Náplň práce odboru správních a živnostenských agend

Oddělení Obecní živnostenský úřad

agenda registrace a živnostenského rejstříku

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu podle platného živnostenského zákona, týkající se koncesovaných živností, ohlašovacích vázaných a řemeslných živností a ohlašovací volné živnosti, zejména vydává výpisy, vede řízení ve věcech souvisejících s koncesemi, vede evidenci provozoven a přerušení, překážek provozování živnosti a plní úkoly vyplývající z dalších řízení před živnostenským úřadem.
 • Zpracovává avíza o změnách a doplnění údajů získaných ze základních registrů a určených informačních systémů.
 • Vykonává činnosti jako centrální registrační místo, finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám předává prostřednictvím jednotného registračního formuláře příslušná podání učiněná na živnostenském úřadě.
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
 • Je provozovatelem živnostenského rejstříku, vydává příslušné výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení, že určitý zápis v rejstříku není a sestavy.
 • Předává příslušným orgánům statní správy zákonem stanovené údaje.
 • Vykonává transformace živností, které vyplývají ze změn živnostenského zákona.
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle platného zemědělského zákona, která se týká zejména evidence zemědělského podnikatele, vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, o změnách v evidenci, o přerušení a o vyřazování z evidence a dalších povinnost.
 • Je provozovatelem informačního systému evidence zemědělského podnikatele a na požádání z něj vydává výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

agenda kontroly a správního řízení

 • Vykonává živnostenskou kontrolu, sleduje plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy v oblasti živnostenského podnikání.
 • Informuje jednotlivé specializované orgány o porušení zvláštních právních předpisů osobami provozujícími živnost, spolupracuje s dalšími orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení.
 • Ukládá podnikateli odstranění zjištěných nedostatků při provozování živnosti.
 • Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
 • Zapisuje do živnostenského rejstříku sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a příslušná rozhodnutí týkající se insolvenčního řízení.
 • Rozhoduje o zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění.
 • Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, včetně ukládání správních trestů.
 • Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, včetně ukládání správních trestů.
 • Kontroluje dodržování povinností příslušných ustanovení zákona o spotřebních daních při značení tabákových výrobků, včetně ukládání správních trestů.
 • Kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle příslušných ustanovení zákona o povinném značení lihu, včetně ukládání správních trestů.
 • Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, včetně ukládání správních trestů.
 • Kontroluje dodržování povinností provozovatelů cestovní kanceláře nebo cestovní agentury podle příslušných ustanovení zákonů o drahách, o civilním letectví a o silniční dopravě, včetně ukládání správních trestů.
 • Kontroluje dodržování povinností příslušných ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, včetně ukládání správních trestů.
 • Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o pohřebnictví, včetně ukládání správních trestů.
 • Spolupracuje se spotřebitelskými organizacemi při řešení stížností spotřebitelů za účelem domoci se efektivně, rychle a bezplatně jejich práv (tzv. spotřebitelský ombudsman).
 • Provádí cenovou kontrolu podle platného zákona o cenách a kontrolu povinností podle zákona o zemědělství, včetně ukládání správních trestů. .
 • Vyřizuje oznámení a podněty týkající se živnostenského podnikání.

Úsek správní

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel a vypracovává z ní vyplývající statistické údaje.
 • Zjišťuje údaje občanů města pro ocenění významných životních událostí.
 • Provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů.
 • Spolupracuje s odborem OHS při zajištění sčítání lidu a voleb.
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
 • Provádí prvotní identifikaci klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Zabezpečuje pohřeb na náklady obce v případech, kdy není jiný vypravovatel pohřbu, včetně refundace vynaložených nákladů.
 • Vybírá správní poplatky v oblastech své činnosti.
 • Řeší přestupky v oblasti své působnosti příkazem na místě.
 • Zabezpečuje činnost komise pro občanské záležitosti.

            aktualizováno: 14. 2. 2024, 10:22 h