Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD

Projekt byl ukončen 30.06.2015.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00029

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od 01.01.2013 zavedla pro orgány sociálně-právní ochrany povinnost zpracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany a nejpozději od 31.12.2014 se jimi při své činnosti řídit.

V návaznosti na povinnost zpracování standardů kvality byla Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášena výzva C2 s názvem „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany“, zaměřená na podporu naplnění těchto standardů.

Město Blansko je realizátorem projektu s názvem „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00029. Realizace projektu byla zahájena 01.02.2014 a bude ukončena 30.06.2015. V rámci tohoto projektu Město Blansko získá až 2 289 584,68 Kč.

Podpora z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pomůže orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Blansko naplnit jednotlivé kroky směřující ke zkvalitnění podmínek pro úspěšnou systematickou práci s rodinami a dětmi.

Loga EU

Kontaktní osoby

Projektový manažer:

Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, hlavackova@blansko.cz, tel.: 516 775 358

Koordinátor odborné spolupráce:

Mgr. Terezie Havlíčková, thavlickova@blansko.cz, tel.: 516 775 225

Popis projektu

Projekt vychází z výzvy č. C2 v oblasti podpory 3.1. – Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci s rodinami a dětmi vytvořením a naplněním standardů kvality OSPOD Blansko.

Projekt reaguje na lokální podmínky, podporuje procesy profesionální sociální práce orgánu sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi v jejich přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen na podporu funkční multidisciplinární spolupráce se všemi státními i nestátními orgány a fyzickými osobami nejen v našem regionu zúčastněnými na péči o ohrožené děti.

Jedním z dílčích cílů je vytvoření a naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany.

Výstupem projektu je nastavení systematické práce v rámci OSPOD, dále naplnění minimálního personálního standardu, který by měl být přiměřený našemu správnímu obvodu a míře náročnosti výkonu SPOD, podpora nových zaměstnanců a zajištění vhodného materiálního a technického vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany dětí na pracovišti i mimo něj. Všichni sociální pracovníci zařazeni na oddělení SPOD si budou průběžně zvyšovat kvalifikaci v kurzech akreditovaných MPSV, MŠMT a MV. Prioritou je hledání možností, jak vyhodnocovat efektivitu sociální práce formou konkrétních intervencí a sledování plnění nastavených cílů. Realizační tým bude tvořen kvalifikovanou skupinou sestavenou ze dvou sociálních pracovníků/pracovnic, projektového manažera, koordinátora, finančního manažera a metodika.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci s rodinami a dětmi vytvořením a naplňováním standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Blansko.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou je orgán veřejné správy působící v oblasti sociální integrace – Městský úřad Blansko, obecní úřad obce s rozšířenou působností (konkrétně zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Zaměstnanci MěÚ Blansko zařazeni v OSPOD k výkonu SPOD se budou aktivně podílet na realizaci klíčových aktivit, účastnit se vypracování a aplikace standardů kvality, budou účastni setkání s dalšími subjekty zúčastněnými na péči o ohrožené děti aj. Ze strany organizačního týmu budou těmto osobám poskytovány konkrétní a aktuální informace pro to, aby se podle nich mohli řídit. Účastí zaměstnanců na realizaci klíčových aktivit projektu se prohloubí jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti, které budou dál uplatňovat v kvalitní práci sociálních pracovníků a v naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Motivací cílové skupiny je možnost vyslovit své názory, požadavky a potřeby, aktivně se podílet na růstu a zkvalitnění práce OSPOD MěÚ Blansko a tím pádem též vlastním osobnostním růstu.

Klíčové aktivity projektu

  1. Zpracování a naplňování standardů kvality SPOD

  2. Naplnění personálního standardu

  3. Profesní rozvoj zaměstnanců

  4. Nastavení systému odborné spolupráce

  5. Materiální a technické vybavení zaměstnanců sociálně-právní ochrany