Náplň práce odboru životního prostředí

 • Zajišťuje činnosti v samostatné působnosti města v oblasti životního prostředí, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, veřejné zeleně, vodního a lesního hospodářství, veterinární a rostlinolékařské péče vyjma oblastí, které zajišťuje odbor KOM.
 • Zabezpečuje činnost povodňových komisí města i obce s rozšířenou působností.
 • Podílí se na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
 • Vydává koordinované stanovisko v rámci své působnosti.
 • Zabezpečuje ekologickou výchovu, informační servis a environmentální vzdělávání pro veřejnost, úřady a obce územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, zajišťuje poradenskou a odbornou činnost ve vztahu k životnímu prostředí, iniciuje vzdělávací akce a jiné aktivity, spolupracuje s jinými regiony při koordinaci aktivit v oblasti ekologické osvěty.
 • Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
 • Zabezpečuje činnost komise pro životní prostředí.

Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a geologie.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší.
 • Zajišťuje údržbu dešťových vpustí, kanalizace a vodovodů v majetku města.
 • Zajišťuje správu toků majících vztah k majetku města, sedimentačních a požárních nádrží.
 • Zajišťuje správu retenčních nádrží Palava I a Palava II.
 • V samostatné působnosti zastupuje město ve správních řízeních dle vodního zákona nerozvojového charakteru (např. domovní ČOV, areálové lapače olejů, odlučovače ropných látek, neoprávněné vypouštění odpadních vod a další).
 • Zajišťuje zpracování povodňových plánů pro územní obvod obce s rozšířenou působností Blansko.
 • Spolupracuje s odborem KOM na zpracování plánu odpadového hospodářství.

Oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku myslivosti.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku veterinární péče.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku lesního hospodářství.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o ekologickém zemědělství.
 • Zabývá se ve spolupráci s MP problematikou toulavých zvířat ve městě v rámci samostatné působnosti města.

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h