Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Územní studie krajiny ORP Blansko

logo EU IROP

Cílem pořízení územní studie krajiny (ÚSK) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

ÚSK bude řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech. Bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

ÚSK byla zpracována na základě Zadání, které bylo zpracováno v souladu s Metodickým pokynem k vypracování zadání ÚSK, který vydalo MMR a MŽP v únoru 2016 pod názvem „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

Zpracovatel ÚSK: AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.

Zadavatel ÚSK: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Pořizovatel ÚSK: Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (úřad územního plánování)

Zpracování dokumentace ÚSK ORP Blansko je rozděleno do tří etap

I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory byla předána 11.05.2018,

II. etapa – návrh ke konzultaci s představiteli samospráv obcí ORP Blansko byla předána 20. 11. 2018,

III. etapa – konečný návrh byl předán 26. 03. 2019.

 


Zadání ÚSK


I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory

Textová část:

Grafická část:


II. etapa – návrh

Textová část:

Grafická část:

Grafická část obsahuje tři výkresy (A až C) zpracované dle zadání územní studie krajiny a dále tzv. „doplňující“ výkresy. Podle zadání územní studie krajiny má hlavní výkres dále obsahovat zpřesněné vymezení typů krajin, členění území na krajinné okrsky, graficky zobrazitelné součásti návrhu ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů, graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení potřeb člověka v krajině, graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině a graficky zobrazitelné součásti rámcových podmínek využití. Z důvodu grafické zobrazitelnosti a přehlednosti výkresů však byly tyto jevy uvedeny v jiném typu výkresu, než bylo požadováno v zadání územní studie krajiny, případně byly zohledněny pouze v textové části. V průběhu zpracování díla vznikla potřeba doplnit grafickou část studie o další výkresy, tzv. „doplňující“ výkresy, které znázorňují jevy nad celým územím ORP Blansko. Podrobný přehled zpracovaných jevů grafické části s uvedením typu výkresu je uveden v následující tabulce.

Hlavní výkresy:

Doplňující výkresy:

 


III. etapa – konečný návrh

Textová část:

Grafická část:

Hlavní výkresy:

Doplňující výkresy:


stránka aktualizována: 27.03.2019 09:05 h

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce