Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – popis služby

„Společně pečujeme o život“

Definice služeb a poslání pracoviště

POSLÁNÍ

Posláním Pečovatelské služby Města Blansko (dále jen pečovatelská služba) je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby jim poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň pomohly udržet kontakt se svými vrstevníky.

Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje klientům rozhodovat o svých potřebách.

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného radou města, dostupného na www.blansko.cz

KDE? Pečovatelská služba je poskytována na území města Blansko a na základě Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Blansko a obcemi Olomučany, Ráječko, Spešov i v těchto obcích.

KOMU?

Cílová skupina: Klientem pečovatelské služby (dále jen „klient“) se může stát člověk, který se ocitl v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen samostatně řešit bez vnější podpory a péče a spadá do cílové skupiny:

 • senioři nad 65 roků
 • osoby se zdravotním postižením nad 19 roků
  • osoby s mentálním a kombinovaným postižením,
  • osoby se smyslovým postižením (zrak, sluch),
  • osoby s tělesným postižením.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování pečovatelské služby (dále jen „Smlouva“) pouze, pokud:

 • neposkytuje pečovatelskou službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru Poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy.

JAK? Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, je službou terénní poskytovanou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Cíl

Cílem pečovatelské služby je podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora klienta, který se ocitl v obtížné situaci, kterou není schopen sám vyřešit a jeho opětovné začlenění do běžného života společnosti.

Konkrétní cíle:

 • Pomáhá zajistit potřeby klienta, péči, pomoc a podporu při zvládání úkonů péče.
 • Posiluje psychický stav klienta, jeho osobnost natolik, aby mohl zvládnout svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti.
 • Podporuje zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti.
 • Posiluje zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků.
 • Přispívá k aktivizaci, zlepšuje kontakty s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbourává sociální izolaci.

Zásady služby

Individuální přístup

Poskytovatel respektuje individualitu klienta, jeho potřeby a přání.

Aktivní a respektující pomoc

Poskytovatel respektuje práva klienta, svobodu volby, možnost výběru způsobu poskytované služby.

Vstřícnost, taktní a citlivý přístup ke klientům ze strany pracovníků pečovatelské služby (dále jen „pracovníci“).

Rovnost

Poskytovatel službu poskytuje bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Klient a pracovníci jsou si jakožto lidské bytosti rovni.

Empatie, flexibilita

Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny v osobních cílech či potřebách klientů.

Odborný přístup pracovníků

Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci.

Důvěrnost

Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování pečovatelské služby

1. Pečovatelská služba je zajišťována odborem sociálních věcí, oddělením sociálních služeb Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor SOC MěÚ“) a je poskytována klientům za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách a navazujícími právními předpisy.

2. Rozsah činností a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v Ceníku pečovatelské služby Města Blansko, v souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady v případech vymezených § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách.

3. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kromě těchto základních činností jsou klientovi dle možností Poskytovatele poskytovány fakultativní činnosti:

 1. užívání nerezového jídlonosiče v plastovém termoobalu.

4. Poskytování pečovatelské služby je založeno na smluvním principu. Charakter Smlouvy je soukromoprávní, řídí se zákonem o sociálních službách a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uzavíraná Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 1. označení smluvních stran,
 2. rozsah poskytování pečovatelské služby a výše úhrady,
 3. místo a čas poskytování pečovatelské služby,
 4. způsob placení úhrady za pečovatelskou službu,
 5. ujednání o dodržování Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby Města Blansko ( dále jen „Vnitřní pravidla“),
 6. výpovědní důvody a výpovědní dobu,
 7. dobu platnosti Smlouvy,
 8. závěrečná ustanovení.

5. Cíl a způsob poskytování pečovatelské služby je vymezen standardy, které má Poskytovatel vypracovány a jsou průběžně aktualizovány dle individuálních potřeb klientů s přihlédnutím k ochraně práv klientů. Poslání a cíle pečovatelské služby jsou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách Poskytovatele a každý zájemce se může podrobně informovat o této službě přímo na odboru SOC MěÚ, oddělení sociálních služeb.

6. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s metodikou pečovatelské služby, standardy, Vnitřními pravidly a směrnicemi Poskytovatele. Je respektován názor klienta, který není omezován. V případě, kdy již klient není schopen zajistit si běžný kontakt s okolím, jinými institucemi, či potřebuje zajistit péči jiným typem služby, je mu zajištěno odborné poradenství a vyvinuta snaha o celkovou péči a pomoc.

7. Průběh poskytování pečovatelské služby je dále rozpracován v Individuálním plánu klienta. Individuální plán je sestaven v souladu s Vnitřními pravidly a v průběhu poskytování služby je za součinnosti klienta i Poskytovatele v pravidelných intervalech vyhodnocován a v případě potřeby upravován.

Vstup klienta do služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby si může podat senior nad 65 roků nebo osoba se zdravotním postižením nad 19 roků v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopna samostatně řešit bez vnější podpory a péče.

Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby (dále jen „Žádost“) a bližší informace zájemce obdrží na odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1316/1, Blansko, přízemí, dveře č. 21,22 denně a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 13:00,na internetových stránkách www.blansko.cz, na telefonních číslech: 516 775 507, 516 775 445, 775 859 687. Žádost je k dispozici i na obecních úřadech Ráječko, Spešov, Olomučany.

Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost doručí zájemce osobně nebo ji zašle poštou na adresu: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko.

Pokud zájemce požádá o zavedení Pečovatelské služby Města Blansko, je provedeno sociální šetření. Jeho cílem je seznámit se s prostředím klienta, jeho sociální situací a jeho potřebami, aby bylo možné nabídnout pečovatelskou službu v optimálním rozsahu dle jeho potřeb. Následně je uzavřena smlouva. Sociální pracovník dodržuje zásady pro jednání se žadatelem a informuje předem o své návštěvě.

Místo a čas poskytování

Pečovatelská služba je poskytována v místě bydliště klienta a v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“). Základní činnosti sjednané ve Smlouvě jsou poskytovány v rozsahu požadovaném klientem dle potřeby maximálně 7× týdně.

Dostupnost pracovníků na jednotlivých pracovištích pečovatelské služby:

Pracoviště nám. Republiky 1316/1, Blansko: Po, St 7:00–17:00 hod., Út, Čt 7:00–14:00 hod., Pá 7:00–13:00 hod., tel.: 516 775 507, 516 775 513, 516 775 445, 775 859 687

Pracoviště DPS 9. května 1172/1, Blansko
Po–Pá 7:00–19:00 hod., tel.: 775 859 488, So–Ne 7:00–15:30 hod. Pracoviště zajišťuje pečovatelskou službu na celém území města Blansko, v případě nepřítomnosti pečovatelky na DPS kontaktní mobil 775 859 488.

Pracoviště DPS Pod Javory 2243/32, Blansko
Po–Ne – nepřetržitý provoz, tel.: 775 859 489

Úhrada za poskytované služby

Úhrada a její výše je stanovena v souladu s platným Ceníkem pečovatelské služby.

Evidence žádosti, uzavření smlouvy

Odbor Sociálních věcí Městského úřadu (dále jen odbor SOC MěÚ) zaeviduje podanou Žádost a zhodnotí požadovaný rozsah služby. Smlouva se neuzavře z důvodu neposkytování pečovatelské služby, o kterou klient žádá, a to s ohledem na vymezení v registru Poskytovatelů sociálních služeb, z důvodu nedostatečné kapacity Poskytovatele, pokud byla smlouva vypovězena v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti z důvodu porušování povinností klienta vyplývajících ze Smlouvy.

Smlouva je Poskytovatelem uzavřena dle potřeb klienta a zároveň Poskytovatel dbá na to, aby klient Smlouvě, jejímu obsahu a účelu porozuměl. Žadatel žádající o tuto službu je před uzavřením Smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby.

Po podpisu Smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení Smlouvy.

Smlouva je odborem SOC MěÚ evidována v souladu s interní směrnicí Poskytovatele.

Klient může kdykoli v průběhu poskytování služby požádat o její rozšíření, případně ukončení smlouvy na odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1316/1, Blansko.

Metody práce

Hlavní metodou práce s klientem je případová práce. Naší snahou je věnovat soustředěnou pozornost člověku, který naši službu potřebuje. Využíváme zejména rozhovor – preferujeme dialog, který vyústí ve formulaci toho, co klient potřebuje a co chce přijmout. Napomáhá vytvoření vztahu, díky němuž je usnadněna dobrá spolupráce mezi klientem a pracovníkem pečovatelské služby. Důležité je zde aktivní naslouchání.

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby:

Sociální pracovník ve spolupráci s klientem naplánuje, které úkony mu budou poskytovány, sestaví se časový plán, určí se klíčový pracovník, se kterým se klient domlouvá na dalším průběhu poskytování služby. Každý klient má právo vyjádřit svůj názor ke způsobu poskytování služby, rozhoduje sám za sebe.

Klient není v průběhu poskytování služby nijak omezován, žije obvyklým způsobem života, využívá vztahových sítí.

Služba se poskytuje dle individuálních požadavků s ohledem na harmonogram práce pečovatelské služby a časovou dostupnost. Individuální plán je průběžně ve spolupráci s klientem upravován, kdykoliv se změní jeho zdravotní stav, sociální situace nebo potřeby, průběžně jedenkrát měsíčně monitorován zda nedochází ke změně potřeb klienta.

Způsob vyřizování stížností klientů

1. KLIENTI MAJÍ MOŽNOST SE VYJÁDŘIT K FUNGOVÁNÍ PECOVATELSKE SLUŽBY

 • ústně
 • písemně.

Svá vyjádření nebo připomínky může klient také vhodit do schránky umístěné na chodbě Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1316/1, do schránky umístěné v DPS 9. května 1172/1, Blansko a v DPS Pod Javory 2243/32, Blansko.

Pokud není klient s kvalitou nebo způsobem poskytování pečovatelské služby spokojen, má právo vyjádřit toto svobodně podáním stížnosti. Stížnost může podat každý Klient, kterému je poskytována sociální služba. Klient si může svobodně zvolit nezávislého zástupce, který není pracovníkem Poskytovatele, a který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat.

2. MOŽNOST PODÁNÍ STIŽNOSTI

Stížnosti mohou být podávány:

 • písemně – oficiálně (s podpisem) nebo anonymně
 • ústně
 • příp. telefonicky, poštou, e-mailem

Anonymní písemné stížnosti

Klienti mají možnost podat anonymní stížnost do všech schránek umístěných na všech pracovištích pečovatelské služby. Tyto schránky jsou pravidelně 1× týdně ve čtvrtek vybírány sociální pracovnicí za přítomnosti svědka. Stížnosti jsou předávány vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ, která zajistí vyřízení stížnosti a následně o způsobu vyřízení informuje vedoucí odboru SOC MěÚ.

Ústní, telefonické stížnosti

Klienti mohou podat pracovníkům oddělení sociálních služeb nebo vedoucí odboru SOC MěÚ ústní nebo telefonickou stížnost.

Zaměstnanec, který ústní stížnost přijímá, zváží, zda nelze vyřídit stížnost ihned ústně bez sepsání protokolu o stížnosti.

Pokud není možné stížnost vyřídit ihned ústně, nebo pokud stěžovatel nebude považovat ústní vyřízení stížnosti za dostatečné, sepíše se o stížnosti protokol a předloží se stěžovateli k podpisu. Kopie protokolu se předá stěžovateli, stížnost poté bude řešena jako stížnost písemná. Telefonické stížnosti se vyřizují buď ústním vysvětlením, nebo se stěžovatel požádá, aby stížnost sepsal a předal k řešení. Stížnost bude poté řešena jako stížnost písemná.

Písemná stížnost, na níž klient žádá písemnou odpověď, musí obsahovat:

 • jméno a adresu klienta
 • důvod podání stížnosti
 • vlastnoruční podpis

Stížnost musí klient doručit osobně, poštou nebo e-mailem:

 • k rukám pracovníků oddělení sociálních služeb SOC MěÚ, kteří ji předají vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ, jež řeší tuto stížnost a podává písemné vyjádření stěžovateli a vedoucí odboru SOC MěÚ,
 • při neuspokojivém vyřešení stížnosti je stížnost předána dále k rukám vedoucí odboru SOC MěÚ, která řeší tuto stížnost a podává písemné vyjádření nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti.

Klient se může obrátit na kteroukoliv z výše uvedených osob bez zachování hierarchie nebo případně na více míst souběžně.

Vyřizování stížností se řídí vnitřní směrnicí Poskytovatele – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Všechny stížnosti jsou evidovány včetně způsobu jejich řešení. Stížnosti prošetřuje a jejich vyřízení kontroluje a zodpovídá za ně vedoucí odboru SOC MěÚ.

Stížnost prošetřuje vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

Stížnost na činnost oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ prošetřuje vedoucí odboru SOC MěÚ.

Za správné a včasné vyřízení odpovídá vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

Po dořešení stížnosti zabezpečí vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ odeslání odpovědi s výsledky šetření stěžovateli.

Lhůta pro vyřízení stížností je do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Lhůtu lze prodloužit ve výjimečných případech se souhlasem vedoucí odboru SOC MěÚ.

Kontrolu dodržování lhůt k vyřízení stížnosti provádí vedoucí odboru SOC MěÚ.

3. Evidence stížností

Evidenci stížností vede pověřený zaměstnanec oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

Písemné stížnosti jsou evidovány a vyřizovány písemně. Jsou uloženy ve složce Stížnosti u sociální pracovnice oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

Evidence obsahuje jméno a příjmení, adresu stěžovatele, předmět stížnosti, datum doručení a vyřízení, jméno pracovníka, který stížnost vyřizuje a způsob vyřízení stížnosti.

4. Konzultace s nezávislým odborníkem

Jestliže se nepodařilo vyřešit stížnost žádným z výše uvedených způsobů, lze přistoupit na konzultaci s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly.

V ČR se sledováním lidských práv zabývá:

Veřejný ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888 (kancelar@ochrance.cz).

Český helsinský výbor – Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 257 003 500 (sekr@helcom.cz).

5. Právo na tlumočníka

Pokud je klient cizinec nebo je komunikace klienta jinak ztížená, předá pracovník oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ kontakty na příslušné tlumočníky pro podávání

a vyřizování stížností.

Tuto služby vyřizuje např.: MA-Service – Vladimír Matěna, Dvorská 2216/106 , 678 01 Blansko, tel.: 516 417 041, 603 825 258 (office@ma-service.cz)

Překladatelské a tlumočnické služby – Ondřej Dobiášek, nám. Míru 1299/5, 678 01 Blansko, tel.: 602 958 118 (od@ceskyserver.cz).

6. Zastoupení stěžovatele

V případě negramotnosti klienta je za přítomnosti nezávislé osoby (jiný klient, osoba mimo zaměstnanecký či jiný poměr k oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ) sepsána stížnost samotným pracovníkem oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

Ukončení poskytování služby

Výpovědní důvody vymezuje smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace pečovatelské služby:

Popis dílčích pracovišť:

Pečovatelská služba Města Blansko sídlí na třech pracovištích, z toho dispečink a část terénních služeb je organizována z pracoviště v budově města na nám. Republiky 1316/1, Blansko. Tato budova je spádově velmi dobře přístupná situovaná do centra města.

V přízemí budovy má kancelář vedoucí oddělení sociálních služeb, dva sociální pracovníci pečovatelské služby a šest pečovatelek zajišťujících terénní pečovatelskou službu. V této budově parkují také tři automobily určené na rozvoz obědů. Dodávka obědů pro klienty pečovatelské služby je zajištěna na podkladě uzavřené smlouvy o zajištění dodávky obědů

v souladu s platnými právními normami. Pracujeme v systému kritických bodů (HACCP). Vývařovna leží ve vzdálenosti 500 m od této budovy. Její součástí je výdejna, zde je strava dělena do termoportů a pečovatelkami rozvážena ke klientům. Strava je rozvážena denně včetně sobot a nedělí. Jídelníčky jsou zveřejňovány měsíc předem na www.blansko.cz.

Pracoviště na nám. Republiky 1316/1, Blansko převážně zprostředkovává kontakt s klienty a jejich rodinnými příslušníky:

 • kancelář 20 m2 – vedoucí oddělení sociálních služeb
 • kancelář 18 m2 – sociální pracovník
 • kancelář 20 m2 – sociální pracovník
 • kancelář 20 m2– asistentka – dispečink pečovatelské služby
 • dvě denní místnosti pečovatelek 2× 20 m2 – zázemí pro administrativní činnosti pečovatelek včetně vytvořených sedmi pracovních míst pro zpracovávání denních pracovních výkazů, každá z místností vybavena počítačovou technikou
 • šatna pečovatelek 15 m2
 • garáže – pro parkování 4 automobilů

Výdej obědů pro rozvoz K.J.Mašky 2

 • výdejna č. 1 25 m2
 • výdejna č. 2 30 m2
 • výdejna č. 3 28 m2
 • sociální zázemí pro pečovatelky

Pečovatelská služba je poskytována ve dvou domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS), 9. května 1172/11, Pod Javory 2243/32, Blansko.

Pracoviště DPS 9. května 1172/1, Blansko

 • denní místnost pečovatelek 30 m2 – zázemí pro administrativní činnosti
 • prádelna 16 m2
 • žehlírna 16 m2
 • úklidová místnost 9 m2
 • kancelář sociálního pracovníka 16 m2

Pracoviště DPS Pod Javory 2243/32, Blansko

 • kancelář 40 m2 – sociální pracovník
 • denní místnost pečovatelek, šatna pečovatelek
 • prádelna
 • žehlírna
 • sociální zázemí
 • výdejna obědů, jídelna
 • úklidové místnosti
 • kaple

Domy s pečovatelskou službou poskytují bezbariérové bydlení seniorům, kteří zároveň potřebují pomoc v úkonech péče o sebe a domácnost.

Dům s pečovatelskou službou 9. května 1172/1, Blansko – 55 bytů. V přízemí domu je zázemí pro denní aktivity seniorů a pro kulturní vyžití.

Dům s pečovatelskou službou Pod Javory 2243/32, Blansko – 72 bytů. V přízemí domu je zázemí pro kulturní vyžití.

Všechny budovy jsou bezbariérové.

Jednotlivá pracoviště mají možnost okamžitého kontaktu nejen telefonického, ale i elektronického prostřednictvím e-mailu a síťového propojení. Poskytované úkony u klientů jsou zaznamenávány pomocí elektronických miniterminálů.

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018

zveřejněno: 12.11.2018 08:06 h | 16.12.2018 11:00 h
Jídelníček na 03.12.–16.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu