Náplň práce odboru vnitřních věcí

Oddělení správní (zkratka OS)

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel a vypracovává z ní vyplývající statistické údaje.
 • Zjišťuje údaje občanů města pro ocenění významných životních událostí.
 • Provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů.
 • Spolupracuje s odborem OHS při zajištění sčítání lidu a voleb.
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
 • Provádí prvotní identifikaci klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Zabezpečuje pohřeb na náklady obce v případech, kdy není jiný vypravovatel pohřbu, včetně refundace vynaložených nákladů.
 • Vybírá správní poplatky v oblastech své činnosti.
 • Řeší přestupky v oblasti své působnosti příkazem na místě.
 • Zabezpečuje činnost komise pro občanské záležitosti.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Oddělení dopravně správních agend (zkratka DSA)

 • Zajišťuje výkon funkce dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, městská hromadná doprava).
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Uděluje, omezuje, odnímá řidičské oprávnění dle zákona o silničním provozu.
 • Vydává řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy.
 • Zajišťuje výdej dat z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče, výpis z konta bodového hodnocení řidiče)
 • Vydává a vyměňuje průkazy profesní způsobilosti řidiče a digitální karty do tachografů.
 • Vede řízení o zdravotní způsobilosti držitelů řidičského oprávnění.
 • Projednává přestupky na úseku bezpečnosti silničního provozu a přestupky na úseku zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Vede řízení o zadržení řidičského průkazu z důvodů uvedených v zákoně.
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Schvaluje technickou způsobilost vozidel a podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Provádí záznamy v registru silničních vozidel.
 • Zajišťuje výdej dat z registru silničních vozidel na základě žádosti.
 • Provádí státní odborný dozor na daných úsecích.
 • Zajišťuje činnost na úseku stanice měření emisí.
 • Projednává ostatní přestupky v rozsahu činností oddělení dopravně správních agend.
 • Koordinuje činnost na úseku bezpečnosti silničního provozu, zabezpečuje činnost aktivu BESIP a zajišťuje dopravní výchovu.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

            aktualizováno: 26. 1. 2023, 08:44 h