Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pracovnice zabezpečující agendu náhradní rodinné péče

Mgr. Leona Fialová
dveře č. 136, I. patro
tel.: 516 775 236
e-mail: fialova@blansko.cz

Mgr. Terezie Havlíčková, DiS.
dveře č. 135, I. patro
tel.: 516 775 225
e-mail: thavlickova@blansko.cz

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat v harmonickém prostředí vlastní rodiny, je třeba hledat optimální formu náhradní rodinné péče (dále jen NRP).

Do náhradní rodinné péče patří:

Těmito formami stát zabezpečuje rodinné prostředí pro opuštěné děti.

Osvojení

Do osvojení jsou zařazovány děti, u kterých rodiče podepsali souhlas s osvojením nebo děti, o které rodiče neprojevili po určitou dobu zájem. Osvojením vzniká mezi osvojencem a osvojitelem vztah shodný se vztahem mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. O osvojení rozhoduje příslušný soud na základě návrhu žadatelů o osvojení.

Žadatelé, kteří chtějí získat dítě do osvojení, si musí na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podat žádost, ve které vyjádří své představy o dítěti. Vyplní tiskopisy a předloží požadované doklady. Po zkompletování všech dokladů je rodina navštívena sociální pracovnicí odboru sociálních věcí k provedení sociálního šetření v rodině. Nejdůležitějším kritériem pro vhodnost žadatelů o osvojení je přirozený věkový rozdíl mezi přijatým dítětem a žadateli, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost a vyhovující bytové, sociální a majetkové poměry.

Kopie celého spisového materiálu je odeslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně (dále jen KrÚ). Tam je provedeno psychologické vyšetření psychologem KrÚ a žadatelům je uložena povinnost zúčastnit se přípravy k přijetí dítěte do rodiny. Po ukončení přípravy a psychologického vyšetření je KrÚ vydáno rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče mohou provádět pouze krajské úřady a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. Ostatní právnické či fyzické subjekty mohou pouze na základě pověření z MPSV nebo KrÚ vyhledávat osoby nebo děti vhodné pro NRP.

Spisová dokumentace žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP musí obsahovat:

 • vlastní žádost žadatelů, kde je uveden důvod (motivace) pro podání žádosti,
 • formulář žádosti, v níž jsou obsaženy osobní údaje žadatelů,
 • dotazník žadatelů o svěření dítěte do NRP,
 • zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem,
 • opis z rejstříku trestů (vyžádá městský úřad),
 • doklad o státním občanství, nebo o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČR,
 • stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,
 • fotografie jednotlivého žadatele (formát OP),
 • fotografie domu, bytu, případně pokoje (kde bude mít přijaté dítě svoje místo).

Zprostředkování se provádí na KrÚ v Brně, kde se pravidelně schází odborníci z oboru NRP, kteří vybírají k vhodnému dítěti do NRP vhodné žadatele. Členy tohoto týmu jsou sociální pracovníci a psychologové KrÚ, ředitelé dětských domovů, psychologové ústavů, psychologové dětských center a sociální pracovnice příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Po výběru vhodných žadatelů jsou tito příslušnou sociální pracovnicí obecního úřadu obce s rozšířenou působností zkontaktováni a jsou informováni o dítěti. Pokud mají o vybrané dítě zájem, jsou jim na KrÚ poskytnuty veškeré informace o dítěti a je jim nabídnuto co nejdříve seznámení s dítětem v kolektivním zařízení, nebo u pěstounů na přechodnou dobu, podle toho, kde se dítě právě nachází. Rozhodnou-li se získat dítě do své péče, požádají příslušný okresní soud o svěření dítěte do tzv. péče budoucích osvojitelů. Po vydání rozhodnutí si dítě převezmou. Výchova dítěte v rodině je pravidelně sledována.

Pěstounská péče

Nezastupitelné místo v náhradní rodinné péči má pěstounská péče. Je to forma státem řízené a kontrolované dlouhodobé náhradní rodinné výchovy zabezpečované též z jeho strany hmotnou podporou. O svěření do pěstounské péče se uvažuje u dětí, u nichž z nejrůznějších důvodů není možno provést jejich osvojení. Příčiny pro něž nemohou původní rodiče řádně plnit svá rodičovská práva a povinnosti, musí být dlouhodobého charakteru. Pěstounská péče má přednost před umístěním do ústavů, a to z důvodu zásadního práva dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Soudním rozhodnutím nezanikají právní vztahy dítěte k jeho původní rodině. Mezi pěstounem a dítětem nevznikají pěstounskou péčí příbuzenské vztahy.

Po dobu trvání pěstounské péče je pěstoun nositelem práv a povinností rodičů v oblasti výchovy dítěte. V ostatních věcech patří tato práva biologickým rodičům, pokud mají rodičovskou odpovědnost. Biologickým rodičům také zůstává právo stýkat se s dítětem, pokud není soudem vysloven zákaz styku. Omezením nebo zbavením biologických rodičů jejich rodičovské odpovědnosti nezaniká jejich vyživovací povinnost ke svým dětem.

Na výživu dítěte dostává pěstoun od státu příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, odměnu pěstouna za to, že se o svěřené dítě stará a příspěvek při převzetí dítěte, který se vyplácí pouze jedenkrát. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle do 26. roku jeho věku, pokud je i nadále nezaopatřené a trvale žije s pěstouny ve společné domácnosti.

Žadatelé, kteří mají zájem o svěření dítěte do pěstounské péče, podávají také žádost na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a ve vyřizování postupují jako žadatelé o osvojení. O vzniku pěstounské péče rozhoduje na návrh budoucích pěstounů příslušný okresní soud. Poté musí pěstouni podat návrh na soud na svěření dítěte do pěstounské péče. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu, které nabylo právní moci a zaniká zletilostí dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna. Společná pěstounská péče zaniká úmrtím jednoho z manželů, nebo též rozvodem manželství pěstounů, kdy musí být okresním soudem znovu rozhodnuto o svěření dítěte do péče jen jednoho z manželů. Soud ji také může zrušit svým rozhodnutím, má-li k tomu důležité důvody. V případě, že o zrušení požádá pěstoun, je soud povinen jeho návrhu vyhovět.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, a to na

 • dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,
 • dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas k osvojení dítěte odvolat,
 • dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To neplatí, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než jeden rok od svěření posledního ze sourozenců.

V souvislosti s novelou zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů vzniká pěstounům (osobám pečujícím) i pěstounům na přechodnou dobu (osobám v evidenci) povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Účelem dohody je zajištění pomoci a podpory pěstounům. Obsahem dohody jsou práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci:

 • Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě.
 • Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců.
 • Povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.
 • Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.

Poručnictví

Pokud rodiče dítěte zemřeli, nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, musí být dítěti ustanoven poručník, kterému vznikají nároky jako pěstounovi. Musí však o dítě osobně pečovat a nahrazovat plně péči rodičů. Tato funkce však nezakládá vyživovací povinnost k dítěti. Rozhodnutí, které poručník učiní v podstatné věci, musí být schváleno soudem. O ustanovení poručníka rozhoduje soud. Poručnictví zaniká nabytím zletilosti, smrtí dítěte či poručníka, obnovením rodičovské odpovědnosti původních rodičů a na základě rozhodnutí soudu, pokud je pro funkci poručník nezpůsobilý a porušuje své povinnosti.

Svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu

Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému či osobě blízké dítěti. Důvody pro takové opatření mohou být různé – nedostatky ve výchově, nemoc v rodině, nevhodné bytové poměry, úmrtí obou rodičů pokud o dítě osobně nepečuje poručník apod. Osoby, kterým bylo dítě takto svěřeno, jsou oprávněny a zároveň povinny zajistit výchovu a výživu dítěte, zastupovat je v běžných záležitostech, řídit jejich jednání a jednat za něj.