Stavební úřad MěÚ Blansko

Územní studie krajiny ORP Blansko

logo EU IROP

Cílem pořízení územní studie krajiny (ÚSK) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

ÚSK bude řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech. Bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

ÚSK byla zpracována na základě Zadání, které bylo zpracováno v souladu s Metodickým pokynem k vypracování zadání ÚSK, který vydalo MMR a MŽP v únoru 2016 pod názvem „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

Zpracovatel ÚSK: AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.

Zadavatel ÚSK: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Pořizovatel ÚSK: Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (úřad územního plánování)

Zpracování dokumentace ÚSK ORP Blansko je rozděleno do tří etap

I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory byla předána 11.05.2018,

II. etapa – návrh ke konzultaci s představiteli samospráv obcí ORP Blansko má být dokončena do 23.11.2018,

III. etapa – konečný návrh má být dokončena do 31.03.2019.

Aktuálně je zveřejněna I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory

Textová část:

Grafická část:

Zadání ÚSK


stránka aktualizována: 14.06.2018 14:38 h

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce