11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnosti osob, ...

... a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává

V případech, kdy MěÚ Blansko vede správní řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí MěÚ Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím MěÚ Blansko. Postup podávání odvolání upravuje hlava VIII správního řádu.

Postup při podání odvolání proti rozhodnutí tajemníka MěÚ o odmítnutí žádosti o informace upravuje čl. 8 směrnice č. 9/2014 Poskytování informací Městem Blansko podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Další bod: 12. Formuláře k podávání žádostí na MěÚ

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h