Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Náplň práce odboru komunální údržby

 • Spolupracuje při technickém zajištění branné pohotovosti státu, protipožární a civilní ochraně a řešení havarijní situace.
 • Je pověřen podávat za Město Blansko ohlášení stavebních úprav a žádosti o stavební povolení stavebních úprav bytových a nebytových prostor, infrastruktury aj. v majetku města.
 • Připravuje a realizuje údržbu a stavební úpravy převážně neinvestičního charakteru bytových a nebytových prostor, infrastruktury aj. v majetku města.
 • Připravuje a realizuje stavby a opravy majetku města investičního charakteru, které budou realizovány na základě územního řízení nebo ohlášení, případně stavebního povolení.
 • Zastupuje město ve stavebně správním řízení v oblasti bytového a nebytového hospodářství, infrastruktury aj. v majetku města.
 • Vydává stanoviska za město jako vlastníka pozemků k užívání veřejných prostranství v areálu zámeckého parku, na pozemcích zelené plochy vedle psího výběhu na sídlišti Písečná (parc. č. 642/1 a 639/35 v k. ú. Blansko) a na všech sportovištích, které jsou v pronájmu. V těchto případech také rozhoduje o uzavření Dohod o dočasném užití pozemků města k těmto účelům:
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb,
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje,
 • umístění reklamních zařízení,
 • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
 • pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl
 • shromáždění, průvody,
 • svatební obřady a podobné oslavy,
 • a to včetně přípravy a podpisu příslušných smluv.
 • Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenými společnostmi Služby Blansko, s. r. o. a Technické služby Blansko, s. r. o.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Oddělení komunální údržby

 • Zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení.
 • Zastupuje město ve správním řízení dle zákona o pozemních komunikacích, tj. např. uzavírky místních komunikací, stanovení dopravního značení, napojení na místní komunikace.
 • Zastupuje Město Blansko a vydává vyjádření za Město Blansko ve správním řízení o zvláštním užívání veřejného prostranství.
 • Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města (tzn. nakládání s komunálním odpadem, nebezpečným odpadem, zajišťuje shromažďování odpadů určených k dalšímu využití).
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně.
 • Podává za Město Blansko žádosti o kácení stromů na pozemcích města.
 • Zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města.
 • Zajišťuje a kontroluje plnění smluv v oblasti provozu, údržby a oprav rozvodů elektřiny a plynu v majetku města.
 • Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz městské hromadné dopravy v Blansku.
 • Sjednává nájem placených parkovišť.
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejného osvětlení.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu městského mobiliáře.
 • Eviduje a zabezpečuje péči o nástěnky, vývěsky v majetku města, zabezpečuje jejich přidělování subjektům, včetně uzavírání smluv.
 • Spravuje dětská hřiště a dopravní hřiště v majetku města.
 • Zajišťuje prostřednictvím odborného lesního hospodáře správu lesů v majetku města.
 • Vede evidenci stavebního materiálu v majetku města.
 • Zajišťuje správu rekreační oblasti Palava včetně zpracování pravidel pobytu na území rekreační oblasti Palava.
 • Zabezpečuje činnost komise dopravní.

Oddělení bytového a nebytového hospodářství

 • Zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ), zejména zajišťuje uzavírání nájemních smluv, vede evidenci nájemců, vybírá nájemné a další platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor, provádí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, řeší vymáhání nedoplatků, řeší výpovědi z nájmů, vede technickou a provozní dokumentaci domů a bytů, provádí přepisy energií, zajišťuje provozní prohlídky a revize zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 1× za měsíc odboru FIN předává předpisy nájemného a společně kontrolují platby, pohledávky a závazky nájemců.
 • Vystupuje jako zástupce města v bytových družstvech a ve společenstvích vlastníků jednotek, kde je město členem.
 • Zajišťuje prodej bytů a nebytových prostor, připravuje kupní smlouvy, zajišťuje vklady do katastru nemovitostí.
 • Zajišťuje kompletní hospodaření, včetně příprav smluv a kontroly činnosti nájemců v objektech sportovních zařízení (tj. např. krytých lázní a aquaparku, zimního stadionu, sportovních hal, hřišť), v areálu psího útulku, veřejných WC.
 • Zajišťuje a kontroluje plnění smluv v oblasti provozu, údržby a oprav rozvodů tepla v rámci centrálního zásobování teplem v Blansku.
 • Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hospodářské činnosti města do insolvenčního řízení.
 • Zabezpečuje činnost komise bytové.
 • Připravuje podklady a realizuje hromadné nákupy energií.
 • Zabezpečuje opravy a údržbu kulturních zařízení v majetku města a Městského klubu důchodců.

stránka aktualizována: 31.03.2017 07:37