Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Úprava práv nezletilých

V rámci výkonu funkce kolizního opatrovníka rovněž sociální pracovníci podávají k soudu návrh na schválení právního úkonu za nezletilého, pokud jeho schválení vyžaduje rozhodnutí soudu.

S rodiči jsou v rámci poskytování sociálně-právní ochrany dětí sepisovány tzv. mimosoudní dohody, které buď přímo předchází jednání u soudu nebo rodiče problémovou situaci v rodině nechtějí řešit prostřednictvím soudu. Účelem sepisování uvedených dohod je především předcházet sporům rodičů o děti v komplikovaných případech. Z našich zkušeností je patrné, že realizace mimosoudních dohod vede k nastolení pravidel v péči o děti. Jejich dodržováním dochází ke stabilizaci rodinných vztahů a mnohdy se tímto způsobem předejde násilnému způsobu řešení problémů mezi rodiči, týkajících se dětí. Dohoda sepsaná na OSPOD není soudně vymahatelná.

Pracovníci OSPOD mohou podávat k soudům návrhy a podněty, které vedou k zabezpečení řádného výkonu rodičovské odpovědnosti. Jedná se zejména o podávání podnětů a návrhů na:

  • nařízení soudního dohledu nad výchovou dětí,
  • úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým, jsou-li splněny zákonné podmínky,
  • nařízení, prodloužení, zrušení ústavní výchovy,
  • ustanovení opatrovníka pro zvýšenou ochranu jmění nezletilých dětí,
  • ustanovení poručníka (ať již osoby fyzické, manželů nebo orgánu sociálně právní ochrany)
  • nařízení předběžného opatření.

Výkon sociálně právní ochrany dětí v případech, kdy se nezletilé dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče nebo je-li jeho život, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, je zabezpečen nepřetržitě, a to formou tzv. dosažitelnosti sociálních pracovníků v době pracovního volna (soboty, neděle, svátky, po dobu mimopracovní v pracovních dnech).

Na oddělení je zabezpečen plynulý chod, kdy v úřední dny – pondělí a středu – je pracovní doba od 8.00 do 17.00 hod., v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod. a v pátek v době od 8.00 do 13.00 hod.