Správní poplatky

Správní poplatky vybírané při výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky týkající se ochrany životního prostředí jsou stanoveny pevnou částkou a jsou uvedeny níže nebo v položkách 13, 14 a 18 sazebníku správních poplatků zákon č. 634/2004 Sb.

Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

- na 1 den Kč 30

- na 5 dní Kč 50

- na 30 dní Kč 70

- na 6 měsíců Kč 100

- na 12 měsíců Kč 150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost

v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev Kč 500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev Kč 200

Předmětem poplatku není změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka:
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

- 30 dní Kč 200

- 1 rok Kč 100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50

- 3 roky Kč 200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100

- 10 let Kč 500

- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1 000

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500

b) Povolení výkonu rybářského práva Kč 2 000

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč 500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) Kč 500

Předmětem poplatku není ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h