Náplň práce odboru vnějších vztahů

 • Vedoucí odboru plní funkci tiskového mluvčího města Blansko.
 • Navrhuje a realizuje opatření ke zlepšení komunikace s veřejností a mediálního obrazu města.
 • Po obsahové stránce zabezpečuje provoz internetových stránek www.blanensko.cz, www.blansko.eu a facebookového profilu města.
 • Podílí se na organizaci akcí pořádaných městem, zajišťuje jejich publicitu.
 • Úzce spolupracuje s právnickými osobami založenými a zřízenými městem při propagaci jejich aktivit.
 • Vytváří a realizuje projekty a programy informování a prezentace činnosti města ve vztahu k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.
 • Připravuje a realizuje informační kampaně s cílem zlepšení informovanosti veřejnosti a celkového mediálního obrazu města.
 • Zajišťuje tvorbu a redakci Zpravodaje města Blanska.
 • Po organizační a obsahové stránce zabezpečuje provoz městského televizního vysílání.
 • Zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu města Blansko a dohlíží na jeho správné používání jednotlivými útvary MěÚ.
 • Zajišťuje agendu Mobilního rozhlasu.

Úsek tiskový

 • Ve spolupráci s webmasterem zabezpečuje a koordinuje aktuálnost obsahu stránek www.blansko.cz.
 • Připravuje podklady a organizuje tiskové konference.
 • Spolupracuje s médii.
 • Podílí se na tvorbě obsahu internetových stránek města www.blansko.cz.
 • Pro zkvalitnění fungování MěÚ Blansko zjišťuje a vyhodnocuje formou dotazníkových šetření názory veřejnosti na jeho činnost. Výstupy šetření po dohodě s vedením města zveřejňuje.

Oddělení propagace a cestovního ruchu

 • Tvoří projekty pro zatraktivnění města Blansko a regionu pro turisty.
 • Zpracovává plány a koncepční dokumenty v oblasti propagace města a cestovního ruchu.
 • Vytváří propagační materiály města.
 • Provozuje informační kancelář BLANKA.
 • Poskytuje komplexní informační služby veřejnosti.
 • Vede databázi turistických informací o městě a okolí.
 • Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní a jiné akce.
 • Poskytuje provizní a doplňkové služby, prodej zboží; rozhoduje o přijetí zboží do prodeje včetně přípravy a podpisu příslušných smluv o zprostředkování prodeje.
 • Zabezpečuje provoz internetového koutku pro veřejnost.
 • Spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, okolními obcemi a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajišťuje prezentace města na výstavách a akcích v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajišťuje celkovou propagaci města v oblasti cestovního ruchu.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
 • Zabezpečuje dotační řízení v oblasti své působnosti, zajišťuje podklady a administraci dotačních řízení.
 • Zabezpečuje zahraniční styky města.
 • Zajišťuje překladatelské a tlumočnické práce pro potřeby města.
 • Zabezpečuje činnost komise pro zahraniční styky.
 • Zabezpečuje činnost komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí.
 • Zajišťuje agendu vyřizování souhlasu s užíváním loga města jinými subjekty.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h