Územní plán – Olomučany


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 26.02.2024 10:19

Územní plán Olomučany

(Úplné znění po vydání změn Ol1-Ol9 s nabytím účinnosti 08.11.2018)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 08.07.2012

Oznámení o vydání ÚP (21.06.2012)
Text (úplné znění)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 06/2012 – 12/2016) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text


Změny Ol1-Ol9

Datum nabytí účinnosti: 08.11.2018

Oznámení o vydání změn Ol1-Ol9 (23.08.2018)

Text
I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
II/ 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/ 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 27.06.2024 12:00

Změna územního plánu Olomučany Změna č. 10 – návrh pro veřejné projednání

Obsahem změny č.10 Územního plánu Olomučany je převod dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace a redefinice prvků územního plánu ve smyslu požadavku § 20a odst. 2 platných částí stavebního zákona, které nabyly účinnosti k 01.01.2023, zohlednění požadavků nadřazené dokumentace, kterými jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti 31.10. 2020 a aktualizace zastavěného území.

Oznámení o vydání změny č. 10

Text
I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000


Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn

Oznámení
Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 27. 6. 2024, 12:00 h