15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Výše úhrady se stanoví vždy jako součet dílčích odvozených přímých nákladů. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady bez nákladů na odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nepřesáhne 30 Kč včetně.

1. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání (včetně odvodů a režie) 257 Kč.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.

Úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lze požadovat pouze při poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Kopírování a skenování na kopírovacích strojích, tisk na tiskárnách PC:

 1. černobílé

 • formát A4 jednostranný……………………………… 0,50 Kč/A4

 • formát A4 oboustranný……………………………… 0,90 Kč/A4

 • formát A3 jednostranný……………………………… 2,00 Kč/A3

 • formát A3 oboustranný……………………………… 3,00 Kč/A3

 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) … individuální kalkulace nákladů

 1. barevné

 • formát A4 jednostranný ……………………. ……… 2,50 Kč/A4

 • formát A4 oboustranný ……………………………… 4,00 Kč/A4

 • formát A3 jednostranný ……………………………… 3,00 Kč/A3

 • formát A3 oboustranný ……………………… ……… 5,00 Kč/A3

 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) … individuální kalkulace nákladů

3. Kopírování velkoformátových mapových podkladů:

 • náklady ve výši ceny zhotovení kopie

Poskytnutí informace na CD/DVD:

 • nenahrané CD/DVD s obalem ……………….……… 10 Kč/1ks

 • jiný nosič ………………..……………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

Odeslání informace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:

 • náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Řídí se Nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci úhrad za poskytnutí informací ze dne 03.02.2020.

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h