Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko

Náplň práce odboru kancelář tajemníka

 • Dohlíží na výkon přenesené působnosti MěÚ Blansko ve všech oblastech.
 • Koordinuje a realizuje opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblastech své působnosti.
 • Vede evidenci usnesení vlády ČR a zajišťuje jejich plnění.
 • Odpovídá za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za podmínky zabezpečení ochrany osobních údajů fyzických osob.
 • Koordinuje zavádění a udržování modelů řízení kvality na úřadě.
 • Po organizační a obsahové stránce zabezpečuje provoz městského televizního vysílání.
 • Na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory MěÚ zabezpečuje splnění informační povinnosti o veřejných podporách poskytnutých v předchozím kalendářním roce v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ve spolupráci s webmasterem zabezpečuje a koordinuje aktuálnost obsahu stránek www.blansko.cz, a facebookového profilu města.
 • Organizačně zajišťuje vzdělávání a školení zaměstnanců.
 • Ukládá sbírky zákonů.
 • Dohlíží na dodržování Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) v rámci MěÚ Blansko a plní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení.

Právní a personální oddělení (zkratka PRAV)

 • Úsek právní
  • Poskytuje právní služby starostovi, místostarostům a tajemníkovi MěÚ související s výkonem působnosti města vyplývající z právních předpisů.
  • Je konzultačním útvarem pro právní problematiku spojenou s agendami přidělenými tímto organizačním řádem ostatním odborům MěÚ.
  • Kontroluje po právní stránce smlouvy, které město uzavírá.
  • Zastupuje město před soudy, připravuje žaloby a další písemnosti v rámci styku se soudy.
  • Vypracovává výpisy z evidence přestupků na žádost policie, soudu a orgánů veřejné správy.
  • Soudně vymáhá pohledávky města, včetně škod způsobených na majetku města.
  • Vede evidenci dražebních vyhlášek.
  • Projednává přestupky podle zákona o některých přestupcích, podle zákona o obcích a podle jiných právních předpisů, k jejichž projednání není příslušný jiný útvar úřadu.
  • Projednává přestupky v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
  • Zapisuje údaje do evidence přestupkůs výjimkou přestupků, které zapisuje Městská policie Blansko, vede námitkové řízení proti údajům v evidenci přestupků, které oddělení PRAV zapsalo.
  • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
  • Zabezpečuje činnost komise k projednávání přestupků.
 • Úsek personální a mzdový

  • Zpracovává platy zaměstnanců a odměny zastupitelů a s tím související agendu.
  • Vede personální agendu zaměstnanců.
  • Kontroluje čerpání stanovených limitů počtu zaměstnanců a mzdových prostředků včetně ostatních osobních výdajů a zajišťuje související výkaznictví.
  • V souladu s platnými právními předpisy plní povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele:
  • v oblasti daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti,
  • v oblasti sociálního, nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění,
  • v oblasti plnění povinností vůči Úřadu práce ČR.

Úsek krizového řízení (zkratka KRR)

 • Zabezpečuje činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu a jejich součinnost s Bezpečnostní radou a Krizovým štábem Jihomoravského kraje.
 • Organizačně zajišťuje fungování pracoviště krizového řízení.
 • Podílí se na zpracování krizového plánu.
 • Zpracovává dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení města.
 • Koordinuje činnost úřadu při vyhlášení krizových stavů.
 • Připravuje a koordinuje režimová opatření pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností při vzniku krizové situace.
 • Podílí se na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, včetně provádění kontrolní činnosti.
 • Připravuje a koordinuje opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti za krizových situací ve spolupráci s Policií ČR.
 • Podílí se v rámci integrovaného záchranného systému na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Vede evidenci vnějších havarijních plánů.
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti zajišťování obrany ČR.
 • Zajišťuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací.
 • Podílí se na finančním zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací.
 • Při řešení mimořádných situací rozhoduje o výpůjčce vysoušecích zařízení včetně přípravy a podpisu příslušných smluv. 
 • Je řízen přímo vedoucím odboru.

Oddělení propagace a cestovního ruchu (zkratka CR)

 • Tvoří projekty pro zatraktivnění města Blanska a regionu pro turisty.
 • Zpracovává plány a koncepční dokumenty v oblasti propagace města a cestovního ruchu.
 • Provozuje informační kancelář BLANKA.
 • Poskytuje komplexní informační služby veřejnosti.
 • Vede databázi turistických informací o městě a okolí.
 • Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní a jiné akce.
 • Poskytuje provizní a doplňkové služby, prodej zboží; rozhoduje o přijetí zboží do prodeje včetně přípravy a podpisu příslušných smluv o zprostředkování prodeje.
 • Zabezpečuje provoz internetového koutku pro veřejnost.
 • Spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, okolními obcemi a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajišťuje prezentace města na výstavách a akcích v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajišťuje celkovou propagaci města v oblasti cestovního ruchu.
 • Po obsahové stránce zabezpečuje provoz internetových stránek www.blanensko.cz,www.blansko.eu a facebookového profilu města.
 • Podílí se na organizaci akcí pořádaných městem, zajišťuje jejich publicitu. Úzce spolupracuje s právnickými osobami založenými a zřízenými městem při propagaci jejich aktivit.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblastech své působnosti.
 • Zabezpečuje zahraniční styky města.
 • Zajišťuje překladatelské a tlumočnické práce pro potřeby města.
 • Zabezpečuje činnost komise pro zahraniční styky.
 • Zabezpečuje činnost komise pro podporu cestovního ruchu.