Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dokumenty

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice č. 2/2017

Účinnost od 01.02.2017

Obsah:

 1. Úvod
 2. Zveřejňování informací
 3. Přijímání žádostí o informace
 4. Omezení práva na informace
 5. Vyřizování žádostí
 6. Úhrada nákladů
 7. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 8. Odvolání
 9. Evidence písemných žádostí
 10. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 11. Závěrečná ustanovení

Přílohy:

Zpracovali:

 • Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka
 • Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení OKT

Obdrží: starosta, místostarostové, vedoucí odborů MěÚ, ředitel Městské policie Blansko

Čl. 1
Úvod

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upravuje podmínky práva fyzických i právnických osob na svobodný přístup k informacím a současně stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace povinnými subjekty poskytovány. Povinným subjektem podle zákona jsou i územní samosprávné celky a jejich orgány. Informace spadající do samostatné působnosti poskytuje Město Blansko; informace spadající do přenesené působnosti poskytuje Městský úřad Blansko (dále společně jen „MěÚ“).

Tato směrnice upravuje postup MěÚ při poskytování informací podle zákona. Postup MěÚ upravený touto směrnicí plně respektuje ustanovení zákona a stanoví bližší podmínky při poskytování informací, které vycházejí z běžného fungování MěÚ. Tato směrnice se nevztahuje na poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou Sazebníku za poskytování úhrad spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb., který je přílohou č. 1 této směrnice.

Spis k žádosti o informaci vede příslušný odbor nebo samostatné oddělení MěÚ.

Vedoucí odboru příslušného k vyřízení žádosti o informaci určí v každém jednotlivém případě pracovníka odboru pro vyřízení žádosti. Za správnou aplikaci zákona a této směrnice odpovídá vedoucí příslušného odboru MěÚ.

Čl. 2
Zveřejňování informací

V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům na základě ústních či písemných žádostí nebo zveřejněním. Za písemnou žádost se považuje i žádost podaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (telefon, fax, e-mail, datová schránka).

Pro informování veřejnosti je na podatelnách MěÚ v úředních hodinách k nahlédnutí seznam právních předpisů vydaných v rámci působnosti MěÚ a seznamy hlavních dokumentů a dalších důležitých informací pro veřejnost, zejména dokumenty koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a zákona. Zaměstnanci podatelny jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat.

Některé výše uvedené dokumenty jsou zároveň veřejně přístupné i na internetové stránce Města Blansko, a to na adrese www.blansko.cz. Zde je také zveřejněn aktuální rozpočet města.

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní MěÚ spolu s informací též metadata (vlastnosti), která se k ní vztahují. (§ 4b odst. 1 zákona).

Čl. 3
Přijímání žádostí o informace

Zaměstnanci na všech odborech MěÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost o poskytnutí informace písemně.

Žádost o poskytnutí informace vyřizuje odbor MěÚ, jehož věcné působnosti se požadovaná informace týká. Zjistí-li věcně příslušný odbor MěÚ kdykoliv v průběhu vyřizování žádosti, že se žádost týká věcné působnosti více odborů MěÚ, jsou ostatní odbory povinny poskytnout tomuto odboru součinnost tak, aby mohla být žádost vyřízena ve lhůtách dle zákona.

Čl. 4
Omezení práva na informace

Zaměstnanci neposkytnou podle této směrnice informace, na něž se vztahuje zvláštní úprava. Týká se to především evidence obyvatel, matriky, voličských seznamů apod. Neposkytují se také ty informace, které jsou označeny jako utajovaná informace, obchodní tajemství a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem. Informace, které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále se neposkytují informace, které jsou uvedeny v § 11 zákona, a to včetně informací, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům MěÚ. Povinnost poskytovat informace se rovněž netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Zaměstnanci poskytnou základní osobní údaje o osobě, které Město Blansko poskytlo veřejné prostředky. Tyto údaje se poskytují v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Zaměstnanci však neposkytnou základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.

Čl. 5
Vyřizování žádostí

Ústní žádosti

Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací, které jsou v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází (tzn. že zaměstnanec „zkopíruje“ v příslušném vyhledávači hypertextový odkaz na internetovou stránku, kde je informace zveřejněna, a ten žadateli sdělí, nebo slovně popíše cestu k informaci (např. informace se nachází na internetové stránce města Blansko, jejíž adresa je www.blansko.cz, v sekci „Městský úřad“, podsekci „usnesení zastupitelstva“).

Trvá-li však žadatel nadále na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky (tzn. e-mailem, nebo prostřednictvím systému datových schránek)a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Ústní žádosti o informace se nezahrnují do počtu žádostí o informaci ve výroční zprávě dle § 18 zákona.

Písemné žádosti

Písemné žádosti o poskytnutí informace lze podat přímo na jednotlivých odborech MěÚ, kterých se záležitost týká, na podatelně, prostřednictvím sekretariátu starosty, nebo elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny epodatelna@blansko.cz. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena MěÚ. Elektronicky podaná žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Není-li elektronická žádost o poskytnutí informace podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny (např. taková žádost je doručena přímo na e-mail konkrétního zaměstnance), není takový dotaz v souladu s § 14 odst. 4 zákona žádostí o poskytnutí informace dle zákona a při jeho vyřizování se nepostupuje dle zákona. V souladu se zásadou dobré správy je třeba takový dotaz vyřídit dle jeho obsahu, a to v přiměřené lhůtě.

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve zaměstnanec žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pak vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy neupřesní, MěÚ rozhodne o odmítnutí žádosti.

Postup při vyřizování písemných žádostí je následující:

 • žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti MěÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do 7 dnů od doručení sdělí písemně žadateli,
 • splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti (nejdříve však po zaplacení stanovené úhrady nákladů), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku. Je-li žádost o poskytnutí informace podána elektronicky, lze požadovanou informaci poskytnout rovněž elektronicky, pokud žadatel uvede jako adresu pro doručování elektronickou adresu. Informace se poskytne v souladu se žádostí, tedy ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud zákon nestanoví jinak (příslušný odbor není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro příslušný odbor nepřiměřenou zátěží; v takovém případě vyhoví příslušný odbor žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena). Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo spojeno s nepřiměřenou zátěží, příslušný odbor poskytne takový celek v souladu se zákonem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu informace, informaci příslušný odbor poskytne v elektronické podobě.
 • lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 7 zákona prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručením do vlastních rukou).

Do 15 dnů od poskytnutí informací odešle vedoucí příslušného odboru MěÚ poskytnutou informaci ke zveřejnění na internetových stránkách města Blansko správci internetových stránek. Současně vedoucí příslušného odboru MěÚ zajistí nezveřejnění případných osobních údajů, tedy odpovídá za anonymizaci zveřejňované informace. Nezveřejňuje se např. celé datum narození, ale jen rok narození, nezveřejňuje se plná adresa bydliště, ale jen obec. Zveřejněná informace musí být v otevřeném strojově čitelném formátu.

O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Lhůty stanovené zákonem jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce v příloze č. 2 této směrnice.

Čl. 6
Úhrada nákladů

MěÚ je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. MěÚ je oprávněn žádat též úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Uvedené náklady je povinen uhradit žadatel.

Výše nákladů se stanoví podle zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této směrnice. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím informace podle zákona je příjmem Města Blansko.

V případě, že MěÚ bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, zaměstnanec, který žádost o informaci vyřizuje, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před vlastním poskytnutím informace, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. V tomto oznámení musí být stanovena konkrétní výše úhrady a musí být podrobně zdůvodněno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Úhrada se provádí buď osobně na pokladně MěÚ (v částce vypočtené dle sazebníku a zaokrouhlené na celé koruny dle matematických pravidel), složenkou nebo bezhotovostně (v částce přesně vypočtené dle sazebníku) na účet města č. 19-329631/0100, variabilní symbol 4469. O stanovení povinnosti uhradit náklady bude příslušný odbor informovat odbor FIN. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává (tj. do 30 dnů ode dne doručení sdělení o požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace, stížnost se podává u MěÚ a rozhoduje o ní Krajský úřad Jihomoravského kraje).

Vzor textu poučení: „Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace je možné podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona, do 30 dnů ode dne doručení sdělení o požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace. Lhůta pro podání stížnosti běží ode dne následujícího po dni doručení této výzvy. Stížnost se podává u MěÚ Blansko a rozhoduje o ní Krajský úřad Jihomoravského kraje.“

Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. V případě zasílání požadovaných informací poštou je žadatel povinen uhradit i poštovné dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, zaměstnanec žádost odloží.

Čl. 7
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného odmítnutí žádosti. Na řízení o odmítnutí žádosti se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace, byť i jen z části, vyhovět, informuje o tom vedoucí odboru MěÚ, který žádost vyřizoval, písemně tajemníka MěÚ a požádá ho o vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Zároveň s touto žádostí předloží tajemníkovi MěÚ návrh textu rozhodnutí a veškeré podklady, vztahující se k předmětné žádosti. Na základě těchto materiálů rozhodne tajemník do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti o tom, zda bude informace poskytnuta či nikoliv.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat přesné označení MěÚ, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, řádné a podrobné odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis tajemníka s uvedením jména, příjmení a funkce. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li ovšem tato osoba známa. Vzor rozhodnutí je obsažen v příloze č. 3 této směrnice.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se doručuje žadateli do vlastních rukou.

Čl. 8
Odvolání

Proti rozhodnutí tajemníka MěÚ o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání, a to prostřednictvím sekretariátu starosty Města Blansko. Pro odvolací řízení se použijí ustanovení správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 15 dnů ode dne doručení odvolání postoupí, pokud MěÚ nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře.Postupuje se originál spisu MěÚ včetně odmítnuté informace a včetně soupisu všech jeho součástí (sběrného archu spisu). V předkládací zprávě odvolacímu orgánu příslušný odbor MěÚ popíše důvody pro vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci a dále se vypořádá s námitkami uvedenými v odvolání.

Krajský úřad rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. MěÚ je právním názorem Krajského úřadu vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

Čl. 9
Evidence písemných žádostí

Evidenci žádostí zajišťuje vedoucí příslušného odboru MěÚ. Evidují se zejména samotné písemné žádosti, veškerá rozhodná data, forma vyřízení žádostí, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, rozhodnutí o odvolání, soudní rozhodnutí ve věci a ostatní důležité podklady ve věci. Veškerá evidence za předcházející rok pak musí být zpracována a odevzdána vedoucími odborů MěÚ do konce měsíce ledna tajemníkovi MěÚ, který na základě toho sestaví výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.

Čl. 10
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 • kterému po uplynutí zákonné lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší odměny za oprávnění informaci použít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zaměstnanec písemný záznam.

Stížnost se podává u MěÚ, a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, o odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti MěÚ, nebo o výši požadované úhrady nákladů,
 • uplynutí 15 denní lhůty pro poskytnutí informace nebo řádně oznámené prodloužené lhůty.

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

MěÚ předloží stížnost spolu se spisovým materiálem (postupuje se originál spisu včetně soupisu všech jeho součástí  sběrného archu spisu) nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V předkládací zprávě nadřízenému orgánu příslušný odbor MěÚ zdůvodní svůj postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a vypořádá se s námitkami uvedenými ve stížnosti a dále nadřízenému orgánu předloží další materiály potřebné k posouzení stížnosti, které nejsou obsahem příslušného postupovaného spisu MěÚ (např. pro případ stížnosti na výši úhrady se připojí Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.).

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup MěÚ a rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena tak, že:

 1. postup MěÚ potvrdí,
 2. přikáže MěÚ, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
 3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

Pokud nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumává postup MěÚ ve věci uložené úhrady nákladů, rozhodne tak, že:

 1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 2. výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
 3. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona musí být zveřejněna, přitom se postupuje stejně jako v případě uvedeném v čl. 5.2.6. této směrnice.

Rozhodnutí podle předchozích odstavců se oznamuje žadateli a MěÚ. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Za aktualizaci této směrnice odpovídá odbor OKT.

Nedílnou součástí této směrnice jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.

Příloha č. 2 Přehled lhůt dle zákona č. 106/1999 Sb.

Příloha č. 3 Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 9/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21.10.2014, včetně jejího Dodatku č. 1 ze dne 29.02.2016.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.02.2017.

 

V Blansku dne 30.01.2017

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko


     PŘÍLOHY

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání (včetně odvodů a režie) 165 Kč.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.

Úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lze požadovat pouze při poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kopírování a skenování na kopírovacích strojích, tisk na tiskárnách PC:

černobílé

 • formát A4 jednostranný………………………………………………………… 0,50 Kč/A4
 • formát A4 oboustranný…………………………………………………………. 0,90 Kč/A4
 • formát A3 jednostranný………………………………………………………… 2,00 Kč/A3
 • formát A3 oboustranný………………………………………………............... 3,00 Kč/A3
 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) ……….……. individuální kalkulace nákladů

barevné

 • formát A4 jednostranný ……………………. …………………………………. 2,50 Kč/A4
 • formát A4 oboustranný ………………………………………………………… 4,00 Kč/A4
 • formát A3 jednostranný ……………………………………………..…………. 3,00 Kč/A3
 • formát A3 oboustranný ……………………… ………………………………... 5,00 Kč/A3
 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) …………….. individuální kalkulace nákladů

Kopírování velkoformátových mapových podkladů: podíl ceny zhotovitele kopie.

Poskytnutí textových dat na CD/DVD:

 • nenahrané CD/DVD s obalem ……………….………..……………….…….……. 10 Kč/1ks
 • jiný nosič ………………..……………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

Odeslání poštou:

 • náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

     PŘEHLED LHŮT DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací

Do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, resp. v prodloužené lhůtě (resp. do 15 dnů po zaplacení úhrady)

Zveřejnění poskytnuté informace

Do 15 dnů od jejího poskytnutí

Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

Před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

Nejvýše o 10 dnů

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti

Do 15 dnů od přijetí žádosti, resp. v prodloužené lhůtě

Odkaz na zveřejněnou informaci

Do 7 dnů od přijetí žádosti

Odložení žádosti – sdělení žadateli [§ 14 odst. 5 písm. c) zákona]

Do 7 dnů ode dne doručení žádosti

Výzva žadateli, aby žádost doplnil nebo upřesnil [§ 14 odst. 5 písm. a) a b) zákona]

Do 7 dnů ode dne podání žádosti

Lhůta, ve které musí být žádost doplněna nebo upřesněna

30 dnů od doručení výzvy

Lhůta pro podání odvolání

Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

Lhůta pro předložení odvolání nadřízenému orgánu

Do 15 dnů ode dne doručení odvolání

Lhůta pro vyřízení odvolání

Do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem

Výzva k úhradě nákladů

Před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

Odložení žádosti – neuhrazení nákladů

Po uplynutí 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, resp. doručení oznámení o úhradě

Odložení žádosti – nedoplnění údajů [§ 14 odst. 5 písm. a) zákona]

Po uplynutí 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění

Podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona

Předložení stížnosti nadřízenému orgánu

Do 7 dnů ode dne doručení stížnosti

Lhůta pro vyřízení stížnosti

Do 15 dnů od předložení stížnosti


     Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

Var. Město Blansko – var. se vybere podle toho, zda jde o informaci v samostatné nebo přenesené působnosti

 

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

______________________________________________________________________________

 

Doporučeně do vl. rukou/datovou schránkou

 

jméno, příjmení/název

adresa příjemce rozhodnutí

 

 

Spis. zn.:

 

Čj.:

 

Vyřizuje:
Tel.:

Fax:
E-mail:

 

 

Datum:

 

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blansko/Město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel/o dne .... písemnou/elektronickou žádost pana/paní jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, nar./IČO: .........., bytem/se sídlem ......, elektronická adresa ........ o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se ........ (stručně opsat, o jaké informace se žádá).

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, rozhodl/o Městský úřad/Město Blansko v souladu s ust. § 7, 8a, 8b, 9, 10, 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (vybere se vhodná varianta podle důvodu odmítnutí) a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žádost pana/paní jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, nar./IČO: .........., bytem/se sídlem ....., elektronická adresa ........ ze dne …... o poskytnutí informace týkající se ........ (stručně opsat, o jaké informace se žádá)

se odmítá.

 

Odůvodnění:

Dne ….. obdržel/o Městský úřad/Město Blansko jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ“) písemnou/elektronickou žádost pana/paní jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, nar./IČO: .........., bytem/se sídlem ......, elektronická adresa ........ o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ“), týkající se ........ (stručně opsat, o jaké informace se žádá).

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, vydává Město/Městský úřad Blansko (dále jen „městský úřad“) toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které odůvodňuje následovně: (dále se vybere některá z variant A) až J) podle důvodu odmítnutí).

 1. Podle ust. § 7 InfZ je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. Co je utajovanou informací, stanoví zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že výše specifikované informace požadované v žádosti pana/paní …...... jsou utajovanou informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 2. Podle ust. § 8a InfZ informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů může správce osobních údajů osobní údaje zpracovávat a předávat jiné osobě pouze se souhlasem subjektu údajů. Vzhledem k tomu, že výše specifikované informace požadované v žádosti pana/paní ….......... obsahují osobní údaje a městský úřad nemá k dispozici souhlas těchto osob k jejich poskytnutí třetí osobě, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 3. Podle ust. § 8b InfZ povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky, což se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Základní osobní údaje se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Vzhledem k tomu, že pan/paní …................. požaduje poskytnutí informace nad rámec tohoto zákonného ustanovení, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 4. Podle ust. § 9 InfZ pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. Za obchodní tajemství lze v souladu s § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovat skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Vzhledem k tomu, že pan/paní ….................. požaduje poskytnutí informace, která má povahu obchodního tajemství, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Právo k tomuto obchodnímu tajemství vykonává …..... (doplní se subjekt, který vykonává právo obchodního tajemství, popř. Var:/Kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství, není městskému úřadu známo.)
 5. Podle ust. § 10 InfZ informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. Vzhledem k tomu, že pan/paní …............... požaduje poskytnutí informace, získané městským úřadem na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (vybere se vhodná varianta), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 6. Podle ust. § 11 odst. 1 InfZ povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

   Vzhledem k tomu, že pan/paní …...... požaduje poskytnutí informace …........... (vybere se vhodná varianta z písm. a), b), c)), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 7. Podle § 11 odst. 2 InfZ povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

   Vzhledem k tomu, že pan/paní ….............. požaduje poskytnutí informace …............ (vybere se vhodná varianta z písm. a), b), c)), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského vykonává ….. (doplní se autor, popř. Var:/ Kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského není městskému úřadu známo.)
 8. Podle § 11 odst. 3 InfZ informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Vzhledem k tomu, že pan/paní ................ požaduje poskytnutí informace, na něž se v souladu se zákonem ..... (např. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) vztahuje povinnost mlčenlivosti, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 9. Podle § 11 odst. 5 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

   Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno.
   Vzhledem k tomu, že pan/paní …............... požaduje poskytnutí informace …............ (vybere se vhodná varianta z písm. a), b), c), d), e)), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 10. Podle § 11 odst. 6 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena. Vzhledem k tomu, že pan/paní ….......... požaduje poskytnutí informace týkající se trestního řízení, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 odst. 1 InfZ podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím sekretariátu starosty Města Blansko.

otisk úředního razítka (použije se v případě, že se doručuje elektronicky, do datové schránky)

Ing. Josef Kupčík
tajemník Městského úřadu Blansko

(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem) - použije se v případě, že se doručuje elektronicky, do datové schránky.


stránka aktualizována: 29.10.2018 13:58 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.