Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Městská policie Blansko

Informace o MP Blansko

Městská policie Blansko
hlavní/poštovní adresa: Sadová 2
sídlí v budovách: Sadová 2
ředitel: Ing. Lepka Martin
kontakt: 516 775 514, lepka@blansko.cz

telefonní seznam odboru

K podání oznámení použijte VÝHRADNĚ
telefonní čísla na dozorčí službu!
156  nebo  516 418 418

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, svěřil do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Zároveň tento zákon dal oprávnění městskému zastupitelstvu zřídit k zabezpečení těchto záležitostí obecní nebo městskou policii. Česká národní rada v návaznosti na toto přijala dne 6. prosince 1991 zákon č. 553 Sb., o obecní policii, který nabyl účinnosti dne 6. ledna 1992.

Z historického hlediska je nutno konstatovat, že obecní nebo městská policie není v našem státě novým institutem. Právně zakotvena byla již za první republiky.

Zřízení institutu obecní a městské policie vychází z principu, že tyto složky budou zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Tomuto jsou i přizpůsobena oprávnění v zákoně. Z tohoto titulu má také každý občan právo obracet se na strážníky s žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni požadovanou pomoc v rámci svých možností a oprávnění poskytnout.

služebna MP
služebna městské policie

Činnost obecní a městské policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím zajišťuje obec klid a pořádek na svém území. Přitom nenahrazuje a ani nemůže nahradit činnost policejních bezpečnostních sborů, neboť na obce není možné přenést některé garance, které svým občanům může poskytnout pouze stát (např. trestně právní ochranu osob, majetku apod.). Z tohoto důvodu jsou zákonem dané různé pravomoci při řešení protiprávních deliktů mezi městskou policií a Policií České republiky. Pokud jsou městské policii ukládány i povinnosti zasahující do působnosti jiných orgánů nad uvedený rámec, omezují se požadavky kladené na strážníky pouze na požadavky bezprostředního zákroku nebo neodkladného úkonu. Již z tohoto důvodu je nezbytná spolupráce mezi městskou policií a Policií České republiky.

V našem městě byla městská policie zřízena obecně závaznou vyhláškou Městského zastupitelstva Blansko č. 5/92, která byla schválena 16.6. 1992. Později byla novelizována obecně závaznou vyhláškou č. 1/99.

Z hlediska organizační struktury Městskou policii Blansko řídí starosta města. Rada města pak jmenuje dále ředitele městské policie pro plnění a zpracování konkrétních odborných úkolů. V současné době je Městská policie Blansko tvořena devatenácti strážníky.

vozidlo mp
vozidlo městské policie

Přestože obecní či městské policie existují téměř od počátku devadesátých let, největší diskuze stále vyvolávají zákonná oprávnění strážníků. Pro doplnění informací je zde jednou větou připomeneme. V mezích stanovených zákonem mají strážníci zejména: oprávnění požadovat prokázání totožnosti a podání vysvětlení, případně předvést osobu, oprávnění zakázat vstup na určená místa, otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, včetně oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven, oprávnění zastavovat vozidla, oprávnění odejmout věc nebo odebrat zbraň a použít donucovací prostředky včetně služební zbraně a psa.

Městská policie Blansko zajišťuje linku tísňového vysílání „156“, monitoruje vysílání na 9. kanálu v občanském pásmu 27 MHz. Provozuje pult centralizované ochrany a městský kamerový systém. Rovněž je zahrnuta do integrovaného záchranného systému okresu Blansko. Vedle represivních prvků při řešení nápadu trestné činnosti se Městská policie Blansko systémově zabývá a zavádí i nejrůznější formy prevence kriminality.

Účast policie v prevenci je však do určité míry ovlivněna její hlavní funkcí v oblasti represe. Ze strany policie je však nezbytné a prioritní zkvalitňovat zatím nedostatečnou spolupráci s občany, hledat možné formy spolupráce a vytvářet pro ni vhodné sociální klima. Zejména svou činností přesvědčit veřejnost o důležitosti konkrétní občanské aktivity a podnítit tak připravenost občanů poskytnout pracovníkům městské policie případnou pomoc. Na druhé straně je pak důležitá solidarita občanů s činností pracovníků městské policie s jejich úkoly a metodami práce.


stránka aktualizována: 13.12.2017 10:42