Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Směrnice o hospodaření s byty v majetku Města Blansko

Účinnost od 01.07.2011

Obsah:

1. Úvod
2. Vedení pořadí žadatelů o pronájem bytu
3. Evidence žadatelů
4. Vyřazení žádosti
5. Pořadí žadatelů
6. Nájem bytu
7. Výběrové řízení
8. Nájem bytu mimo pořadí
9. Výměny bytů
10. Podnájem bytu
11. Společný nájem bytu, přechod nájmu bytu
12. Ostatní ustanovení
13. Závěrečná ustanovení

Vypracovala: Martina Kučerová, referentka bytového hospodářství

Čl. 1
Úvod

1. Město Blansko v souladu s občanským zákoníkem zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích), vydává tuto směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko.

2. Tato směrnice upravuje hospodaření s byty, které jsou ve vlastnictví Města Blansko.

3. Jednáním ve věcech souvisejících s hospodařením s bytovým fondem Města Blansko je pověřen odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko (dále jen odbor KOM).

4. Ve sporných záležitostech rozhoduje Rada města Blansko (dále jen rada města).

5. Poradním orgánem rady města v bytových záležitostech je bytová komise.

6. Sporné záležitosti odbor KOM předloží v návaznosti na bod č. 4 radě města k rozhodnutí.

Čl. 2
Vedení pořadí žadatelů o pronájem bytu

1. Pořadí žadatelů o pronájem bytu o velikosti 1+kk nebo 1+1 (dále jen pořadí) sestavuje odbor KOM.

2. Do pořadí se zapíše žadatel o byt starší 18-ti let, který je v plném rozsahu způsobilý nabývat práv a povinností jestliže:

a) žadatel nemá vlastní byt (tzn. není on nebo jeho manžel/ka nájemcem bytu nebo vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu či bytu).
b) žadatel je hlášen k trvalému pobytu na území města Blansko nepřetržitě déle než 3 roky nebo žadatel pracuje na území města Blanska nepřetržitě déle než 3 roky
c) žadatel není a nebyl evidován jako dlužník ve vztahu k Městu Blansko, a to za poslední 3 roky. Totéž se vztahuje na manželku žadatele, resp. manžela (druha, družku)
d) žadateli neskončil nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele (porušování dobrých mravů v domě, porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu, neužívání bytu), pokud soud neurčil, že má tento občan právo na náhradní byt. Totéž se vztahuje na manželku žadatele, resp. manžela (druha, družku)
e) žadatel nebyl 2× vyřazen z pořadí žadatelů o byt
f) žadatel nebyl nájemcem městského bytu, ze kterého dostal soudní výpověď nebo nebyla podána žaloba na vyklizení bytu. Totéž se vztahuje na manželku žadatele, resp. manžela (druha, družku)

3. Do pořadí může být na základě rozhodnutí rady města zařazen i žadatel, který nesplňuje podmínky podle článku 2, odst. 2

4. Žadatel udělí souhlas dle zák. č. 101/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů ve vztahu k žádosti o byt.
5. Žadatel doloží výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, aktuální výpis musí doložit ke každé své žádosti o byt.

Čl. 3
Evidence žadatelů

1. Řádně vyplněná žádost občana za splnění podmínek uvedených v článku 2 je evidována na odboru KOM. Odbor KOM rovněž eviduje veškeré nahlášené změny k žádosti o byt.

2. Žádost je platná 1 rok ode dne přijetí na podatelně MěÚ Blansko nebo přímo na odboru komunální údržby. Žadatel je oprávněn nejdříve 2 měsíce a nejpozději 2 týdny před ukončením platnosti podat novou žádost včetně nového výpisu z rejstříku trestů. Tímto dojde k prodloužení žádosti o další rok.

Čl. 4
Vyřazení žádosti

1. Evidovaná žádost je vyřazena z pořadí v níže uvedených případech:

1.1. Při zjištění, že žadatel bydlí v pronajatém obecním bytě bez souhlasu Města Blansko.

1.2. Při zjištění nenahlášené změny:

a) které měly vliv na snížení bodového ohodnocení žádosti
b) trvalého pobytu
c) změny skutečného bydliště

1.3. Při zjištěném opakovaném nenahlášení změn, které nejsou uvedeny v čl. 4 odstavci

1.2. (např. uvedení těhotenství, narození dítěte, sňatek), pokud se nemění bytové podmínky

1.4. Důvod jeho zařazení do pořadí již pominul (např. nájmu bytu u jiného pronajímatele, přechod nájmu bytu, žadatel se stal vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu či bytu) – totéž se vztahuje na manžela/ku.

1.5. Žadatel opakovaně porušuje, v místě svého dosavadního bydliště či na území městaBlanska, dobré mravy a povinnosti stanovené pro nájem a podnájem bytu
občanským zákoníkem.

1.6. Při dodatečném zjištění, že žadatel nebo jeho manžel(ka), druh, družka se stal(a) nebo byl(a) dlužníkem vůči Městu Blansko v období posledních 3 let.

1.7. Po druhém odmítnutí přiděleného bytu.

2. Vyřazení žádosti schvaluje na základě doporučení bytové komise rada města.

3. V případě neprodloužení žádosti dle čl. 3, odst. 2 bude žádost automaticky vyřazena. V tomto případě neplatí článek 2, odst. 2. písmeno e) a článek 4, odst. 2 a 4.

4. Novou žádost je možné podat nejdříve 1 rok od vyřazení žádosti z pořadí.

Čl. 5
Pořadí žadatelů

1. Pořadí je seznam žadatelů, kteří jsou uspořádáni podle naléhavosti bytové situace, která je určena dosaženým počtem bodů. Bodové hodnocení bytové situace žadatele je přílohou č. 1 této směrnice.

2. Při rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.

3. Pořadí je sestavováno čtvrtletně k datu 01.01., 01.04., 01.07. a 01.10. roku.

4. Obodování žádostí a sestavování pořadí je prováděno počítačem, správnost vložených dat kontroluje bytová komise.
5. Pořadí schvaluje na doporučení bytové komise rada města.

Čl. 6
Nájem bytu

1. Odbor KOM na základě schváleného pořadí uzavírá s nájemcem smlouvu o nájmu bytu.

2. Nájem bytu se uzavírá na dobu určitou – jeden rok. Odbor KOM v případě řádného plnění všech podmínek nájemní smlouvy prodlouží nájem bytu o další rok. Jestliže nájemce poruší ustanovení nájemní smlouvy a požádá o prodloužení nájmu bytu předkládá odbor KOM žádost k projednání radě města, přičemž smlouva může být prodloužena i na dobu kratší než 1 rok. Nájemní smlouva obsahuje exekuční doložku.

3. Uzavřením nájemní smlouvy na byt je žadatel vyřazen z pořadí žadatelů.

Čl. 7
Výběrové řízení

1. Výběrové řízení na nájem se provádí u bytů o velikosti 2+kk a větších.

2. Uvolněné byty budou zveřejněny na úřední desce po dobu 30 dnů. Na záměru o pronájmu budou uvedeny bližší podmínky výběrového řízení, včetně výše nájemného.

3. Do určeného data budou přijímány nabídky v zalepené obálce s heslem uvedeným na zveřejněném záměru.

4. Obálky otevře bytová komise a o nabídkách rozhodne rada města. V případě několika shodných nabídek bude o nájmu bytu rozhodnuto losem na jednání rady města za přítomnosti zaměstnance právního oddělení Města Blansko.

5. Zájemce musí splňovat následující podmínky:

a) výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR s trvalým i skutečným pobytem na území města Blanska, starší 18-ti let.
b) zájemce nesmí být vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem nebo spolunájemcem jiného bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení. Pokud je nájemcem bytu v majetku města a zaváže se tento byt v případě získání jiného bytu ve výběrovém řízení vrátit, tak se k této podmínce nepřihlíží.
c) zájemce nebo manžel, manželka, druh, družka není dlužníkem ve vztahu k městu
d) zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy (to znamená, že žadateli neskončil nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele za porušování dobrých mravů v domě nebo porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo neužívání bytu).

6. Zájemce bude vyřazen z výběrového řízení v případě, že:

a) nabídka byla zaslána v rozporu s výběrovým řízením
b) nesplňuje podmínky bodu 5

7. Nájem bytu se uzavírá dle čl. 6, odst. 2 na dobu určitou jednoho roku.

8. Z účasti na dalších výběrových řízeních bude na dobu 1 roku vyřazen ten, kdo vyhrál výběrové řízení a v předepsané lhůtě neuzavřel nájemní smlouvu nebo do žádosti uvedl nepravdivé údaje.

Čl. 8
Nájem bytu mimo pořadí

1. Nájem bytu mimo pořadí je možný:

V případě, že občan, který je nájemcem bytu v majetku města Blansko potřebuje:

a) najmout byt menší než je jeho stávající s tím, že uvolní byt, který má v nájmu
b) z vážných důvodů najmout byt o stejném počtu pokojů, ale v jiném podlaží či domě s tím, že uvolní byt, který má v nájmu.

2. Ve výjimečných, řádně zdůvodněných případech i u občana, který není zapsán v pořadí a nebo je zapsán v pořadí, ale ještě nedosáhl požadovaného bodového hodnocení bytové situace. Písemnou žádost občana projedná bytová komise a odbor KOM následně předloží radě města, která žádost posoudí.

3. Nájem bytu mimo pořadí se uzavírá dle čl. 6, odst. 2 na dobu určitou jednoho roku.

4. Uzavřením nájemní smlouvy na byt je žadatel vyřazen z pořadí žadatelů.

Čl. 9
Výměny bytů

1. Po prošetření a na základě předložené a řádně vyplněné dohody vydává odbor KOM písemný souhlas s výměnou bytů a dbá zejména na to, aby účastníci výměny byli řádnými nájemci bytu, který chtějí měnit.

Čl. 10
Podnájem bytu

1. Písemný souhlas k podnájmu bytu nebo jeho části vydává odbor KOM, po projednání a schválení v bytové komisi.

Čl. 11
Společný nájem bytu, přechod nájmu bytu

1. Souhlas k uzavření dohody o společném nájmu bytu podle občanského zákoníku uděluje rada města.

2. Splnění podmínek při přechodu nájmu bytu zjišťuje odbor KOM ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a v případě jejich splnění uděluje souhlas s uzavřením nájemní smlouvy.

Čl. 12
Ostatní ustanovení

1. Pronajímají se pouze byty v domech ve vlastnictví města.
2. Byty (bytové jednotky) města v domech, kde je založeno společenství vlastníků jednotek jsou po uvolnění nabízeny k prodeji.
3. Tato směrnice se nevztahuje na hospodaření s níže uvedenými byty v domech ve vlastnictví města Blanska, a to:

a) byty při základních a mateřských školách. Žádosti o pronájem bytu podává příslušná škola na odbor KOM se stanoviskem odboru školství. Nájem bytu schvaluje rada města.
b) byty zvláštního určení:
− byty v domech s pečovatelskou službou
− bezbariérové byty
Přidělení těchto bytů předkládá ke schválení Radě města Blanska odbor sociálních věcí po projednání v sociální komisi.
c) sociální bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi. Smlouvu o poskytnutí ubytování a době trvání ubytování předkládá ke schválení radě města odbor sociálních věcí na základě návrhu sociální komise.
d) bytové náhrady

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1. Dle přílohy této směrnice – bodové hodnocení bytové situace žadatele o byt v Blansku – jsou
hodnoceni i žadatelé, kteří jsou zapsáni v pořadí žadatelů, platném před dnem účinnosti této
směrnice.
2. Tuto směrnici schválila Rada města Blansko na své 8. schůzi dne 05.04.2011 usnesením č. 19
a je účinná od 01.07.2011.
3. Tato směrnice nahrazuje v plném rozsahu Směrnici č. 6/2009 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko ze dne 27.03.2009.

V Blansku dne 07.04.2011


stránka aktualizována: 31.03.2017 07:40 h