Správní poplatky

od 30. 9. 2017

Správní poplatky vybírané při výkonu státní správy v oblasti živnostenského podnikání upravuje zákon č. 634/2004Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky týkající se živnostenského podnikání jsou stanoveny pevnou částkou a jsou uvedeny níže nebo v položce 24 sazebníku správních poplatků.


Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1 000,-
b) Další ohlášení živnosti Kč 500,-
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1 000,-
d) Přijetí další žádosti o koncesi Kč 500,-
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 500,-
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost Kč 500,-
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny Kč 100,-
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku Kč 20,-
i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli Kč 5,-
j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona (CzechPOINT) Kč 50,-

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem zvláštního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
5. Na základě § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní úřad sníží poplatek o 20%, nejvýše však o 1000,- Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Výše uvedené slevy se vztahuje na všechna podání učiněná vůči živnostenskému úřadu prostřednictvím aplikace JRF.

Způsob zaplacení správního poplatku

A) Zaplacení správního poplatku na pokladně MěÚ Blansko, která je umístěna v přízemí budovy na nám. Republiky 1 – úřední hodiny

Zaplacení správního poplatku se prokáže živnostenskému úřadu předložením „příjmového dokladu“, který vystaví pokladna.
B) Zaplacení správního poplatku na poště pomocí poštovní poukázky typu A.
V. symbol: 4419
S. symbol: rodné číslo

vzor

Zaplacení správního poplatku se prokáže živnostenskému úřadu předložením „podacího lístku“.

C) Zaplacení správního poplatku bankovním převodem z účtu na účet Města Blansko
Adresa majitele účtu:
Město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
č. účtu: 19-329631/0100
V.symbol: 4419

Zaplacení správního poplatku se prokáže živnostenskému úřadu předložením „výpisu z účtu“, ze kterého je zřejmé zaplacení.

            aktualizováno: 16. 11. 2023, 12:12 h