Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Články odboru

Gellhornova ulice se uzavře kvůli stavbě nových plynovodů

zveřejněno: 17.03.2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1185×

Z důvodu provádění prací na stavbě nových plynovodů v Blansku v Gellhornově ulici řidiči narazí na dvě uzavírky.


Ministerstvo kultury vyhlásilo dotaci na podporu obnovy kulturních památek

zveřejněno: 11.01.2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 793×

Finanční prostředky v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.


Obyvatelé Tylovy a Jiráskovy ulice se musejí připravit na dopravní omezení

zveřejněno: 21.12.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 515×

Od 7. ledna do 8. března 2019 bude v ulicích Jiráskově a Tylově omezen silniční provoz v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi na havarijním stavu kanalizace.


Územní plán města Blanska prošel aktualizací

zveřejněno: 06.12.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2276×

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje stavebního úřadu Městského úřadu Blansko, které zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace pro město Blansko, zveřejnilo dokumentaci úplného znění Územního plánu Blansko po vydání změny ÚP Blansko B2017-ZÚR.


Obyvatelé Čapkovy ulice se musí připravit na dopravní omezení

zveřejněno: 24.09.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1217×

V průběhu provádění prací na rekonstrukci plynovodů ve městě Blansku dojde v Čapkově ulici od 1. října 2018 k dopravnímu omezení. Práce potrvají do poloviny prosince tohoto roku. Vyžádají si uzavírky.


Uzavírka mostu v Rájci-Jestřebí je u konce

zveřejněno: 05.05.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1063×

Koncem dubna bylo provedeno místní šetření ve věci předčasného užívání opraveného mostního objektu. Na základě provedené prohlídky a předložení předepsané dokumentace byl veškerý silniční provoz znovu spuštěn k 1. květnu.


Rekonstrukce plynovodů v Blansku pokračuje v dalších lokalitách

zveřejněno: 03.05.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 911×

V souvislosti s postupujícími opravami plynovodů ve městě Blansku je nutné počítat s dalším omezením dopravy. Aktuálně se jedná zejména o ulice Na Vyhlídce, Suchou a 9. května. Práce zde potrvají zhruba do konce srpna.


Podpora obnovy kulturních památek v roce 2017

zveřejněno: 29.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 768×

Souhrnná zpráva o dotačním programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 2017.


Rekonstrukce plynovodů v Blansku s sebou přinese dopravní omezení

zveřejněno: 23.03.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2290×

V souvislosti s opravou plynovodů, která započala začátkem tohoto týdne, se budou muset Blanenští připravit až do konce prázdnin na dopravní omezení. Práce se týkají především ulic Divišovy, Dvorské a Čelakovského. Vyžádají si také přesun některých autobusových zastávek.


Uzavírka průtahu městysem Jedovnice potrvá do konce května

zveřejněno: 02.02.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1744×

Uzavírka průtahu městysem Jedovnice, v úseku od křižovatky silnic II/379 a II/373 u čerpací stanice pohonných hmot po kruhovou křižovatku se silnicí II/379 (v Chaloupkách), byla prodloužena do 31. května 2018. Uzavírka pokračuje z důvodu nepředvídatelných víceprací v průjezdném úseku městyse Jedovnice. Zhotovitelem stavby je firma OHL ŽS, a. s., Brno.


Dopravní omezení na obchvatu města Rájce-Jestřebí bylo prodlouženo

zveřejněno: 02.02.2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1428×

Uzavírka mostu na silnici II/377 na obchvatu města Rájce-Jestřebí, v úseku od konce zástavby v Rájci-Jestřebí po okružní křižovatku se silnicí II/374 v celkové délce 0,96 km, byla prodloužena do 30. dubna 2018. Vzhledem k technologiím stavebních prací v rámci opravy mostu nelze stavbu provádět v nepříznivých klimatických podmínkách zimních měsíců. Zhotovitelem stavby je firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.


Ministerstvo kultury vyhlásilo dotaci na podporu obnovy kulturních památek

zveřejněno: 18.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1270×

Finanční prostředky v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.


Stavební práce na území města Blanska

zveřejněno: 15.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1137×

Přehled stavebních prací, které v současné době probíhají na území města Blanska a které částečně omezují silniční provoz i pohyb pěších, předkládá odbor stavební úřad.


Změna podmínek využití ploch v Územním plánu Blansko

zveřejněno: 20.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1385×

Na 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhlo 9. září 2017, byla vydána změna Územního plánu Blansko B2015-Z2.


Lhůty pro vyřízení žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, uzavírek a dopravního značení

zveřejněno: 18.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1504×

V případě užívání silnic a místních komunikací k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umístění lešení, umístění prodejních stánků, umístění reklamních zařízení, umístění kontejnerů, pořádání akcí, provádění stavebních prací, umístění stavebního materiálu apod.) je třeba povolení zvláštního užívání (viz. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).


Připomínkovat změny v územním plánu lze do poloviny října

zveřejněno: 18.09.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1045×

V říjnu minulého roku byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK, s nabytím účinnosti dne 03.11.2016), které jsou nadřazenou dokumentací Územního plánu Blansko. Na základě požadavků ZÚR JMK bylo nutné provést zpřesnění Územního plánu Blansko.


Oprava mostu na obchvatu městyse Černá Hora s sebou přináší dopravní omezení

zveřejněno: 21.07.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2573×

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno nechalo zpracovat posudek na most v havarijním stavu, který je v současné době opravován na obchvatu městyse Černá Hora.


Pozvánka na veřejné projednání změny Územního plánu Blansko

zveřejněno: 19.06.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1404×

Městský úřad Blansko oznamuje veřejné projednání Změny Územního plánu Blansko B2015-Z2, kterou zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové. Veřejné projednání se uskuteční 22. června 2017 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blansko od 13:30 hodin.


Uzavírka silnice přes Jedovnice potrvá až do konce prázdnin

zveřejněno: 12.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 4573×

Od 09.05.2017 do 31.08.2017 byla povolena částečná uzavírka silnice II. třídy číslo 373 (Chudobín – Kanice – Jedovnice – Brno), v km cca 52,127–52,487, tj. v katastrálním území Jedovnice, v průjezdním úseku městyse Jedovnice, v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice Kostelní po křižovatku se silnicí II/379, v celkové délce cca 360 m.


Byla projednána změna Územního plánu Blansko

zveřejněno: 12.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1502×

Na začátku ledna 2017 bylo ukončeno společné jednání návrhu Změny Územního plánu Blansko B2015-Z2, který zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové na základě 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v roce 2011.


Dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury ČR

zveřejněno: 21.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1725×

Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2017 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.


Rekonstrukce plynovodů omezí dopravu v Blansku

zveřejněno: 02.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1660×

V průběhu tohoto roku budou pokračovat práce spojené s rekonstrukcí plynovodů ve městě Blansku. Rekonstrukcí bude do značné míry omezen silniční provoz, obslužnost některých komunikací i pěší provoz. V současné době již probíhá umísťování přechodného dopravního značení.


Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP ORP Blansko

zveřejněno: 02.02.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1364×

V závěru loňského roku byla zpracována čtvrtá úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).


Garážím v Blansku přidělí nová evidenční čísla

zveřejněno: 31.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1502×

Zavedením centrálního Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dochází ke kontrole a následným úpravách údajů v ostatních registrech.


Projednání změn Územního plánu Blansko

zveřejněno: 06.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2068×

V závěru srpna 2016 převzalo Město Blansko dokumentaci návrhu změn územního plánu, souhrnně označenou jako B2015-Z2, kterou zpracovala kancelář ATELIER URBI spol. s r. o. Brno Ing. arch. Jany Benešové na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011.


Částečná uzavírka komunikace na Klepačov se protáhne

zveřejněno: 30.11.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1993×

Žadatel požádal o prodloužení termínu částečné uzavírky dotčené části silnice III/374 43, a to z důvodu nutností změny stavby, vyvolané geologickými poměry. Předpoklad úplného ukončení stavby je v polovině roku 2017 s tím, že částečná uzavírka komunikace se předpokládá do úplného ukončení stavby.


Oprava zdi na státní silnici pošle auta přes Blansko

zveřejněno: 25.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1402×

Po dva víkendy budou vozidla jedoucí ve směru Brno–Svitavy nucena použít objízdnou trasu přes město Blansko kvůli opravě opěrné zdi v Lažanech, která si vyžádá částečnou uzavírku silnice I/43. Uzavírka proběhne dvakrát, a to ve dnech 29.10.–30.10. a 12.11.–13.11.2016. Objížďka povede přes obce Šebrov – Kateřina – Blansko – Rájec-Jestřebí a Bořitov.


Upozornění na opravu úrovňových železničních přejezdů

zveřejněno: 18.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2153×

V následujících dnech proběhne v obci Spešov a na zastávce Blansko-město oprava úrovňových železničních přejezdů včetně výměny výstražníků a pohonu závor.


Průběžná informace o aktualizaci Územního plánu Blansko

zveřejněno: 30.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1379×

V závěru srpna 2016 převzalo Město Blansko, prostřednictvím odboru INV, dokumentaci návrhu změny územního plánu.


Aktualizace Územního plánu Blansko – průběžná informace

zveřejněno: 21.06.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1505×

V prosinci 2015 byla Zastupitelstvem města Blansko schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko za období od jeho vydání v závěru roku 2011. Jednalo se o zákonný termín. Zpráva obsahuje pokyny pro prověření řady dílčích předmětů v režimu změny územního plánu.


Stavební práce na stavbě odbočovacího pruhu na Bořitov si vyžádaly úplnou uzavírku

zveřejněno: 26.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1678×

V současné době probíhají stavební práce na stavbě odbočovacího pruhu ze silnice I/43 na silnici III/377 22 do obce Bořitov.


Byla zahájena druhá etepa rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná–Hořice

zveřejněno: 16.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1628×

Rekonstruováno bude cca 180 m komunikace nákladem 1,4 mil. Kč. Zhotovitelem této etapy bude firma Porr a. s., odštěpený závod – Morava, se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov. Realizace potrvá zhruba měsíc a v jejím průběhu bude průjezd rekonstruovaného úseku řízen světelnou signalizací.


Výzva k podání žádostí o dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury ČR

zveřejněno: 16.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1326×

Vlastníci kulturních památek mohou do konce dubna zažádat o příspěvek na jejich obnovu. Pro Blansko je na dotace vyčleněno 613 tisíc korun.


V Blansku bude do léta omezen provoz

zveřejněno: 15.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2100×

Rekonstrukcí inženýrských sítí a některých komunikací ve městě bude do značné míry omezen silniční provoz i obslužnost některých komunikací. Práce na některých komunikacích byly zahájeny již začátkem března, hotovo má být do konce července.


Stav a vývoj území zjišťují a vyhodnocují územně plánovací podklady

zveřejněno: 02.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1594×

V lednu 2016 byly zahájeny práce na čtvrté, úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).


Došlo ke změně kompetencí speciálního stavebního úřadu

zveřejněno: 28.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2359×

Dne 31. prosince 2015 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.), která nově upravuje v § 40 pravomoc obcí z hlediska jejich postavení jako speciální stavební úřady.


Plánovaná oprava uzavře most přes železniční trať na obchvatu v Rájci-Jestřebí

zveřejněno: 09.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 3101×

Důvodem opravy mostu, která si vyžádá úplnou uzavírku, je jeho havarijní stav. Investorem akce, jejíž náklady se odhadují na 55 milinů korun, je Jihomoravský kraj. Práce začnou na jaře.


Nové zastavitelné plochy v Blansku prozatím nechybí

zveřejněno: 18.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1586×

V prosinci 2015 uplynou čtyři roky od vydání Územního plánu Blansko. Zastupitelstvo města projednalo zprávu o jeho uplatňování. Předmětná zpráva řeší především vyhodnocení čerpání zastavitelných ploch a požadavky na úpravu řešení územního plánu v souvislosti s realizovanými stavbami. Další aktualizační cyklus bude zahájen v průběhu roku 2019.


Aktuální uzavírky místních komunikací

zveřejněno: 09.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1888×

V současné době byly zahájeny stavební práce na opravě části místní komunikace Olešná-Hořice. Důvodem je oprava krajnice a zesílení povrchu vozovky. Do konce listopadu potrvá i oprava části místní komunikace na ulici Nádražní v Blansku.


Dojde k úplné uzavírce v Černé Hoře

zveřejněno: 08.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2300×

Z důvodu provádění prací na opravě vozovky se připravuje úplná uzavírka silnice III. třídy č. 377 20 (Černá Hora – Býkovice) v km cca 0,034 – 0,914, tj. v městysi Černá Hora – od křižovatky se silnicí II/377 v délce cca 0,880 km ve směru na Býkovice. Jedná se o zesílení stávajících konstrukčních vrstev vozovky.


Kompletní uzavírka ulice Svitavské 10. a 11. října

zveřejněno: 01.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2228×

Ve dnech 10. a 11. října 2015 dojde kvůli pracím na silnici k uzavírce obou jízdních pruhů ulice Svitavské od křižovatky s ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Masarykovou. Objížďka povede po ulici Masarykově.


Práce na vodovodu uzavřely točnu autobusů na Hořicích

zveřejněno: 25.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1183×

V rámci rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů, konkrétně přivaděče Blansko – Lažany, je pro dopravu uzavřena točna autobusů na Hořicích. Uzavírka potrvá do 9. října 2015.


Úplná uzavírka silnice II/374 v úseku Blansko – Ráječko dne 12. září 2015

zveřejněno: 08.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2284×

Z důvodu konání akce Blanenská desítka bude dne 12.09. od 05:30 do 20:00 hodin uzavřena část průtahu městem od mostu u lázní po odbočku na Ráječko.


Informace o úplné uzavírce Poříčí

zveřejněno: 17.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2576×

Ve dnech 28.-31. srpna 2015 dojde k úplné uzavírce Poříčí z důvodu provádění stavebních prací v rámci reklamace obrusné vrstvy akce „II/374 Blansko-průtah“.


Dojde k úplné uzavírce v obci Podomí

zveřejněno: 29.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2312×

V současné době se připravuje úplná uzavírka silnice II/379 v obci Podomí, (okres Vyškov) z důvodu opravy kanalizace. Tyto práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice se stanovenou objízdnou trasou. Stavbu provádí fa SWIETELSKY stavební s. r. o.


Kuřim bude do konce září neprůjezdná

zveřejněno: 15.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3202×

Proběhne úplná uzavírka silnice II/385 při realizaci průtahu Kuřimí, která bude rozdělena do tří etap v období od 18.06.-30.09.2015.


V Lažánkách o tomto víkendu položí nový asfalt. Obec se na dva dny uzavře pro veškerou dopravu

zveřejněno: 01.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2279×

Celá obec Lažánky bude uzavřena od 06.06.2015 (sobota) do 07.06.2015 (neděle) pro veškerý provoz včetně vozidel integrovaného systému. Náhradní termín je následující víkend.


Úplná uzavírka silnice Brťov-Jeneč potrvá až do konce října

zveřejněno: 20.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2337×

V současné době byly zahájeny stavební práce na celkové rekonstrukci silnice včetně inženýrských sítí v průtahu obce Brťov-Jeneč.


V Lažánkách bude do konce května řízena doprava semafory

zveřejněno: 30.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2107×

Od 30. března dojde k částečné uzavírce krajské silnice při provádění rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko – místní části Lažánky, kterou provádí fa OHL ŽS, a. s.


Připravuje se částečná uzavírka krajské silnice II/373 v průtahu městysem Křtiny

zveřejněno: 23.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2989×

Z důvodu provedení opravy vodovodu v silničním pozemku silnice II/373, v průtahu městysem Křtiny, dojde k jejímu částečnému uzavření. Opravy zajišťuje společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o., IČ: 45474281, Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 28.


Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce