Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

V Blansku 20.09.2010

Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací a ostatních veřejných ploch.

 1. Úvod

 2. Základní pojmy

 3. Provádění zimní údržby

 4. Odpovědnost za výkon zimní údržby

 5. Řízení výkonu zimní údržby

 6. Evidence o průběhu provádění zimní údržby

 7. Soupis mechanizmů a posypových materiálů

 8. Stanovení pořadí důležitosti komunikací

 9. Neudržované úseky

 10. Technologický postup při zmírňování závad ve sjízdnosti

 11. Přílohy

1. Úvod

Plán zimní údržby je schválený dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací a ostatních veřejných ploch.

V souladu se zněním vyhlášky č.104/1997 Ministerstva dopravy a spojů, § 41, zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Zimní období je stanoveno od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku.

Zimní údržbu ve městě Blansku na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ze dne 06.09.2002 a v rozsahu tohoto schváleného plánu provádí Technické služby Blansko, s.r.o. nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

2. Základní pojmy

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových a nemotorových vozidel, přizpůsobenou povětrnostním podmínkám, dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu těchto komunikací a okolnostem, které je možno předvídat.

Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti komunikace, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Základní povinností uživatelů místních komunikací je přizpůsobit jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.

3. Provádění zimní údržby

Zimní údržba bude prováděna v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

Společnost Technické služby Blansko, s.r.o. zajišťuje zimní údržbu denně po dobu 24 hod. na komunikacích a veřejných plochách uvedených v tomto Plánu zimní údržby.

Za Městský úřad Blansko jednat ve věci zimní údržby je dle uzavřené smlouvy oprávněn vedoucí odboru KOM, tel. 516 775 130.

Časové lhůty:

Lhůty jsou stanoveny v souladu se zněním vyhlášky č.104/1997 Ministerstva dopravy a spojů § 45 a § 46:

od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 min.

pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací od výjezdu techniky:
I. pořadí do 4 hod.
II. pořadí do 12 hod.
III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Při sněžení nebo spadu náledí provádí celá směna údržbu komunikací zařazených v I. pořadí důležitosti opakovaně. Po řádném ošetření komunikací I. pořadí nastupuje na komunikace II. pořadí důležitosti, dále pak na komunikace ve III. pořadí důležitosti.

4. Odpovědnost za výkon zimní údržby

Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je:
ředitel společnosti Technické služby Blansko, s.r.o., tel. 516 415 385

5. Řízení výkonu zimní údržby

Průběh zimní údržby řídí vedoucí směny na telefonním čísle +420 736 484 527 a podle aktuální situace počasí samostatně:

 • odpovídá za zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací dle tohoto schváleného plánu

 • určuje a organizuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby ve směně

 • eviduje průběh prováděných činností v deníku zimní údržby

 • odpovídá za řádné vedení záznamů.

Službu konající pracovníci respektují pouze příkazy směnového vedoucího.

6. Evidence o průběhu provádění zimní údržby

O průběhu zásahu je veden přesný záznam v deníku zimní údržby (viz. příloha), který musí obsahovat:

 • jména pracovníků konajících zásah, dobu nástupu, stav počasí, údaje teploměru (zápis bude prováděn vždy při nástupu a dále min 2× za den)

 • činnost v době služby, výjezdy mechanizmů s uvedením názvu komunikací, které byly prohrnuty, nebo posypány a ve které době

 • spotřebu posypových materiálů a ostatní důležité skutečnosti z průběhu služby.

7. Soupis mechanizmů a posypových materiálů

Mechanizmy parkující v areálu firmy Korekt Dips, Komenského 2, Blansko:

Liaz – sypač s radlicí / 1B4 8839
Traktor Zetor – závěsný pluh / B00 0108
Multicar M 30 – sypač s radlicí / 3B7 5202
Multicar M 25 – sypač s radlicí / 1B1 6204
Multicar M 26 – sypač s radlicí / 4B9 7375
Egholm UN 053 – nakladač

Posypové materiály:

1. Inertní materiál: (uložen v areálu Korekt Dips)
písek: frakce 0 – 4 mm
drť: frakce 4 – 8 mm

2. Chemický materiál:
sůl (uložena v areálu firmy SÚS Blansko)
solanka (odběr od firmy SÚS Blansko)

8. Stanovení pořadí důležitosti komunikací

Výchozím podkladem při stanovení pořadí důležitosti údržby komunikací bylo především zajištění potřeb obyvatelstva, jeho zásobování a osobní hromadné přepravy autobusy ČAD Blansko. Dále se vycházelo ze zkušeností minulých zimních období (graficky znázorněno v přílohách).

SÚS Jm kraje, oblast Blansko zajišťuje zimní údržbu na níže uvedených komunikacích:

Vodní, Poříčí, průmyslová zóna Vojánky, Blansko – Dolní Lhota (včetně průtahu obcí ),

E.Roučky, Blansko – Horní Lhota (včetně průtahu obcí ),

Smetanova, Sadová, Blansko – Těchov – Obůrka (včetně průtahu obcí ),

Svitavská, Gellhornova, Blansko – Lažánky (včetně průtahu obcí ),

Blansko – Klepačov na točnu BUS (včetně průtahu obcí ),

Komenského, Brněnská, Blansko – Olešná (včetně průtahu obcí ) směrem na Kateřinu

Dopravně nebezpečná místa na komunikacích, včetně křižovatek:

Blansko:

Zborovecká (kopec u RWE) x Pražská, Mánesova x Bezručova,

Dvorská x Bezručova, Dvorská x u ZŠ, Dvorská nad Myslivnou,

Purkyňova x Sadová, ul. 9.května, Bartošova x Masarykova, Těchovská x Masarykova,

Masarykova x Svitravská, Nádražní x Svitavská, Mahenova x Svitavská, Fügnerova x Svitavská,

Sušilova x Masarykova, Pod javory x Jasanová, Pod javory x Na Pískách,

Nad čertovkou x Jasanova, Hořická x Brněnská, Po strání x Hořická, ul. Alešova,

Horní Lhota (Famílie), Obůrka (kopec mezi rodinnými domy na konci slepé MK),

Češkovice (úsek kolem zahrádek k hotelu Panorama),

Zahradní město až Dvorská (lesní úsek u vodárny a na něj navazující zátočiny až po točnu MHD),

Lažánky (MK nad hospodou ve směru na Jedovnice a kopec u hasičky),

Olešná (sjezd ke Xyle),

Hořice (točna)

I. pořadí komunikace celkem 16,590 km

název MK: délka v km:
9. května 0,500
B. Němcové část 0,350
Bartošova 0,160
Bezručova 0,700
Čelakovského část 0,100
Češkovice točna 0,055
Dvorská + točna l,200
Dvorská točna – Obůrka škola 2,800
Erbenova 0,405
Fügnerova 0,185
K. H. Máchy část 0,100
L. Janáčka 0,525
Mahenova 0,240
Mánesova 0,210
Masarykova 1,150
Mlýnská 0,350
Na Řadech 0,285
Nad žlíbkem 0,300
Nádražní 0,500
nám. Republiky 0,500
nám. Svobody 0,520
Obůrka točna 0,100
Okružní 1,100
Pekařská 0,500
Podlesí – průjezd 0,300
Pražská 0,865
Pražská aut. nádraží 0,400
Rodkovského část 0,050
Rožmitálova 0,480
Seifertova 0,500
Sladkovského část 0,120
Stařeckého 0,250
Sušilova 0,500
Zborovecká část (kopec) 0,300

II. pořadí komunikace celkem 26,385 km

název MK: délka v km:
A. Dvořáka 0,470
A. Skotáka 0,190
Absolonova 0,204
Alešova 0,238
B. Němcová – část 0,045
Čapkova 0,500
D. Palava po Úvoz 0,300
Dolní Lhota 1,290
Družstevní 0,140
Dvorská – Sever III 0,200
Dvorská kolem ZŠ 0,100
Havlíčkova 0,520
Horní Lhota 1,920
Horní Lhota Ve Žlíbku po č.44 0,100
Hořice 0,240
Hořice – od točny po hájenku 0,900
Hořická 0,770
Husova 0,640
Hybešova 0,585
Chelčického 0,665
Jasanová 0,400
K .J. Mašky 0,140
K. H. Máchy – část 0,295
Kamnářská 0,300
Klepačov 0,800
Kollárova 0,240
Krajní 0,100
Křižkovského 0,580
Ladova 0,300
Lažánky + točna 0,500
Na Pískách 0,300
Nad Čertovkou 0,450
Okružní mezi výš. domy 0,250
Olešná – Hořice 2,500
Olešná 0,500
Olešná ulička pod Olbertovou pilou 0,240
Olešná k domu č. 4 0,248
Pod Javory 0,700
Pod Strání 0,100
Příkrá 0,094
Purkyňova 0,308
Rodkovského – část 0,300
Salmova 0,300
Sladkovského část 0,120
Sloupečník + mezi bytovky 1,000
Sušilova směr k DPS 0,200
Těchov + točna 0,600
Těchov – Na Slunku 0,700
Těchovská 0,273
Tylova 0,049
Údolní 0,440
Úvoz kolem zámku 0,340
Vodní 0,140
Vrchlického 0,150
Wolkerova 0,315
Zahradní město 0,866
Zborovecká část 0,335
Zdíkova 0,185
Žalkovského 0,190
Žižkova 0,620

III. pořadí komunikace celkem 10,573 km

název MK: délka v km:
Brněnská – k domu č. 28 0,100
Cihlářská 0,100
Čelakovského část 0,320
Divišova 0,380
Dobrovského 0,142
Dvorská k poště 0,100
Dvorská – Sloupečník 0,400
Dvorská k výš. domům 0,200
H. Palava od Úvozu 0,700
Hálkova 0,060
Jiráskova 0,382
Jungmannova 0,093
k Rulíškům po kraj pole 0,555
kolem vodárny 0,200
Konečná 0,103
Krátká 0,107
Lesní 0,245
Lipová 0,060
Luční 0,048
Mlýnská – k zimnímu stadionu 0,100
Na brankách 0,240
Na lukách 0,300
Na vyhlídce 0,193
Nádr. ČD – ČKD ředit. 0,700
Nerudova 0,145
Obůrka obec 0,400
Palackého 0,300
Pekařská část 0,100
pod hřbitovem 0,300
Pod Sanatorkou 0,100
Podlesí 0,700
Poříčí – k STK 0,150
Pražská ke garážím 0,250
Příční 0,058
Purkyňova – rod. domy 0,100
Salmova – H. Palava 0,200
Sloupečník kolem garáží 0,200
Sloupečník – parkoviště nad Myslivnou 0,385
Stařeckého – za Jednotou 0,200
Suchá 0,082
Sukova 0,181
Svat. Čecha 0,193
Tovární 0,093
U vodárny 0,110
Úvoz – k Sýpce 0,100
Větrná 0,108
Východní 0,090
Zahradní 0,100

Jednorázová údržba komunikací

Horní Lhota – k hájence
Klepačov – k domu p. Kupy
Dolní Lhota – směr ke hřišti po poslední dům
ul. Růžová – po první dům

9. Neudržované úseky

Horní Lhota – kopec dlážděný kostkou

Klepačov – cesta parkem kolem školy a KD

10. Technologický postup při zmírňování závad ve sjízdnosti

Technologický postup při zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací bude prováděn v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23.04.1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

V místě vyznačených přechodů pro chodce je údržba komunikace prováděna včetně krajnic (sněhové bariéry budou odstraněny).

V případě potřeby bude sníh likvidován podle písemných pokynů MěÚ Blansko a bude ukládán v zázemí Technických služeb v Horní Lhotě.

V Blansku 20.09.2010

Vypracoval: Milan Slouka


11. Přílohy – grafická část

Pořadí důležitosti komunikací:
- Blansko
Zahradní město


stránka aktualizována: 31.03.2017 07:40 h