14. Předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

  • Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Seznam platných obecně závazných vyhlášeknařízení Města Blansko je zveřejněn a průběžně aktualizován na internetových stránkách www.blansko.cz v sekci přehled hlavních dokumentů.

Přehled platných řádů města:

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou v úřední dny občanům k nahlédnutí na právním a personálním oddělení Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3, kancelář č. 6.


Další bod: 15. Úhrady za poskytování informací

            aktualizováno: 10.08.2020, 14:50 h