Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – personální zajištění

Pečovatelská služba Města Blansko je zařazena do organizační struktury Městského úřadu Blansko, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb.

Grafické znázornění organizační struktury poskytovatele

Platnost od 01.08.2017

grafická struktura

Pracovníci oddělení sociálních služeb HPP1: 29,5 úvazku

vedoucí oddělení sociálních služeb – sociální pracovník – úvazek 1,0

sociální pracovník – úvazek – 0,7, koordinátor komunitního plánování, zástupce vedoucí oddělení úvazek – 0,3 (úvazek není zařazen do přímé péče PS2) 1,0

asistent – úvazek 1,0

3 sociální pracovníci- úvazek 3,0

21 pracovníků v sociálních službách – pečovatelka – úvazek 21,0

Pracovníci oddělení sociálních služeb DPČ3: 2,5

pracovníci v sociálních službách DPČ – výpomoc v pečovatelské službě přepočtených úvazek 2,5

Pracovníci v přímé péči zajišťující Pečovatelskou službu Města Blansko: 27,5 úvazku

vedoucí oddělení sociálních služeb – sociální pracovník – úvazek 1,0

3 sociální pracovníci- úvazek 3,0

21 pracovníků v sociálních službách – pečovatelka – úvazek 21,0

pracovníci v sociálních službách DPČ – počet přepočtených úvazků 2,5

Pracovníci v nepřímé péči zajišťující Pečovatelskou službu Města 1,00

Blansko:
asistent – úvazek 1,0

Požadavky na vzdělání pracovníka, popis pracovní pozice

vedoucí oddělení, zástupce vedoucí oddělení – vysokoškolské vzdělání

Zodpovídá za chod oddělení a koncepční stránku pracoviště, kvalitu služby, propagaci, ekonomické a organizačně správní úkoly vyplývající ze začlenění do struktury odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, poskytuje sociálně právní poradenství, konzultace včetně návrhů na řešení sociálně právních problémů, realizuje systémové projekty v oblasti makropraxe v sociální práci, monitoruje potřeby v oblasti sociálních služeb, spolupracuje s obecními úřady a dalšími subjekty, vykonává další popisem práce vymezenou činnost.

sociální pracovník – vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání

Vykonává sociální šetření, zpracovává standardy služby, statistickou evidenci a výkaznictví, zabezpečuje vedení sociální dokumentace a procesu individuálního plánování, zabezpečuje sociální agendu pečovatelské služby, včetně řešení sociálně právních problémů, spolupracuje s vedoucími pracovníky, se zdravotnickými zařízeními, úřady práce, obecními úřady a dalšími subjekty a dále vykonává popisem práce vymezenou činnost.

pracovník v sociálních službách – základní nebo střední vzdělání doplněné akreditovaným kvalifikačním kurzem, další specializační kurzy.

Zajišťuje pečovatelskou činnost o klienta a jeho domácnost, vede individuální záznamy o průběhu sociální služby, s klientem individuálně plánuje, provádí sociálních depistáž pod vedením sociálního pracovníka, poskytuje pomoc při vytváření sociálních a společenských kontaktů klienta a jeho a psychické aktivaci, spolupracuje se sociálními pracovníky, vedoucími pracovníky, rodinou klienta, koordinuje činnosti a pomoc v zájmu klienta a provádí další popisem práce vymezenou činnost.

Předpokladem k výkonu povolání je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

asistent – středoškolské, vyšší odborné vzdělání

Zajišťuje koordinaci a spolupráci všech subjektů, administrativně-ekonomickou činnost služby, zajišťuje vzdělávání zaměstnanců, evidenci, archivaci a další popisem práce vymezenou činnost.

pracovníci na dohody o pracovní činnosti – brigádnická výpomoc v Pečovatelské službě města Blansko.

Krátkodobější zaměstnávání brigádníků v pečovatelské službě v období čerpání řádné dovolené, krátkodobé nemoci, příležitostné a časově omezené pracovní činnosti pod dohledem pověřených pracovníků.

Další vzdělávání pracovníků pečovatelské služby:

Pracovníci absolvují vzdělání v souladu se zákonem č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, udržují si své odborné znalosti sledováním odborné literatury, účastí na odborných seminářích a využívají možností nabízeného vzdělávání zaměstnavatelem, odbornými asociacemi.

Zaměstnanci Města Blansko se dále řídí Směrnicí Vzdělávání zaměstnanců města Blansko.

Sociální pracovníci se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech, na seminářích a odborných konferencích pořádaných odbornými asociacemi a ostatními profesními organizacemi jsou povinni absolvovat vzdělávání úředníků, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Pečovatelky se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech a na seminářích pořádaných odbornými asociacemi a ostatními profesními organizacemi.
Všichni zaměstnanci se účastní supervize za účelem podpory zlepšování kvality služby.

Všichni pracovníci pečovatelské služby se školí v oblastech komunikace a komunikačních technik, asertivního jednání, individuálního plánování, reminiscenční terapie, BOZP, PO, hygienických opatření související s provozem služby. Zaměřují se na péči o klienty s demencí a spolupráci s rodinou, na svůj další profesní rozvoj.


  1 HPP – pracovní smlouva uzavřená na plný úvazek

  2 PS – pečovatelská služba

  3 DPČ – pracovní smlouva uzavřená na krátkodobou výpomoc


stránka aktualizována: 17.08.2017 07:31 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018

zveřejněno: 12.11.2018 08:06 h | 16.12.2018 11:00 h
Jídelníček na 03.12.–16.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu