodů elektřiny a plynu v majetku města.

Eviduje a zabezpečuje péči o nástěnky, vývěsky v majetku města, zabezpečuje jejich přidělování subjektům, včetně uzavírání smluv.

Zabezpečuje péči o sochy, památníky, busty, pamětní desky, které jsou v majetku města.

Zajišťuje provoz, údržbu a opravy místního rozhlasu.

Zajišťuje správu rekreační oblasti Palava včetně zpracování pravidel pobytu na území rekreační oblasti Palava.

Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenou společností Služby Blansko, s. r. o.

Zabezpečuje činnost komise bytové.

            aktualizováno: 24. 7. 2020, 06:36 h