Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Volné byty na prodej – Blansko

Průkazy energetické náročnosti budov jsou k nahlédnutí na odboru komunální údržby MěÚ Blansko.

Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).


Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat:

byt č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko

- dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1559/11 na pozemku parc. č. st. 2393 zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 3605/244365:

kuchyň – 5,30 m2, pokoj – 18,55 m2, předsíň – 5,20 m2, koupelna – 1,90 m2, WC – 0,90 m2, komora 1,70 m2, lodžie – 3,20 m2, sklep – 2,50 m2

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 29.04.2019 v 15:30 hod. Sraz zájemců před domem Bezručova 5, Blansko.

Zájemce o výběrové řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku:

  • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let

Žádost o koupi bytu musí obsahovat:

  • zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně e-mail

  • nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit 1.000.000 Kč

  • způsob úhrady kupní ceny

  • čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu

Písemné žádosti se podávají na podatelnu MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s adresou odbor komunální údržby, MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko s heslem „Bezručova 5 NEOTVÍRAT“ do 16:00 hodin dne 06.05.2019.

Zájemci o všechna výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku:

  • výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR, starší 18 let

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

  • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením

  • nesplňuje výše uvedené podmínky

  • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.


Bližší informace podají M. Kučerová (516 775 151) a Ing. Peterková (516 775 132).

Informace o cenách, za které byly prodány dříve nabízené byty, najdete v usneseních zastupitelstva města.


stránka aktualizována: 04.04.2019 07:36