Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Investiční odbor MěÚ Blansko

Náplň práce odboru investičního a územního rozvoje

Oddělení investiční

Územní plán, stavební zákon

 • Zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem
 • Zajišťuje naplňování územního plánu města.
 • Zajišťuje uložení schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města.
 • Podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci.
 • Podílí se na pořízení a správě územně technických podkladů pro území města.
 • Zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních v případech, kdy je Město Blansko účastníkem těchto řízení, vyjma specifikovaných správních řízení vůči třetím osobám, uvedených v náplni odboru KOM a ŽP.

Příprava staveb

 • Zadává a vede tvorbu investičních projektů a zajišťuje jejich realizaci.
 • Předkládá návrhy na stavební činnost a opravy investičního charakteru majetku města a tyto navrhuje do rozpočtu příslušného roku.
 • Připravuje a zajišťuje projektovou dokumentaci včetně projednání pro jednotlivé akce a to v rámci předprojektové, projektové a realizační činnosti.
 • Podává jménem města žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a ostatní nutná povolení související s realizací projektů.
 • Připravuje a realizuje stavby a opravy majetku města investičního charakteru, které budou realizovány na základě stavebního povolení.
 • Spolupracuje se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Dotace

 • Sleduje dotační tituly a granty, zajišťuje podklady k žádostem, žádosti (ve vybraných případech) o tyto tituly a granty, plní podmínky a kontroluje plnění podmínek realizovaných dotací a grantů, uzavírá plnění dotací a grantů v oblasti své působnosti.

Veřejné zakázky

 • Je metodickým poradcem pro všechny odbory v zadávání veřejných zakázek.
 • Zajišťuje zřízení a provoz profilu zadavatele pro Město Blansko.

Realizace staveb

 • Vykonává funkci investora na stavbách všeho druhu, které připravil a které realizuje.
 • Zajišťuje všechny náležitosti spojené s uvedením staveb do provozu.
 • Ostatní samosprávné odbory, kterých se daný projekt týká z hlediska následného užívání, provozování či správy majetku jsou povinny na vyzvání Investičního oddělení účastnit se kontrolních dnů projektu a převzetí dokončených projektů od zhotovitele.

Zařazení do majetku, reklamace

 • Připravuje podklady pro odbor FIN z hlediska likvidace faktur, financování a uvedení dokončených akcí do kategorie HIM včetně zvýšení hodnoty nemovitosti v následujících obdobích.
 • Připravuje a vyřizuje příspěvky za rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansko (za vybudování vodovodů a jednotné či splaškové kanalizace).
 • Připravuje a vyřizuje žádosti o výkupy a dary dopravní a technické infrastruktury převáděné do majetku města.
 • Zajišťuje reklamační řízení na projektech do doby jejich vložení do majetku města.
 • Po zařazení projektu do majetku města předává veškeré doklady odboru, který je pověřen správou vytvořeného majetku.

Objekty školských a kulturních zařízení

 • Zabezpečuje investiční akce, opravy a údržbu školských zařízení v majetku města.
 • Zabezpečuje investiční akce v kulturních zařízeních v majetku města.
 • Zabezpečuje péči o sochy, památníky, busty, pamětní desky, které jsou v majetku města.

Komise

 • Zabezpečuje činnost komise pro investice a územní rozvoj.

Veřejná prostranství

 • Rozhoduje o uzavření Dohody o dočasném použití pozemků města k realizaci staveb a Dohody o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích), stavbě (-ách), objektu (-ech) či zařízení (-ích) ve vlastnictví města včetně přípravy a podpisu příslušných smluv. Zajišťuje, aby tyto dohody byly finančně kryty jistinou. Po uzavření dohody a zajištění jejího finančního krytí, předává celý spis odboru KOM.
 • Vydává stanoviska za město jako vlastníka pozemků k užívání veřejných prostranství vyjma těch, které jsou uvedeny v náplni odboru KOM, a v těchto případech rozhoduje o uzavření Dohod o dočasném užití pozemků města k těmto účelům:
  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb,
  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje,
  • umístění reklamních zařízení,
  • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
  • pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl
  • shromáždění, průvody,
  • svatební obřady a podobné oslavy,
  • a to včetně přípravy a podpisu příslušných smluv, s výjimkou případů, které patří do působnosti odboru KOM.

Oddělení Pozemky

 • Zajišťuje hospodaření s pozemky v majetku města.
 • Řeší prodeje, výkupy, směny, darování (bezúplatné převody) pozemků z vlastnictví i do vlastnictví města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
 • Řeší nájmy a výpůjčky pozemků a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
 • Řeší nájmy reklamních ploch v majetku města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
 • Rozhoduje o zřizování a rušení věcných břemen – služebností inženýrské sítě včetně přípravy a podpisu příslušných smluv.
 • Zajišťuje podávání návrhů na vklad a výmaz práv k pozemkům do katastru nemovitostí.
 • Zajišťuje zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.
 • Podává daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zajišťuje hrazení daně z nabytí nemovitých věcí v oblasti své činnosti.
 • Vede evidenci pozemků v majetku města.
 • Připravuje podklady pro zařazování a vyřazování pozemků do majetku a z majetku města.
 • Vede evidenci věcných břemen vztahujících se k pozemkům ve vlastnictví města.
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu zejména na úseku agendy odboru INV.
 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení pro poskytování služeb, prodejních, reklamních zařízení a užívání veřejného prostranství pro reklamní akce.
 • Vybírá správní poplatky v oblasti své činnosti.
 • Zpracovává poštu odboru.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.