Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

Články odboru

Pozor na neuvážené předvánoční nákupy

zveřejněno: 14.12.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 216×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky, a s nimi spojenými vánočními nákupy, vám na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních orgánů přinášíme několik rad jak se vyhnout problémům s reklamacemi a s případnými nekalými praktikami prodejců.


Zajištění kontroly spalinových cest

zveřejněno: 12.11.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 215×

Vždy v podzimním období se začátkem topné sezony vzniká mezi obyvatelstvem i podnikateli potřeba k využití kominických služeb. Kontrolu, čištění a revize spalinové cesty smí však provádět pouze odborně způsobilé osoby.


Pozor na smlouvy o úplatné registraci

zveřejněno: 13.10.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 369×

Na živnostenský úřad se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností nabídky spočívající v zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.


Sídlo Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska najdete na nové adrese

zveřejněno: 20.09.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 259×

Pokud si nevíte si rady s délkou záruční doby, s reklamací, s podmínkami odstoupení od smlouvy, případně s dalšími informacemi o právech spotřebitele, je tu pro vás Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.


Služby Registru živnostenského podnikání

zveřejněno: 21.06.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 544×

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky provozuje na adrese www.rzp.cz veřejně přístupné služby Registru živnostenského podnikání. Představujeme vám nejvíce využívané funkce na těchto stránkách.


Podnikatelé mají povinnost oznamovat adresu místa pro vypořádání závazků

zveřejněno: 22.05.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 485×

Podle § 31 odst. 16 živnostenského zákona (455/1991 Sb.) je povinností podnikatele oznámit živnostenskému úřadu nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně adresu místa pro vypořádání závazků a po dobu 4 let oznamovat její případné změny. Na základě oznámení podnikatele živnostenský úřad zapíše adresu místa pro vypořádání závazků do živnostenského rejstříku, který je veřejně dostupný.


Podnikatelé v silniční dopravě jsou povinni prokázat finanční způsobilost. Nejpozději do 31. července

zveřejněno: 11.04.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 603×

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.


Česká obchodní inspekce poskytuje v Blansku poradenskou a informační službu

zveřejněno: 09.03.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 557×

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, poskytuje pro spotřebitele poradenskou a informační službu (PIS) také v Blansku, a to pro občany celého regionu.


Živnostenský úřad předložil výsledky své kontrolní činnosti

zveřejněno: 08.02.2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 641×

Kontroly podnikatelské činnosti jsou průběžně prováděny pověřenými pracovníky kontrolního oddělení odboru Obecní živnostenský úřad Blansko. V loňském roce jich bylo provedeno téměř šest set. Vlastní výkon kontroly se řídí kontrolním řádem.


Upozornění na omezení otevírací doby maloobchodních a velkoobchodních prodejen ve svátky

zveřejněno: 21.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 641×

Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele a zákazníky, že během vánočních a novoročních svátků dojde k omezení otevírací doby prodejen, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 m². Omezení otevírací doby obchodů o svátcích se plošně po celé republice dotkne větších obchodů, zejména hypermarketů, supermarketů a dalších prodejen s velkou prodejní plochou.


Vyvarujte se úskalí neuváženého předvánočního nákupu

zveřejněno: 02.12.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 586×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy uvádíme, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních orgánů, několik rad jak se vyhnout případným problémům s reklamacemi, případně nekalými praktikami prodejců.


Upozornění podnikatelům poskytujícím spotřebitelské úvěry

zveřejněno: 20.10.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 786×

Zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru se od 01.12.2016 vylučuje činnost „poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr“ z živnostenského podnikání. Předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se zrušuje.


Pracovníci Obecního živnostenského úřadu prováděli kontroly v supermarketech a prodejnách potravin

zveřejněno: 27.09.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 702×

Z důvodu nastalé potřeby zvýšeného dozoru nad prodejci potravin bylo Odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu nařízeno provádění kontrol Obecními živnostenskými úřady se zaměřením zejména na supermarkety a hypermarkety prodávající ve velkém objemu potravinářské výrobky, především výrobky masné a mléčné.


Novela zákona o cestovním ruchu upravuje definici zájezdu

zveřejněno: 11.07.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1732×

V souvislosti s probíhající sezonou dovolených a zájezdů, které jsou uzavírány či zprostředkovávány cestovními kancelářemi a agenturami, upozorňujeme, že dne 29. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.


Upozornění prodejcům pyrotechniky na podmínky pokračování v jejím prodeji

zveřejněno: 27.05.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 671×

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon zavedl novou vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.


Dopravci musí do konce července prokázat finanční způsobilost

zveřejněno: 14.04.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1112×

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů přináší alternativní postupy

zveřejněno: 23.03.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 635×

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení).


Kdo zajistí správnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

zveřejněno: 24.02.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1648×

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.


Poradenská a informační služba pro spotřebitele omezuje svoje služby

zveřejněno: 29.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 732×

Od 1. ledna 2016 zužuje Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, poradenskou a informační službu v Blansku pro spotřebitele.


Došlo ke změně živnostenského zákona v oblasti ochrany veřejného zdraví

zveřejněno: 03.01.2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 799×

Dnem 1. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Změna se dotýká vázaných živností souvisejících s úpravou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (tj. výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a pořádání kurzů k získání znalostí pro výkon těchto činností).


Doporučení k vánočním nákupům

zveřejněno: 07.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 725×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko, opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.


Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

zveřejněno: 13.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 808×

Dle zákona o živnostenském podnikání se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Živnostenské kontroly, které jsou prováděny pracovníky oddělení kontroly a správního řízení odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko, odhalují často nedostatky – resp. správní delikty, kterých se podnikatel dopustí tím, že neoznámí zahájení, nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.


Kdo a jak zajistí správnou kontrolu komínů na zimní období

zveřejněno: 25.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 995×

Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje vlastníky a uživatele staveb, bytových i nebytových prostor na povinnosti, vyplývající z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vymezuje podmínky, jejichž splněním je podmíněna možnost označit provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti.


Živnostenský zákon přináší změny v oblasti pyrotechniky

zveřejněno: 07.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1044×

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon upravuje nově zacházení s pyrotechnickými výrobky a mimo jiné mění i živnostenský zákon.


Upozornění pro provozovatele potravinářských podniků

zveřejněno: 15.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1158×

Odbor obecní živnostenský úřad opakovaně upozorňuje provozovatele potravinářských podniků na povinnost oznamovat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.


Národní soustava kvalifikací umožní získat osvědčení o profesní kvalifikaci bez zbytečných průtahů

zveřejněno: 29.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 892×

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. NSK je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR.


Informace pro podnikatele a veřejnost jsou dostupné na webu

zveřejněno: 22.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 900×

Z důvodů častých telefonických dotazů podnikatelů i veřejnosti, které se týkají zjišťování některých základních údajů o podnikatelských subjektech, sdělujeme, že na internetové adrese www.rzp.cz je pro veřejnost přístupná databáze podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona.


Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blansku rozšiřuje svoje služby

zveřejněno: 13.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1219×

Od 01.03.2015 rozšiřuje Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, pro spotřebitele poradenskou a informační službu v Blansku.


Evidence zemědělského podnikatele zaznamenala změny

zveřejněno: 22.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1116×

Díky novele zákona o zemědělství, účinné od 1. ledna 2015, došlo v Evidenci zemědělského podnikatele k některým změnám.


Novela živnostenského zákona odstranila některé veřejně přístupné údaje živnostenského rejstříku

zveřejněno: 12.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 955×

Novela živnostenského zákona, účinná od 01. ledna 2015, změnila množství dat živnostenského rejstříku, která jsou veřejně přístupná. Cílem změny, tedy zneveřejnění některých dosud veřejně přístupných údajů vedených v živnostenském rejstříku, je zajistit větší ochranu soukromí osob a jejich osobních údajů zapisovaných do tohoto rejstříku.


Upozornění podnikatelům ohledně nabídek katalogových společností týkajících se uzavření smlouvy o úplatné registraci

zveřejněno: 22.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 898×

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. S podobnými dotazy se obrací podnikatelé i na zdejší obecní živnostenský úřad.


Při nákupu vyžadujte vždy doklad

zveřejněno: 05.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1019×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.


Upozornění provozovatelům potravinářských podniků na hlášení změn

zveřejněno: 19.11.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1404×

Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni oznámit změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.


Kontroly rekreačních středisek

zveřejněno: 16.07.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1319×

Kontrolní činnost pracovníků kontrolního oddělení Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko bude v letních měsících, stejně jako každoročně, prováděna i formou neohlášených kontrol zaměřených, mimo jiné, na kontrolu podnikatelů podnikajících v rekreačních střediscích.


Prodej alkoholu bez koncese je již minulostí

zveřejněno: 14.06.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1334×

Od 17.04.2014 umožňuje zákon prodej alkoholu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) pouze podnikatelským subjektům s příslušnou koncesí. Ve lhůtě od 17.10.2013 do 17.04.2014 proběhlo přechodné období, kdy stávající podnikatelé mohli požádat o koncesi bez správního poplatku.


Pořadatelé předváděcích prodejních akcí jsou povinni o nich předem informovat Českou obchodní inspekci

zveřejněno: 13.05.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 970×

Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun.


Lhůta pro prodej alkoholu bez koncesované živnosti se chýlí ke konci

zveřejněno: 02.04.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1197×

Obecní živnostenský úřad Blansko upozorňuje podnikatele, kteří se zabývají prodejem alkoholu, že po 17.04.2014 je jeho prodej možný jen na základě koncesované živnosti.


Kontrolní činnost živnostenského úřadu

zveřejněno: 16.03.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2074×

Kontroly podnikatelů jsou průběžně prováděny kontrolním oddělením odboru Obecní živnostenský úřad Blansko. Výkon živnostenské kontroly se řídil do 31.12.2013 zákonem o státní kontrole, od 01.01.2014 je kontrola prováděna dle "kontrolního řádu".


V loňském roce došlo k mírnému nárůstu počtu podnikatelských subjektů

zveřejněno: 08.02.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1243×

K 01.01.2014 bylo v živnostenském rejstříku celkem 9 727 aktuálních podnikatelských subjektů, z toho 8 564 fyzických osob a 1 163 právnických osob. Tyto subjekty vlastnily celkem 14 416 živnostenských oprávnění. Jedná se o počty, které se vztahují k celému správnímu území obce s rozšířenou působností Blansko.


Na prodej alkoholu je třeba koncese

zveřejněno: 24.01.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2653×

Povinnost mít koncesovanou živnost na prodej alkoholu se týká každého podnikatele, který v rámci své podnikatelské činnosti hodlá prodávat alkohol konečnému spotřebiteli. Podnikatelskou činností je třeba rozumět soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.


Došlo ke změně zákona o finančním arbitrovi

zveřejněno: 22.11.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1234×

Dne 01.11.2013 nabyl účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Výše uvedený zákon mění kromě jiného i zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.


Pro začínající podnikatele bylo zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“

zveřejněno: 03.10.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1320×

Při Živnostenském úřadu Magistrátu města Brna je zřízeno tzv. „Jednotné kontaktní místo“, jehož úlohou je usnadnit vstup do podnikání začínajícím poskytovatelům služeb – občanům EU, a to nejen na základě živnostenského oprávnění, ale zejména jiných druhů podnikatelských oprávnění.


Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot

zveřejněno: 18.09.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1666×

1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem.


Na živnostenských úřadech ČR byl zaveden systém „Spotřebitelského ombudsmana“

zveřejněno: 25.07.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1760×

Za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí, byl na ŽÚ ČR zaveden systém „Spotřebitelského ombudsmana“.


Rekreační střediska čekají během prázdnin kontroly

zveřejněno: 10.07.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1702×

Jako každoročně budou pracovníci kontrolního oddělení Odboru Obecní živnostenský úřad provádět v letních měsících neohlášené kontroly zaměřené na podnikatele, kteří provozují svou činnost v rekreačních oblastech – Jedovnice, Sloup, Moravský kras, Blansko.


Občanské sdružení spotřebitelů TEST hájí zájmy spotřebitele

zveřejněno: 04.05.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1886×

Na internetových stránkách MěÚ Blansko, odboru obecní živnostenský úřad je umístěn odkaz na webové stránky Občanského sdružení spotřebitelů TEST www.dtest.cz, který spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby.


O transformaci silniční motorové dopravy „velkými vozidly“ doposud požádala pouze čtvrtina podnikatelů

zveřejněno: 03.04.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1591×

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje všechny držitele koncesované živnosti pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (tj. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) na legislativní změny, které vyvolaly transformaci tohoto živnostenského oprávnění.


Živnostenské podnikání a činnost obecního živnostenského úřadu

zveřejněno: 29.01.2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 4674×

Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko vyřídilo v průběhu loňského roku 2012 celkem 3113 podání podnikatelů. Úřad vydal 728 nových živnostenských oprávnění, vydal 1496 výpisů z živnostenského rejstříku, provedl zápis údajů o zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně u 562 živností. Na žádost podnikatelů bylo zrušeno 281 živnostenských oprávnění.


Prevence ochrany seniorů při předváděcích akcích a podomním prodeji

zveřejněno: 17.11.2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 2022×

Upozorňujeme občany a zejména seniory na možnost zúčastnit se semináře s názvem Ochrana seniorů při předváděcích akcích a podomním prodeji, který se bude konat ve čtvrtek 22. listopadu od 10.00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4,
5NP – společenský sál.


Upozornění společenstva kominíků

zveřejněno: 28.10.2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 4077×

Společenstvo kominíků České republiky zaslalo na Městský úřad Blansko dopis, ve kterém upozorňuje na nekalé praktiky některých „podnikavců“ v souvislosti s platným nařízením vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.