Stavební úřad MěÚ Blansko

Náplň práce stavebního úřadu

 • Je úřadem územního plánování a pořizovatelem územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovacích podkladů (ÚPP).
 • Umísťuje a povoluje stavby a vydává rozhodnutí ve  správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Je vyvlastňovacím úřadem ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Je silničním správním úřadem ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Zajišťuje výkon státní správy v oblasti kultury a státní památkové péče ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Projednává přestupky a správní delikty dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
 • Zajišťuje územně technické podklady (ÚTP) pro geografické informační systémy (GIS) pro město a správní obvod obce s rozšířenou působností.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Oddělení administrativy

 • Zajišťuje funkci podatelny a pobočkové pokladny pro stavební úřad.
 • Zajišťuje administrativní agendu pro ostatní oddělení odboru.
 • Provádí archivaci spisových materiálů ke stavbám.
 • Zapisuje referenční údaje o stavebních objektech do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
 • Vydává výpisy z katastru nemovitostí prostřednictvím Czech Pointu.

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

Pracoviště územního plánování

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Spolupodílí se na shromažďování podkladů o stavu svěřeného území a záměrech jeho rozvoje.
 • Pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod.
 • Zajišťuje geografické informační systémy (GIS) pro město a správní obvod.
 • Pořizuje, jako úřad územního plánování územně plánovací dokumentaci (územní plány obce a regulační plány) a územně plánovací podklady v rozsahu své působnosti, včetně změn.
 • Zajišťuje evidenci územně plánovací činnosti a uložení schválených územně plánovacích dokumentací.
 • Zajišťuje posouzení předložených podkladů z hlediska zájmů a cílů územního plánování.
 • Zajišťuje koncepční činnost v rámci platného územního plánu města v součinnosti s ostatními odbory úřadu.
 • Koriguje řešení dílčích lokalit města (v rámci koncepčních studií) a vyhodnocuje zpracované studie.
 • Vyjadřuje se z pohledu platné územně plánovací dokumentace k pronájmům a k prodeji pozemků Města Blansko.
 • Plní funkci městského architekta.

Pracoviště GIS

 • Poskytuje informace týkající se digitálních podkladů pro územní plánování, např. účelové katastrální mapy, územní plány obcí, územně analytické podklady.
 • Vytváří interní i veřejně přístupné mapové služby.
 • Zpracovává územně analytické podklady a jejich aktualizace.

Pracoviště památkové péče

 • Zajišťuje výkon státní správy pro památky registrované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR).
 • Poskytuje poradenství pro získání dotací k obnově památek a dále poradenství ohledně místních kulturních památek a historických objektů.

Oddělení stavebního řádu

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • V souladu s platnými právními předpisy vydává rozhodnutí o číslování budov.
 • Rozhoduje o vyvlastnění.
 • Zajišťuje kontrolu standardů bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi.
 • Vykonává další činnosti stavebního úřadu dle stavebního zákona.

Oddělení silničního hospodářství

 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje.
 • Zajišťuje výkon státní správy v oblasti silnic II. a III. třídy ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem a místních komunikací na území města Blansko.
 • Je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství – umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu.
 • Rozhoduje o připojování sousedních nemovitostí k silnici nebo místní komunikaci, o připojování silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení.
 • Stanovuje dopravní značení komunikací včetně místních komunikací.
 • Stanovuje uzavírky a objížďky silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 • Povoluje zvláštní užívání silnic a místních komunikací.
 • Vykonává další činnosti dle zákona o pozemních komunikacích.

stránka aktualizována: 04.04.2017 10:18

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.