Statut Ceny města Blanska

Účinnost od 01.01.2018

Obsah:

  1. Účel a vymezení základních pojmů
  2. Pravidla pro udělování Ceny města Blansko
  3. Závěrečná ustanovení

Příloha:

Zpracovala: Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Obdrží: starosta, místostarostové, tajemník MěÚ, zastupitelé, vedoucí odborů MěÚ, ředitel Městské policie Blansko, předsedové komisí Rady města Blansko

Čl. 1
Účel a vymezení základních pojmů

1.1. Tímto se stanoví Pravidla pro udělování Ceny města Blansko (dále jen „Cena“).
1.2. Cenou se rozumí pamětní list, pamětní medaile nebo finanční dar.
1.3. Administrátorem procesu udělení Ceny je odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor ŠKOL“).

Čl. 2
Pravidla pro udělování Ceny města Blansko

2.1. Cena je udělována z rozhodnutí Zastupitelstva města Blansko (dále jen „Zastupitelstvo“).
2.2. Kandidátem Ceny může být pouze fyzická osoba, která se narodila, žije nebo je svým působením významně spojena s městem Blansko a svým působením významně přispěla k šíření dobrého jména města nebo svojí odbornou činností, morálními kvalitami či společenskou odpovědností přispěla k posílení mezilidských vztahů ve společnosti v kalendářním roce, za nějž je Cena udělována. Cena může být udělena osobě žijící i osobě in memoriam.
2.3. Cena může být udělena v následujících kategoriích:
a) za přínos v oblasti umění;
b) za přínos v oblasti sportu;
c) za přínos v oblasti vědy a techniky;
d) za záchranu lidského života;
e) za hrdinský čin jiný než je záchrana lidského života;
f) za dílo nebo činnost výše neuvedenou, kterými fyzická osoba významným způsobem pozitivně reprezentuje město Blansko.
2.4. Je-li Cena udělena více osobnostem za kolektivní počin, považuje se za Cenu jednu.
2.5. Návrh na udělení Ceny může podat každá fyzická nebo právnická osoba mající bydliště nebo sídlo na území města Blansko. Návrh se předkládá písemnou formou na odbor ŠKOL nejpozději do 31.01. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou Ceny udělovány.
2.6. Návrh podaný dle bodu 2.5. musí povinně obsahovat následující údaje:
a) identifikační a kontaktní údaje nominované osobnosti;
b) identifikační a kontaktní údaje nominující osoby (navrhovatele);
c) jednoznačné zdůvodnění nominace;
d) souhlas nominované osoby s nominací včetně souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v souladu s předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzorový formulář – Návrh na udělení Ceny města Blansko je přílohou č. 1 tohoto Statutu.
2.7. Cenu je možné udělit také in memoriam. V případě udělení Ceny in memoriam je nominující osoba povinna doložit dle odst. 2.6. bod d) souhlasy fyzické osoby oprávněné převzít za nominovaného Cenu (dále jen „Přebírající“), a to včetně kontaktních údajů na Přebírajícího.
2.8. Odbor ŠKOL zpracuje ze všech podaných návrhů souhrnný materiál, který předloží nejpozději na prvním zasedání Zastupitelstva, nejpozději však do 31.03, kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou Ceny udělovány, Zastupitelstvu k projednání.
2.9. Zastupitelstvo projedná jednotlivé návrhy na udělení Ceny, přičemž si může prostřednictvím Rady města Blansko vyžádat k těmto návrhům stanovisko komisí Rady města Blansko, které věcně souvisí s oblastí činnosti, za kterou je dotyčná osoba na Cenu nominována.
2.10. Zastupitelstvo může rozhodnout o udělení maximálně 6 Cen, přičemž je možné udělit více Cen v rámci jedné kategorie. Dle významnosti hodnoceného počinu může zastupitelstvo rozhodnout také o výši finančního daru spojeného s konkrétní Cenou. Zastupitelstvo si podle § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhrazuje právo rozhodnout o konkrétní výši případného daru i v hodnotě nižší než 20.000 Kč.
2.11. Na udělení Ceny není právní nárok. Za kalendářní rok nemusí být udělena žádná Cena.
2.12. Slavnostní udělení Cen proběhne nejpozději do konce června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou Ceny udělovány, ve výjimečných případech z rozhodnutí Zastupitelstva nejpozději do 12 měsíců. Organizátorem slavnostního udělení je odbor ŠKOL, který současně spravuje příslušné finanční prostředky v rozpočtu města.
2.13. V případě dodatečného zjištění nepravdivosti údajů rozhodných pro udělení Ceny je udělující orgán oprávněn rozhodnout o odejmutí příslušné Ceny.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Přílohou těchto pravidel je Vzorový formulář – Návrh na udělení Ceny města Blansko.
3.2. Tato Pravidla byla schválena na 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaném dne 05.12.2017 usnesením č. 38 a nabývají účinnosti dnem 01.01.2018.

V Blansku dne 06.12.2017.

Mgr. Ivo Polák
starosta


       Příloha č. 1

Vzorový formulář – Návrh na udělení Ceny města Blansko – PDF | MS Office

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h