Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Domy zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou (DPS)

„Společně pečujeme o život“

DPS 9. května 1, Blansko
DPS Pod Javory 32, Blansko

Byty zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V DPS jsou obyvatelům na základě smluvního vztahu poskytovány úkony pečovatelské služby.

DPS jsou samostatné objekty s malometrážními bytovými jednotkami v majetku Města Blansko. Byty v DPS mají charakter bytů zvláštního určení. Nájemní vztahy na byty se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. O pronájmu uvolněného bytu rozhoduje Rada města Blansko na základě návrhu Komise sociální.

V bytech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou zajišťuje Město Blansko pečovatelskou službu na základě zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Každý obyvatel si sjedná pečovatelskou službu v takovém rozsahu, která mu pomůže zachovat maximální soběstačnost a dosavadní způsob života.

Co podmiňuje nájem bytu v DPS

Rada města Blansko schválila Pravidla pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko.

Žádost si může podat občan ČR, který:

  • je způsobilý k právním úkonům

  • má trvalý pobyt v Blansku nebo ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Blansko (POÚ)

  • nemá dluhy na nájmu a službách v bytě, který je majetkem Města Blansko (vztahuje se i na rodinného příslušníka – manžel, manželka, partner, partnerka)

  •  je poživatelem invalidního nebo starobního důchodu se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního stavu, kdy snížená soběstačnost je ohodnocena I. nebo II. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách (příspěvek na péči) nebo je ve věku 70 let a starší, u něhož lze předpokládat, že péči bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti.

Součástí žádosti o nájem bytu v DPS je doporučení lékaře.

Žádost o nájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou.


stránka aktualizována: 13.02.2019 05:59 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 11.10.2019 06:33 h | 03.11.2019 10:00 h
Jídelníček na 21.10.–03.11.2019

zveřejněno: 14.10.2019 13:43 h | 17.11.2019 10:00 h
Jídelníček na 04.11.–17.11.2019

zveřejněno: 25.09.2019 07:56 h
Jídelníček na 07.10.–20.10.2019


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu Seniorská obálka