Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Směrnice o hospodaření s byty v majetku Města Blansko

Účinnost od 01.01.2019

Směrnice č. 6/2018

Obsah:

 1.   Úvod
 2.   Žádost o nájem bytu
 3.   Pořadí žadatelů o nájem bytu
 4.   Vedení pořadí žadatelů o nájem bytu
 5.   Vyřazení žádosti
 6.   Nájem bytu
 7.   Výběrové řízení
 8.   Nájem bytu mimo pořadí
 9.   Podnájem bytu
 10.   Ostatní ustanovení
 11. Přechodná a závěrečná ustanovení

Příloha: Bodové hodnocení bytové situace žadatele o byt o velikosti 0+1, 1+1 v Blansku

Zpracovala: Martina Kučerová, referentka bytového hospodářství

Obdrží: členové Rady města Blansko, vedoucí odborů MěÚ Blansko

Čl. 1
 Úvod

  1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) hospodaření s byty, které jsou ve vlastnictví města Blansko.

  2. V souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Blansko zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým fondem města Blansko odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor KOM“ a „MěÚ Blansko“).

  3. Tato směrnice se nevztahuje na hospodaření s byty zvláštního určení (tj. byty v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové byty) a na sociální bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi.

  4. Poradním orgánem Rady města Blansko v bytových záležitostech je bytová komise.

Čl. 2
Žádost o nájem bytu

  1. Žádost o nájem bytu se podává na předepsaném tiskopise, který je dostupný na odboru KOM nebo na adrese www.blansko.cz.

  2. Žádost může podat fyzická osoba, která je svéprávná a starší 18 let, je občanem města Blansko nebo pracuje na území města Blansko, nebo je cizím státním občanem a je ve městě Blansko hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena (dále jen „žadatel“).

  3. MěÚ Blansko je povinen přijmout všechny žádosti o byt, každou podanou žádost individuálně posoudit, zda splňuje podmínky stanovené touto směrnicí a následně buď zařadit do pořadí žadatelů o nájem bytu, nebo předložit k rozhodnutí o podané žádosti Radě města Blansko (dále jen „rada města“).

  4. Řádně vyplněná žádost je evidována na odboru KOM. Odbor KOM rovněž eviduje veškeré nahlášené změny k žádosti o byt.

  5. Žádost je platná 1 rok ode dne přijetí na MěÚ Blansko. Žadatel je oprávněn nejdříve 2 měsíce a nejpozději 2 týdny před ukončením platnosti podat novou žádost. Tímto dojde k prodloužení žádosti o další rok. V případě neprodloužení žádosti pozbývá žádost platnosti a nebude již v pořadí uvedena.

Čl. 3
Pořadí žadatelů o nájem bytu

  1. Pořadí žadatelů o nájem bytu o velikosti 1+kk nebo 1+1 (dále jen „pořadí“) je seznam žadatelů, který je uspořádán podle naléhavosti bytové situace jednotlivých žadatelů. Naléhavost bytové situace je určena dosaženým počtem bodů. Bodové hodnocení bytové situace žadatele je uvedeno v příloze této směrnice.

  2. Při rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.

  3. Pořadí je sestavováno čtvrtletně k datu 01.01., 01.04., 01.07. a 01.10. daného kalendářního roku.

  4. Obodování žádostí a sestavování pořadí je prováděno pomocí programového vybavení, správnost vložených dat kontroluje bytová komise.

  5. Pořadí schvaluje na doporučení bytové komise rada města.

Čl. 4
Vedení pořadí žadatelů o nájem bytu

  1. Do pořadí se zapíše žadatel, jestliže:

   a. žadatel nemá vlastní byt (tzn. není on nebo jeho manžel, registrovaný partner, druh, družka nájemcem bytu nebo vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu či bytu),

   b. žadatel je hlášen k trvalému pobytu na území města Blansko nepřetržitě déle než 3 roky nebo žadatel pracuje na území města Blanska nepřetržitě déle než 3 roky,

   c. žadatel není a nebyl evidován jako dlužník ve vztahu k městu Blansko, a to za poslední 3  roky (totéž se vztahuje na manžela žadatele, registrovaného partnera, druha, družku),

   d. žadateli neskončil nájemní vztah k bytu výpovědí pronajímatele dle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) či b) občanského zákoníku (totéž se vztahuje na manžela žadatele, registrovaného partnera, druha, družku).

  1. Do pořadí může být na základě rozhodnutí rady města zařazen i žadatel, který nesplňuje podmínky uvedené v čl. 4 odst. 4.1. této směrnice.

  2. Žadatel v žádosti o byt udělí souhlas dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů ve vztahu k žádosti o byt.

Čl. 5
Vyřazení žádosti

  1. Evidovaná žádost může být vyřazena z pořadí v níže uvedených případech:

   a. Při zjištění, že žadatel bydlí v pronajatém bytě ve vlastnictví města Blansko bez souhlasu města Blansko a nejedná se o osobu blízkou.

   b. Při zjištění nenahlášené změny:
   - která měla vliv na snížení bodového ohodnocení žádosti,
   - trvalého pobytu,
   - skutečného bydliště.

   c. Při dodatečném zjištění, že žadatel nebo jeho manžel, registrovaný partner, druh, družka se stal nebo byl dlužníkem vůči městu Blansko v období posledních 3 let.

   d. Po druhém odmítnutí přiděleného bytu.

   e. Žadatel sám požádá o vyřazení žádosti z pořadí.

  1. Vyřazení žádosti dle čl. 5 odst. 5.1. písm. a) – c) této směrnice schvaluje na základě doporučení bytové komise rada města.

Čl. 6
Nájem bytu

  1. Odbor KOM na základě schváleného pořadí uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu o nájmu bytu.

  2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou – jeden rok od uzavření smlouvy. Odbor KOM v případě řádného plnění všech podmínek nájemní smlouvy prodlouží dodatkem ke smlouvě nájem bytu o další rok. Jestliže nájemce poruší ustanovení nájemní smlouvy a požádá o prodloužení nájmu bytu, předkládá odbor KOM žádost k projednání radě města, přičemž smlouva může být prodloužena i na dobu kratší než 1 rok.

  3. Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu je žadatel vyřazen z pořadí žadatelů.

Čl. 7
Výběrové řízení

  1. Výběrové řízení na nájem bytu se provádí u bytů o velikosti 2+kk a větších.

  2. Záměr pronajmout uvolněný byt bude zveřejněn na úřední desce po dobu minimálně 30 dnů a budou v něm uvedeny bližší podmínky výběrového řízení, včetně minimální výše nájemného.

  3. Do určeného data budou přijímány nabídky v zalepené obálce s heslem uvedeným na zveřejněném záměru.

  4. Obálky otevře bytová komise a o nabídkách rozhodne rada města. V případě několika shodných nabídek bude o nájmu bytu rozhodnuto losem na jednání rady města.

  5. Zájemce o byt ve výběrovém řízení musí splňovat následující podmínky:

   a. občan s trvalým i skutečným pobytem na území města Blanska, starší 18-ti let,

   b. není vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem nebo spolunájemcem jiného bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení; pokud je zájemce nájemcem bytu v majetku města a zaváže se tento byt v případě získání jiného bytu ve výběrovém řízení vrátit, k této podmínce se nepřihlíží,

   c. zájemce nebo jeho manžel, registrovaný partner, druh, družka není dlužníkem ve vztahu k městu,

   d. zájemci neskončil nájemní vztah k bytu výpovědí pronajímatele dle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) či b) občanského zákoníku (totéž se vztahuje na manžela, registrovaného partnera, druha, družku).

  6. Zájemce bude na základě rozhodnutí rady města vyřazen z výběrového řízení v případě, že:

   a. nabídka byla zaslána v rozporu s podmínkami výběrového řízení,

   b. nesplňuje podmínky odst. 7.5. tohoto článku.

  1. Pro nájemní smlouvu platí čl. 6 odst. 6.2. této směrnice obdobně.

Čl. 8
Nájem bytu mimo pořadí

  1. Nájem bytu mimo pořadí je možný v případě, že nájemce bytu ve vlastnictví města Blansko, potřebuje:

   a. najmout byt menší než je jeho stávající s tím, že uvolní byt, který má v nájmu,

   b. z vážných důvodů najmout byt o stejném počtu pokojů, ale v jiném podlaží či domě s tím, že uvolní byt, který má v nájmu.

  1. Ve výjimečných, řádně zdůvodněných případech, je nájem bytu mimo pořadí možný i u občana, který není zapsán v pořadí a nebo je zapsán v pořadí, ale ještě nedosáhl požadovaného bodového hodnocení bytové situace. Písemnou žádost občana projedná bytová komise a odbor KOM žádost následně předloží k rozhodnutí radě města.

  2. Pro nájemní smlouvu platí čl. 6 odst. 6.2. této směrnice obdobně.

  3. Uzavřením nájemní smlouvy na byt je žadatel vyřazen z pořadí žadatelů, pokud v něm byl zapsán.

Čl. 9
Podnájem bytu

  1. Písemný souhlas k podnájmu bytu nebo jeho části vydává odbor KOM, a to po projednání a schválení v bytové komisi.

Čl. 10
Ostatní ustanovení

  1. Pravidla uvedená v čl. 2 až 8 této směrnice se neuplatní na hospodaření s byty při základních a mateřských školách. Žádosti o nájem takového bytu podává příslušná škola na odbor KOM se stanoviskem odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko. Nájem bytu schvaluje rada města.

  2. Pravidla uvedená v čl. 2 až 8 této směrnice se neuplatní v domech, kde je založeno společenství vlastníků jednotek. Tyto byty v majetku města jsou po uvolnění nabízeny k prodeji.

Čl. 11
Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Dle přílohy této směrnice – bodové hodnocení bytové situace žadatele o byt v Blansku – jsou hodnoceni i žadatelé, kteří jsou zapsáni v pořadí žadatelů, platném před dnem účinnosti této směrnice.

  2. Tuto směrnici schválila Rada města Blansko na své 85. schůzi dne 04.09.2018 usnesením č. 48 a je účinná od 01.01.2019.

  3. Tato směrnice nahrazuje v plném rozsahu Směrnici č. 2/2011 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko ze dne 07.04.2011 ve znění dodatku č. 1.

V Blansku dne 05.09.2018

Mgr. Ivo Polák
starosta


stránka aktualizována: 19.10.2018 10:43 h