Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem číslo 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci se významným dílem podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zejména odbory sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, tj. orgány sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD).

Pracovníci SPOD samostatně vykonávají sociální agendu na úseku péče o rodinu a děti v rozsahu daném platnými zákony ČR a souvisejícími právními normami. Zajišťují sociálně – právní poradenství včetně doporučení či zprostředkování odborné nebo specializované pomoci a služby jiných institucí. Zvláštní pomoc je věnována osamělým matkám, těhotným ženám ve složité životní situaci a rodinám nacházejícím se v hmotné nouzi.

V občanskoprávních řízeních, týkajících se nezletilých, vykonávají na základě ustanovení soudu nebo okresního státního zastupitelství funkci kolizního opatrovníka. V rámci této funkce se osobně zúčastňují řízení u soudů a notáře, kde figurují jako účastník řízení. Tím požívají veškerá práva stanovená zákonem – vyjadřovat se k projednávané věci, činit návrhy apod. Při jednáních hájí zájmy nezletilých, a to v řízení opatrovnickém, občanskoprávním, dědickém – před soudem i u notáře, trestním, detenčním, případně kolizní opatrovník figuruje jako účastník přezkumného správního řízení. Sociální pracovníci jsou oprávněni podávat soudu návrhy a podněty na zahájení řízení, jsou-li v zájmu dětí. Zúčastňují se soudních jednání jak u Okresního soudu v Blansku, Krajského soudu v Brně jako odvolacího soudu, tak i ostatních soudů v celé České republice.

Sociální pracovníci rovněž provádějí prošetření prostředí tak, jak to umožňuje zákon – v případě zajištění ochrany života nebo zdraví dítěte, ochrany jeho práv nebo právem chráněných zájmů v prostředí, kde dítě žije, především v jeho bydlišti, škole nebo pracovišti, a to za účelem zjištění, zda je zajištěna řádná péče a výchova dítěte. Místní šetření jsou prováděna na základě žádostí soudu, sdělení občanů, organizací i na základě anonymních oznámení, popřípadě z vlastní iniciativy.

V případech, ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, podávají sociální pracovníci k soudu návrh na nařízení předběžného opatření upravující poměry dítěte. O návrhu je okresní soud povinen rozhodnout do 24 hodin od jeho podání a případně provést výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí zajišťuje soud, který si zpravidla vyžádá asistenci pracovníka OSPOD.

Sociální pracovníci vyhledávají děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu, neplní své povinnosti uložené zákonem, případně výchovu dětí ohrožují nebo narušují. Pracovník OSPOD s těmito osobami pracuje a působí na ně tak, aby došlo k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků.

Vyskytují-li se připomínky k péči rodičů o děti, je možné přikročit k výchovným opatřením – napomenutí, dohled nad nezletilým, uložení omezení. O nich rozhoduje buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo na návrh OSPOD soud. Výsledkem jednání jsou zpravidla rozhodnutí, jejichž plnění sociální pracovníci kontrolují, tzn. provádějí návštěvy v domácnosti, spolupracují se zúčastněnými orgány a organizacemi. Pokud je výchovné opatření nařízeno soudem (např. stanoven dohled nad výchovou dětí), OSPOD podává o průběhu a účelu opatření pravidelné zprávy.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí zřízená při MěÚ Blansko je zvláštním orgánem pro výkon přenesené působnosti obce zřizovaným starostou obce a je jedním z orgánů obce. Rozhoduje o vydání a o odnětí pověření k zřizování zařízení sociálně-právní ochrany – výchovně rekreačních táborů pro děti a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Sociální pracovníci na žádost výchovných zařízení, kde jsou umístěny děti s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou, prověřují prostředí a podmínky v rodinách, vyjadřují se ke krátkodobému propuštění dětí z ústavní péče. Jedná se zejména o vyjadřování k udělování tzv. dovolenek na dobu školních prázdnin, svátků a víkendových pobytů dětí v původní rodině. V rámci práce s rodinami, jejichž děti jsou umístěny ve výchovných zařízeních, se pracovníci snaží motivovat rodiče k tomu, aby zlepšili své podmínky tak, aby nařízená ústavní výchova dětí mohla být soudem zrušena a děti se mohly vrátit do původního prostředí rodiny.

Pracovníci OSPOD jsou povinni pravidelně navštěvovat děti a rodiče dětí, u kterých byla nařízena ústavní výchova. Jsou v osobním kontaktu s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jejich výchovu a volí prostředky působení tak, aby účinně působily k odstranění důvodu umístění dítěte do ústavního zařízení. Sledují také vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné pečující osoby a jsou povinni vykonávat pravidelné návštěvy nejen v rodině, ale i v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje.

Pracovníci OSPOD spolupracují s Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení. V případě podezření na spáchání trestného činu na dítěti dávají sociální pracovníci podněty k prošetření, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Další spolupráce je realizována formou účasti při výsleších nezletilých jak na policii, tak u soudních jednání v rámci trestního řízení.

V rámci zabezpečování ochrany práv nezletilých pracovníci OSPOD spolupracují s dalšími orgány a organizacemi – ať již státními nebo nestátními. Jedná se zejména o kontakty např. s obecními úřady, městskými úřady, školami, školskými zařízeními (PPP, výchovnými zařízeními – diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy apod.), ošetřujícími lékaři, poradci pro rodinu a mezilidské vztahy, domovy pro matky s dětmi, atd. a to jak v blanenském regionu, tak v ostatních regionech celé České republiky.

V případech týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je činnost pracovníků OSPOD zaměřena na prošetření sdělení jak občanů, tak organizací, a to formou návštěvy dítěte v rodině, škole, školském zařízení, lékaře, popř. dalších zainteresovaných institucí. Na základě zjištěných skutečností je zahájena přímá práce s rodinou. V případě, je-li vážné podezření ze spáchání trestného činu na dítěti, je celá věc postoupena k prošetření policii a oznámena na Okresní státní zastupitelství v Blansku. Po ukončení trestního řízení u soudu je s rodinou i nadále v kontaktu sociální pracovník.

OSPOD podává Policii ČR podněty na prošetření jednání osob, u kterých je podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu, a to v těchto případech:

  • opuštění dítěte,
  • zanedbání povinné výživy,
  • týrání svěřené osoby,
  • ohrožování výchovy dítěte,
  • podávání alkoholu dítěti.

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018

zveřejněno: 12.11.2018 08:06 h | 16.12.2018 11:00 h
Jídelníček na 03.12.–16.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu