Zpráva o činnosti poradny za rok 2008

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V červnu r. 2008 proběhlo v Poradně inspekční šetření zaměřené na plnění podmínek registrace Poradny jako sociální služby ve státním registru poskytovatelů sociálních služeb u MPSV a také naplňování standardů kvality sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V prvním bodě nebyly shledány nedostatky, druhý bod byl ohodnocen procentuelně, tj. Poradna v danou chvíli naplňovala všechny body standardů kvality poskytování služby na 84%. Toto šetření tedy přineslo zpětnou vazbu o možných dalších koncepčních a metodických změnách zvyšujících kvalitu odborného sociálního poradenství poskytovaného v Poradně. Po inspekcí schváleném navrženém plánu odstraňování nedostatků byla další kontrolní fáze odsunuta na rok 2009.

Činnosti v Poradně:

Poradna nabízí služby odborného sociálního poradenství – pro jednotlivce, páry, rodiny či skupiny klientů. Je udržována spolupráce s dalšími blízkými odborníky a institucemi. Nejvíce zastoupené jsou sociálně právní oddělení sociálních odborů města Blanska a Boskovice. Zůstal (stejně jako v r.2007) vyšší počet klientů přicházejících na jejich popud, potažmo i spolupráce se soudy projednávajícími jejich případy.

Poradna nadále spolupracuje v rámci místní pracovní skupiny sdružující zařízení a instituce zabývající se tématikou domácího násilí. Skupina je koordinována pracovníky Intervenčního centra zřízeného Jihomoravským krajem při krizovém centru SPONDEA Brno.

Zůstává velmi úzká součinnost s Pečovatelskou službou odboru sociálních věcí Města Blanska. Během celého roku pravidelně probíhala (v roce 2006 započatá) podpůrná seniorská skupina v DPS na ul. 9. května navazující a rozšiřující úvodní program kurzu tréninku paměťových složek také o vlastní uvědomění osobnosti každého člena skupiny, podporu, sdílení životní a zdravotní situace, seniorského věku. Většina původních členů skupiny pokračovala, vzhledem k seniorskému věku a úmrtí někteří také odešli. Skupina je otevřená novým členům, kteří poté doplnili maximální kapacitu.

V průběhu roku se uskutečnily besedy vedené psycholožkou – vedoucí Poradny – v Centru PRO Rodinného a mateřského centra Charity Blansko. Besedy byly zaměřeny na specifická témata rodiny a výchovy dětí. Účastnili se jich rodiče s dětmi. Sociální pracovnice připravila program (relaxační techniky) pro o.s. Debra v rámci jejich výjezdního ozdravného pobytu v Blansku.

V průběhu roku byly doplňovány webové stránky Poradny. www.blansko.cz/poradna. V rámci poskytování „internetového poradenství“ skrze stránky Poradny a spolupráci s o.s. INTERNETPORADNA.CZ bylo zodpovězeno 24 dopisů. U dopisů směřovaných přímo do naší Poradny se jednalo zejména o prvotní navázání kontaktu a obdržení základních informací či poradenství, na základě kterého se pak dotazovatel osobně objednával.

V průběhu roku byla poskytnu stáž čtyřem studentům (Masarykova univerzita obor psychologie – psychologické poradenství, SŠ sociálně-právní).

Personální situace:

Personální zajištění chodu Poradny bylo do října roku 2008 stabilní. Vzhledem k ukončení pracovního poměru sociální pracovnice v Poradně byly v rámci výběrového řízení vybrány nové dvě pracovnice na 0,5 úvazku – na pozici sociální pracovnice a druhé psycholožky, s nástupem od 5.1.2009.

Statistika konzultací:

Poradenské služby pracoviště jsou stabilně vsazeny do sítě sociálních služeb v Blansku a širším okolí. Poptávka po službách zůstává vysoká, zejména ze strany institucí (OSPOD Blansko, Boskovice, Okresní soud Blansko). Počet konzultací již však naplňuje pracovní kapacitu současného personálního (zejména psychologického) zajištění. Dlouhodobě se ukazuje potřeba rozšíření personálního zajištění psychologického poradenství. (Od r. 2009 dojde k navýšení o 0,5 úvazku psychologa.)

Celkem bylo za rok 2008 realizováno 621 konzultací, z čehož bylo 236 s problematikou osobní, která dlouhodobě dominuje. Párová a partnerská problematika byla řešena ve 183 konzultacích. Rodinná tématika byla obsahem 123 konzultací. 79 konzultací se týkalo sociální problematiky (zahrnuje i spolupráce s OSPOD Blansko, Boskovice a soudy). Oproti r.2007 došlo ke snížení celkového počtu konzultací způsobeného delší pracovní neschopností jediného psychologa v Poradně.

Tématika v jednotlivých kategoriích statisticky sledovaných problematik zůstává dlouhodobě podobná. V problematice individuálních konzultací s klienty jsou to zejména mnohovrstevné osobní potíže, reakce na partnerskou krizi (bez účasti partnera), potíže se sebehodnocením, neurotické a afektivní potíže, osamělost, závažné nemoci a reakce na ně.

V problematice párové se objevovaly zejména poruchy komunikace, rozvodové problémy, chronické krize, odcizení ve vztahu, nevěra. V rodinné problematice výrazně převládaly rozvodové konflikty a porozvodové spory o děti, dále výchovné potíže dětí, také závažné nemoci, úrazy jako rodinné téma a v sociální pak hlavně sociálně právní ochrana dětí (spol. s OSPOD) při konzultacích s rodiči, dále psychologické vyšetření žadatelů o osvojení a pěstounskou péči..

Zůstává faktem, že iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou ženy. Ze statistik vyplývá, že poradenské služby využily ženy při 681 konzultacích, muži při 282 konzultacích a děti při 67 konzultacích.

Skupina pro seniory byla realizována celkem 79x. Bylo zodpovězeno 24 internetových dotazů. V 10 nových případech přišli klienti na popud Oddělení sociálně-právní ochrany dětí či soudu, celkem 63 konzultací. Zvýšil se počet psychologických vyšetření v rámci spolupráce s OSPOD Boskovice při posuzování žádosti o osvojení a pěstounskou péči, celkem 23 konzultací. Ve spolupráci s Probační-mediační službou byl řešen případ náhradní podoby resocializačního individuálního programu pro jejich klienta.

Celkový počet nových případů je 110 (116 v r. 2007) a celkový počet vedených případu je 204 (209 v r. 2007).

GRAFY

Přehled počtu konzultací v jednotlivých měsících roku 2008.
Přehled počtu nových případů v jednotlivých měsících roku 2008.

Zprávu vypracovala: Mgr. Radka Šebelová
20. 1. 2009, Blansko

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:34 h