Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

Zákon o správních poplatcích

634/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§ 2
Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 4
Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

§ 5
Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.


(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Zvýšení, penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6
Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků a poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§ 7
Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.


(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§ 8
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociální péči, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem,

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení,

j) vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§ 9
Řízení

V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 10
Dohled územních finančních orgánů na příjmy státního rozpočtu

(1) Územní finanční orgány kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží územní finanční orgán správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§ 11
Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12
Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 81/1995 Sb. , o osvobození od správních poplatků.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb. , o osvobození od správního poplatku.

§ 14
Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.
Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Příloha

Sazebník
ČÁST I

Pol.1

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení
lhůty v předešlý stav Kč 300
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového
přiznání, hlášení nebo vyúčtování Kč 300
c) o prominutí příslušenství daně Kč 1 000
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň
nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení
ve splátkách Kč 400
e) na delegování místní příslušnosti
na jiného správce daně Kč 300
f) o vrácení daní při dovozu nebo
o prominutí celního nedoplatku Kč 300
g) o povolení úlevy na dani nebo cle Kč 1 000
h) o vydání zvláštního povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených
od spotřebních daní nebo o vydání povolení
k provozování daňového skladu anebo vydání
povolení k přijímání vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození
od spotřebních daní2) Kč 1 000
i) o vydání povolení snížit zajištění
spotřebních daní nebo upustit od jeho
poskytnutí2) Kč 200
j) o vydání povolení prodávat vybrané
výrobky za ceny bez spotřebních daní2) Kč 2 000
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky
za ceny bez spotřebních daní2) Kč 200
2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního
daňového účtu Kč 300
b) tiskopisů vydaných v zahraničí nebo
o daňovém domicilu Kč 100

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o povolení úlevy uvedené v bodě 1 písmenu g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

2. Vydání potvrzení daňovému subjektu uvedené v bodě 2 písmenu a) této položky, je-li povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu.

Poznámky

1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. , zákona č. 113/1997 Sb. , zákona č. 63/2000 Sb. , zákona č. 256/2000 Sb. , zákona č. 265/2001 Sb. , zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. , nebo podle zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2. Poplatky podle této položky se vybírají za každou daň, za každé zdaňovací období a za každý daňový subjekt, kterých se žádost nebo návrh týká. Poplatek se vybírá za každé daňové rozhodnutí, kterého se žádost daňového subjektu týká, jde-li o daň dědickou, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí anebo o daň ze společného předmětu zdanění (například daň z nemovitostí).

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

4. Poplatek podle bodu 1 písmene f) této položky vybírá správní úřad jen v případě řízení podle § 289 zákona č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb. , jde-li o zboží, které má obchodní charakter.
------------------------------------------------------------------
2) § 13 , 20 až 23 a 36 zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních
daních.

Pol.2

a) Nahlédnutí do matriční knihy
nebo sbírky listin Kč 20
za každou matriční událost
b) Nahlédnutí do živnostenského
nebo leteckého rejstříku Kč 20
každý subjekt, do jehož zápisu
se nahlíží
c) Nahlédnutí do opisu z evidence
Rejstříku trestů Kč 20
d) Ohlášení změny místa trvalého
pobytu Kč 50
za osoby uvedené na jednom
přihlašovacím lístku

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Pol.3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu
Kč 50
za každou i započatou stránku
Kč 40
na přinesené disketě
Kč 80
na přineseném CD nebo ZIP
Kč 15
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně
počítače
b) Vydání stejnopisu rodného,
oddacího nebo úmrtního listu Kč 100
c) Vydání kopie zpřístupněného
dokumentu bývalé Státní
bezpečnosti nebo jeho části3) Kč 5
za každou i započatou stránku

Osvobození

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech.

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník – daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu vydání prvního listu rodného, oddacího nebo úmrtního uvedeného v písmenu b) této položky.

2. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)

3. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
------------------------------------------------------------------
3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb. , o zpřístupnění svazků vzniklých
činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č.
107/2002 Sb.
4) Zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích
a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.
6) Zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb. , kterou se provádí zákon
č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech).

Pol.4

Ověření stejnopisu, opisu, kopie,
fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,
ze soukromých spisů v úřední úschově,
z rejstříků, z registrů, z knih,
ze záznamů, z evidencí, z listin
nebo z dalšího písemného a obrazového
materiálu Kč 30
za každou i započatou stránku

Osvobození

1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. , a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník – daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích
a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.
6) Zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka
na listině nebo na jejím stejnopisu
Kč 30
za každý podpis nebo otisk
razítka
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku
razítka na listině za účelem jejího
použití v zahraničí Kč 100

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. , a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích
a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.
6) Zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.6

a) Zápis zemědělského podnikatele
do evidence8) Kč 1 000
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele
v evidenci8) Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. , pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.8)
------------------------------------------------------------------
8) Zákon č. 252/1997 Sb. , o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.7

a) Vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání
bez odborného dohledu9) Kč 500
b) Vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání
na území České republiky9) Kč 1 000
c) Vydání rozhodnutí na návrh žadatele
v akreditačním řízení9) Kč 1 000
------------------------------------------------------------------
9) Zákon č. 95/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Zákon č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních).

Pol.8

a) Vydání osvědčení nebo potvrzení
o státním občanství České republiky Kč 100
b) Vydání potvrzení o národnosti
nebo státním občanství Kč 100
c) Udělení státního občanství České
republiky Kč 10 000

Předmětem poplatku není

Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

Zmocnění

Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene c) této položky až na částku 1 000 Kč.

Pol.9

a) Vydání průkazu mimořádných výhod
občanům s těžkým zdravotním postižením,
včetně vydání tohoto průkazu náhradou
za průkaz poškozený, zničený, ztracený,
odcizený nebo neupotřebitelný Kč 30
b) Přijetí žádosti o vydání povolení
zaměstnavateli k získávání zaměstnanců
ze zahraničí Kč 2 000
c) Přijetí žádosti o vydání povolení
k zaměstnání cizinci Kč 500
d) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
vydaného povolení k zaměstnání cizinci Kč 250
e) Vydání povolení ke zprostředkování
zaměstnání cizincům na území České
republiky Kč 10 000
f) Vydání povolení ke zprostředkování
zaměstnání do zahraničí Kč 10 000
g) Vydání povolení ke zprostředkování
zaměstnání na území České republiky Kč 5 000

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) až e) této položky se zaměstnancem ze zahraničí a cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

Pol.10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů Kč 50
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu Kč 2 000
c) Uznání platnosti nebo vydání osvědčení
o uznání rovnocennosti dokladu
o dosažení základního, středního nebo
vyššího odborného vzdělání získaného
v zahraničí Kč 200

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku.

Pol.11

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního,
směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení Kč 100
b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 1 000

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Pol.12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci,
nemají-li trvalý pobyt na území
České republiky Kč 3 000
b) Uzavření manželství mezi snoubenci,
z nichž pouze jeden má trvalý pobyt
na území České republiky Kč 2 000
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost Kč 1 000
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině nebo
s cizincem Kč 500

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Pol.13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

– na 1 den Kč 30
– na 5 dní Kč 50
– na 30 dní Kč 70
– na 6 měsíců Kč 100
– na 12 měsíců Kč 150
– na 12 měsíců pro osoby studující
myslivost a pro osoby, které zajišťují
myslivost v rámci svého povolání
nebo funkce Kč 75
b) Vydání loveckého lístku na dobu
neurčitou Kč 1 000
c) Vydání loveckého lístku na dobu
neurčitou pro osoby studující myslivost
a pro osoby, které zajišťují myslivost
v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500
d) Zápis honebního společenstva do Rejstříku
honebních společenstev Kč 500
e) Změna zápisu do Rejstříku honebních
společenstev Kč 200

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem e) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky a písmene c) této položky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Pol.14

a) Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti

– kratší než 1 rok Kč 60
– 1 rok Kč 100
– 1 rok pro osoby studující rybářství
a pro osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50
– 3 roky Kč 200
– 3 roky pro osoby studující rybářství
a pro osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100
– 10 let Kč 500
b) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
10 let pro osoby studující rybářství
a pro osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250
c) Přenechání výkonu rybářského práva Kč 2 000

Poznámka

Poplatek podle písmene a) třetí a páté odrážky a písmene b) této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům základních škol, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Pol.15

a) Vydání státního povolení k provozování
komoditní burzy10) Kč 50 000
b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti
pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti
dna moří a oceánů a jeho podzemí
za hranicemi pravomoci států11) Kč 200
c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí
o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti
dna moří a oceánů a jeho podzemí
za hranicemi pravomocí států Kč 100 000
d) Vydání licence k provozování
zoologické zahrady12) Kč 20 000
e) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě Kč 5 000
f) Vydání povolení k provádění vědeckého
výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě,
k odběru nerostů nebo paleontologických
nálezů v Antarktidě a jejich vývozu,
k odběru zvláště chráněných antarktických
druhů rostlin a živočichů v Antarktidě,
k zasahování do populací nebo stavišť
geograficky původních rostlin a živočichů
v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště
chráněné antarktické území13) Kč 200
g) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě
nebo odstranění objektů v Antarktidě,
k dovozu geograficky nepůvodních druhů
rostlin, živočichů a mikroorganismů
do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných
látek a přípravků do Antarktidy Kč 200

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.
------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 229/1992 Sb. , o komoditních burzách, ve znění
pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 158/2000 Sb. , o vyhledávání, průzkumu a těžbě
nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států
a o změně některých zákonů.
12) Zákon č. 162/2003 Sb. , o podmínkách provozování zoologických
zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických
zahradách).
13) Zákon č. 276/2003 Sb. , o Antarktidě a o změně některých
zákonů.

Pol.16

a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo
obdobné listiny náhradou za doklad,
průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu,
jsou-li poškozené, zničené, ztracené,
odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,
průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu
obsahující neoprávněně provedené zápisy
(vydání duplikátu) Kč 100
b) Vydání nového občanského průkazu
za průkaz poškozený, zničený, ztracený,
odcizený nebo za průkaz obsahující
neoprávněně provedené zápisy, anebo
vydání občanského průkazu na žádost občana
z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných
údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu
občana Kč 100

Předmětem poplatku není

Vydání nového občanského průkazu uvedené v písmenu b) této položky, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle písmene a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

Pol.17

1. Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty Kč 300
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 1 000
c) ke stavbě pro individuální rekreaci
nebo stavbě zemědělské účelové stavby,
nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m² Kč 300
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními Kč 300
e) ke stavbě řadových garáží Kč 300
a 150 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 2 500
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby
nebo stavební úpravy) uvedené
v písmenech a) až e), ke stavbě studny,
čistírny odpadních vod, přípojky
na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) Kč 300
g) k drobným stavbám, a jejich změnám Kč 300
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště Kč 300
i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) Kč 3 000
– k její nástavbě a přístavbě Kč 2 500
– k její stavební úpravě nebo ke stavbě
přípojky na veřejnou rozvodnou síť
a na kanalizaci pro stavbu uvedenou
v tomto písmenu Kč 1 000
2. Vydání rozhodnutí o změně stavby
před dokončením (včetně změny podmínek
stavebního povolení) nebo o prodloužení
platnosti stavebního povolení14) Kč 300
3. Vydání povolení informačního, reklamního
nebo propagačního zařízení15) Kč 1 000
4. Vydání povolení terénních úprav16) Kč 1 000

Předmětem poplatku není

Písemné sdělení17) stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Stavby ubytovacích zařízení stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky.

3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb. , zákona č. 103/1990 Sb. , zákona č. 425/1990 Sb. , zákona č. 519/1991 Sb. , zákona č. 262/1992 Sb. , zákona č. 43/1994 Sb. , zákona č. 19/1997 Sb. , zákona č. 83/1998 Sb. , zákona č. 95/2000 Sb. , zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 151/2000 Sb. , zákona č. 239/2000 Sb. , zákona č. 59/2001 Sb. , zákona č. 254/2001 Sb. , zákona č. 405/2002 Sb. , zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím.

5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.
------------------------------------------------------------------
14) § 68 , 69 a 70 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
15) § 71 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb.
16) § 71 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
17) § 36 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona.

Pol.18

a) Vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby nebo rozhodnutí o využití území Kč 1 000
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení
nebo scelování pozemků Kč 500

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.

Pol.19

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby Kč 500

b) Vydání povolení k odstranění stavby Kč 100

Předmětem poplatku není

Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.17)

Poznámka

Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je povoleno.
------------------------------------------------------------------
17) § 36 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona.

Pol.20

Místní šetření

a) za každou započatou hodinu v pracovní
době správního úřadu Kč 100
b) za každou započatou hodinu v mimo
pracovní dobu v pracovních dnech Kč 150
c) za každou započatou hodinu ve dnech
pracovního klidu Kč 300

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18) a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Předmětem poplatku není

Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení.

Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření.
------------------------------------------------------------------
18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

Pol.21

Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

a) Vydání povolení peněžité nebo věcné
loterie podle § 2 písm. a) zákona,
okamžité loterie podle § 2 písm. d)
zákona a tomboly podle § 2 písm. b) 10 %,
zákona nejméně Kč 200
nejvýše Kč 10 000 000
b) Vydání povolení číselné loterie
podle § 2 písm. c) zákona, sázkové
hry podle § 2 písm. f) zákona,
sázkové hry podle § 2 písm. h)
zákona, sázkové hry podle § 2
písm. j) zákona, sázkové hry podle
§ 2 písm. k) zákona, nebo loterie
a jiné podobné hry podle § 50
odst. 3 zákona za každý rok 10 %,
nejméně Kč 1 500
nejvýše Kč 10 000 000
c) Vydání povolení k provozování
sázkových her podle § 2 písm. e)
zákona, za každý výherní hrací
přístroj
– nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce Kč 10 000
– nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce Kč 16 000
– nejdéle na 1 kalendářní rok Kč 30 000
d) Vydání povolení k provozování
sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona
nebo sázkové hry podle § 2 písm. i)
zákona za každý rok 10 %,
nejméně Kč 1 500
e) Vydání povolení změny stálého
umístění výherního hracího přístroje
podle § 19 odst. 4 zákona Kč 1 000
f) Změna povolení při výměně výherního
hracího přístroje za stejný model
v důsledku prokázaného zničení
požárem nebo jinou živelnou pohromou
podle § 19 odst. 4 zákona Kč 2 000

Poznámky

1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů.

2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.

Pol.22

a) Vydání rozhodnutí o uznání odborné
kvalifikace příslušníků členských
států Evropské unie19) Kč 2 000
b) Vydání20) osvědčení o způsobilosti
k provozování odborné činnosti, oprávnění
k provádění nebo provozování odborné
činnosti nebo opakovaně udělované
povolení nebo úřední oprávnění Kč 200
c) Udělení povolení k obnově kulturních
památek nebo jejich částí, které jsou
díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi ("povolení
k restaurování"),21) udělení úředního
oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností22) nebo udělení
oprávnění k činnostem vybraných
pracovníků23) Kč 500
d) Prodloužení platnosti dokladů
uvedených v písmenu b) Kč 50
e) Přijetí žádosti o udělení státního
souhlasu právnické osobě působit jako
soukromá vysoká škola24) Kč 25 000
f) Přijetí žádosti o udělení akreditace
k působení jako akreditovaný poskytovatel
certifikačních služeb25) Kč 100 000
g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody
nástrojů elektronického podpisu25) Kč 10 000
h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb Kč 25 000
i) Udělení pověření k výkonu atestací26) Kč 100 000
-----------------------------------------------------------------
19) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace).
20) Například zákon č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích a o
Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí).
21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.
22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů.
23) § 39 zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.
25) Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 366/2001 Sb. , o upřesnění podmínek stanovených v
§ 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění
požadavků na nástroje elektronického podpisu.
26) Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 517/2002 Sb.

Pol.23

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)

1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu
a výrobu tepelné energie do instalovaného
výkonu 1 MW včetně, na distribuci
elektřiny, distribuci plynu a rozvod
tepelné energie do přenosové kapacity
1 MW včetně Kč 1 000
2. na přenos elektřiny, přepravu plynu
a uskladňování plynu Kč 10 000
3. na výrobu elektřiny a distribuci
elektřiny, na výrobu plynu a distribuci
plynu, na výrobu tepelné energie
a rozvod tepelné energie od 1 MW výše Kč 10 000
4. na obchod s elektřinou a na obchod
s plynem Kč 100 000
b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání
v energetických odvětvích
anebo udělení, prodloužení platnosti
nebo zánik státní autorizace27)
1. změna licence na výrobu elektřiny,
přenos elektřiny a distribuci elektřiny,
obchod s elektřinou, výrobu plynu,
přepravu plynu, distribuci plynu,
uskladňování plynu, obchod s plynem
a na výrobu tepelné energie a rozvod
tepelné energie Kč 1 000
2. zrušení licence pro všechny skupiny
bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu
licence v případě její ztráty, zničení
nebo odcizení Kč 500
3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
a zdrojů tepelné energie nebo autorizace
na výstavbu přímého vedení nebo
autorizace na výstavbu vybraných
plynových zařízení Kč 10 000
4. prodloužení platnosti udělené státní
autorizace nebo zánik státní autorizace
na výstavbu přímého vedení nebo výroby
elektřiny nebo zdrojů tepelné energie
(energetických zařízení) nebo na výstavbu
vybraných plynových zařízení Kč 500
c) Udělení licence k nakládání s vysoce
nebezpečnými látkami28) Kč 1 000

Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
------------------------------------------------------------------
27) Zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 19/1997 Sb. , o některých opatřeních souvisejících se
zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona
č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb. ,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů.

Pol.24

a) Vydání živnostenského listu Kč 1 000
– pro provozování živnosti průmyslovým
způsobem Kč 10 000
b) Vydání rozhodnutí o provozování stávající
ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem,
pokud již byl vydán živnostenský list Kč 9 000
c) Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně
vydání koncesní listiny Kč 2 000
– pro provozování živnosti průmyslovým
způsobem Kč 20 000
d) Vydání rozhodnutí o provozování stávající
koncesované živnosti průmyslovým způsobem,
pokud již byla vydána koncesní listina Kč 18 000
e) Změna živnostenského listu nebo změna
koncesní listiny Kč 500
f) Změna údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt,
sídlo) podnikatele v živnostenském listě
nebo v koncesní listině včetně promítnutí
těchto změn do dalších údajů v živnostenském
listě nebo v koncesní listině, jakož i změna
koncesní listiny bez předchozí změny
rozhodnutí o udělení koncese Kč 100
g) Změna rozhodnutí o udělení koncese včetně
změny koncesní listiny Kč 1 000
h) Schválení odpovědného zástupce
pro koncesovanou živnost Kč 500
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského
oprávnění Kč 100

Předmětem poplatku není

1. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

2. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedené současně s vydáním rozhodnutí o udělení koncese nebo se změnou rozhodnutí o udělení koncese.

3. Změna uvedená v písmenech e), f) a g) této položky, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný při ohlášení živnosti. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene e) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky. Poplatek podle písmen e) až g) této položky je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. V případě, že správní úřad neprovede změnu a poplatek byl zaplacen při oznámení změny, správní úřad poplatek nevrací.

3. Poplatek podle písmene e) této položky se vybírá za změnu koncesní listiny bez předchozí změny rozhodnutí o udělení koncese.

4. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá za osvědčení vydávané podle § 10 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

Pol.25

a) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování
nestátního zdravotnického zařízení Kč 1 000
b) Změna rozhodnutí o registraci k provozování
nestátního zdravotnického zařízení Kč 500
c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení,
trvalý pobyt) podnikatele v rozhodnutí
o registraci k provozování nestátního
zdravotnického zařízení včetně promítnutí
těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí
o registraci Kč 100
d) Zrušení rozhodnutí o registraci
k provozování nestátního zdravotnického
zařízení Kč 150

Předmětem poplatku není

1. Změna zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení a zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

2. Změny uvedené v písmenech b) a c) této položky, které navazují na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo zrušení rozhodnutí o registraci uvedené v písmenu d) této položky, provádí-li se též zápisem v obchodním rejstříku.

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.

ČÁST II

Pol.26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li

– o motocykl do 50 cm3 Kč 300
– o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu
s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
motorové tříkolky, popřípadě motorové
čtyřkolky Kč 500
– o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
– o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti
včetně Kč 500
– o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700
b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel Kč 100
c) Vydání tabulky registrační značky Kč 200
za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky Kč 500
za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu
vozidla a do registru vozidel Kč 50
za každou změnu
f) Vydání řidičského průkazu Kč 50
g) Změna v řidičském průkazu nebo
v mezinárodním řidičském průkazu Kč 10

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)

4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

Předmětem poplatku není

1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.30)

Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.

4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.

5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.
------------------------------------------------------------------
29) Zákon č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti

– typu vozidla nebo samostatného
technického celku Kč 2 000
– systému vozidla, konstrukční části
vozidla nebo výbavy vozidla Kč 1 000
– při hromadné přestavbě vozidel Kč 500
b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

– vozidla nebo samostatného technického
celku Kč 2 000
– systému vozidla, konstrukční části
vozidla nebo výbavy vozidla Kč 1 000
– při hromadné přestavbě vozidel Kč 500
c) Schválení technické způsobilosti
jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě
dovezeného vozidla Kč 2 000
d) Schválení technické způsobilosti
jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž
bylo uděleno osvědčení o homologaci ES Kč 1 500
e) Schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě nebo schválení technické
způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
dovezeného samostatného technického celku
anebo za schválení užití vozidla k výcviku
v autoškole Kč 1 000
f) Schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě spočívající v úpravě
na alternativní palivo benzín – zkapalněný
plyn nebo propan-butan Kč 500
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení
technické způsobilosti podle písmen
a) nebo b) Kč 50
za každý list

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

Pol.28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly Kč 2 000
b) Změna rozsahu registrace k provozování
autoškoly Kč 1 000
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení
učitele v autoškole Kč 300
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního
osvědčení učitele v autoškole Kč 100
e) Vydání nebo rozšíření pověření
k přezkušování řidičů Kč 1 000
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření
k přezkušování řidičů Kč 100
g) Vydání nebo rozšíření osvědčení
profesní způsobilosti řidiče Kč 200
h) Změna v osvědčení profesní způsobilosti
řidiče Kč 100

Pol.29

a) Udělení oprávnění k provozování
Stanice technické kontroly Kč 3 000
b) Vydání osvědčení k provozování
Stanice technické kontroly Kč 500
c) Udělení oprávnění k provozování
Stanice měření emisí Kč 1 500
d) Vydání osvědčení k provozování
Stanice měření emisí Kč 300
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení
k provozování Stanice technické kontroly
nebo Stanice měření emisí Kč 200

Pol.30

a) Vydání zbrojního průkazu za každou
skupinu rozsahu oprávnění Kč 500
b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu
rozsahu oprávnění Kč 1 000
c) Vydání průkazu zbraně Kč 200
d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu
za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 500
e) Rozšíření skupin zbrojní licence
za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 000

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky, až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Pol.31

a) Vydání povolení k provozování střelnice Kč 1 000
b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení
nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň Kč 200
c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví,
držení nebo nošení zbraně kategorie B Kč 100
d) Vydání povolení k vystavování zbraní Kč 1 000

Pol.32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné
zbraně31) Kč 10 000
b) Kusové a opakované kusové ověřování
zbraně31) Kč 150
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební
značkou Kč 500
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně
bez zkušební střelby a označení31) Kč 100
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně
nebo střeliva do kategorie31) Kč 500
f) Vydání certifikátu o typové kontrole
střeliva31) Kč 10 000
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce
pyrotechnického výrobku31) Kč 10 000
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů
o homologaci střelné zbraně, o typové
kontrole střeliva a o typové zkoušce
pyrotechnického výrobku 50 %
ze sazby poplatků podle
písmen a), f) a g)
j) Kusové a opakované kusové ověřování
historické střelné zbraně Kč 300
j) Ověřování historické střelné zbraně
opatřené zkušební značkou31) Kč 1 000
------------------------------------------------------------------
31) Zákon č. 156/2000 Sb. , o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb. , o
střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve
znění pozdějších předpisů.

Pol.33

a) Vydání zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit
zbraně nebo střeliva Kč 500
b) Vydání jednorázového dokladu o povolení
přepravy zbraní nebo střeliva Kč 200
c) Vydání povolení přepravovat zbraně
nebo střelivo Kč 1 000
d) Vydání evropského zbrojního pasu Kč 500
e) Zapsání zbraně do evropského
zbrojního pasu Kč 100

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Pol.34

1. Vydání povolení32) k provozování
silniční dopravy pro cizí potřebu, která
není živností, na dobu nejvýše
2 měsíců Kč 400
2. Vydání povolení32) k provozování
silniční dopravy pro cizí potřebu, která
není živností, na dobu nejvýše
jednoho roku Kč 2 000
3. Vydání licence nebo změna licence32)

a) k provozování vnitrostátní linkové
osobní dopravy
– za každou vnitrokrajskou linku
a linku městské autobusové dopravy Kč 300
– každou mezikrajovou linku Kč 500
b) k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy veřejné za každou linku Kč 5 000
c) k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy zvláštní za každou linku Kč 1 000

4. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy Kč 1 000
b) k provedení 2 až 5 přeprav Kč 4 000
c) k provedení neomezeného počtu přeprav Kč 20 000
5. Vydání povolení32) zahraničnímu
provozovateli k provozování příležitostné
nebo kyvadlové osobní silniční dopravy
nebo taxislužby Kč 5 000
6. Vydání vstupního povolení32) k provozování
mezinárodní silniční nákladní dopravy
zahraničním provozovatelem k provedení
jedné přepravy Kč 5 000
7. Vydání náhradního povolení32)
pro zahraničního provozovatele Kč 10 000

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 3 písmen b) a c) a bodů 4, 5, 6 a 7 této položky, popřípadě sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

Předmětem poplatku není

1. Změna licence uvedená v bodě 3 této položky provedená z podnětu správního úřadu.

2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.

3. Vydání licence nebo její změna uvedená v bodě 3 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.
------------------------------------------------------------------
32) Zákon č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.35

Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
rozměry Kč 1 200
b) největší povolenou hmotnost do 60 t
včetně Kč 2 500
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t
a k provedení opakovaných přeprav
s největší povolenou hmotností do 60 t
(s platností povolení nejdéle na
3 měsíce od právní moci povolení) Kč 6 000

B. V mezinárodní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m Kč 4 500

b) v ostatních případech
--------------------------------------------------------------------------------
největší povolená
hmotnost (v t) do 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150
včetně
--------------------------------------------------------------------------------
I
sazba v Kč 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
překročení největší povolené
hmotnosti na nápravu (v %) 3 – 10 11 – 20 21 – 30 nad 30
--------------------------------------------------------------------------------
II
sazba v Kč 5 000 15 000 30 000 60 000
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
celková šířka v mm nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500
--------------------------------------------------------------------------------
III
sazba v Kč 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000
--------------------------------------------------------------------------------
IV
v případě tranzitní dopravy Kč 25 000
--------------------------------------------------------------------------------
Celkový poplatek I + II + III + IV
--------------------------------------------------------------------------------Osvobození

Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.

Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
------------------------------------------------------------------
33) Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

Pol.36

a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

– 10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100
– 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500
– delší než 6 měsíců Kč 1 000
b) Vydání povolení33) k připojení sousední
nemovitosti na odpočívku dálnice nebo
rychlostní silnice anebo na silnici
I. třídy Kč 1 000
c) Vydání povolení33) k připojení sousední
nemovitosti na silnici II. třídy nebo
III. třídy anebo na místní komunikaci Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Předmětem poplatku není

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.33)
-----------------------------------------------------------------
33) Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

ČÁST III

Pol.37

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu
způsobilosti člena lodní posádky plavidla
nebo plavecké služební knížky Kč 200
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu
způsobilosti vůdce malého plavidla Kč 150
c) Vydání nebo rozšíření platnosti
mezinárodního průkazu způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla
ve vnitrozemské plavbě Kč 200
d) Vydání nebo rozšíření platnosti
mezinárodního průkazu způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla
pro příbřežní plavbu na moři Kč 300
e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou
za platný průkaz nebo vydání průkazu
v důsledku změny nebo doplnění údajů
k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu Kč 100
f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora
určeného technického zařízení na plavidle Kč 400
g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti
k provozování vodní dopravy pro cizí
potřeby Kč 500

Poznámky

1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.

Pol.38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti
lodního osvědčení pro plavidla nebo
osvědčení plovoucího zařízení
ve vnitrozemské plavbě
– malá plavidla do délky 5 m včetně Kč 300
– malá plavidla nad délku 5 m Kč 500
– přívozní plavidla Kč 400
– ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
– o výtlaku do 15 t včetně Kč 400
– o výtlaku nad 15 t Kč 600
b) Vydání nebo prodloužení platnosti
mezinárodního osvědčení pro rekreační
plavidla pro vnitrozemskou plavbu Kč 100
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu

– určenému k přepravě nákladů Kč 1 000
– neurčenému k přepravě nákladů Kč 500
d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou
plavbu nebo povolení k provozu plovoucího
tělesa nebo povolení pro umístění plavidla
na vodní cestě anebo povolení k provozování
zahraničního plavidla na vodních cestách
České republiky Kč 500
e) Schválení způsobilosti určeného technického
zařízení na plavidle Kč 100
za každý druh zařízení

Předmětem poplatku není

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

Pol.39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu
jednoho malého plavidla nebo plovoucího
zařízení a povolení ke stavbě tohoto
plavidla nebo zařízení Kč 500
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla Kč 2 000
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele
plavidla nebo změna údajů o plavidle
do plavebního rejstříku a lodních dokladů Kč 200
d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva
do plavebního rejstříku a lodních dokladů Kč 200
e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku Kč 200
f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující
do konstrukce plavidla34) Kč 500

Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

Poznámka

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.
------------------------------------------------------------------
34) Zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů.

Pol.40

a) Vydání povolení k užívání veřejného
přístavu pro provozovatele plavidla
naloženého nebezpečnými věcmi Kč 2 000
b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných
věcí Kč 5 000
c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště Kč 2 000
d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu Kč 1 500
e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování
přístavu Kč 1 000

Osvobození

1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu.

2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.

Předmětem poplatku není

Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky.

Poznámky

1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy.

2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti.

Pol.41

a) Vydání námořnické knížky Kč 500

b) Vydání průkazu způsobilosti
– člena strážní služby Kč 1 500
– důstojníka Kč 2 000
– kapitána Kč 3 000
– ostatních členů posádky lodě Kč 1 000
– velitele námořní jachty nebo k vedení
rekreační jachty Kč 500
c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti
nebo jeho výměna Kč 400
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

– důstojníka Kč 2 000
– kapitána Kč 3 000
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech
a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad
ztracený, zničený nebo poškozený Kč 400

Pol.42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li
– o námořní jachty, jejichž délka trupu
nepřesahuje 12 m včetně Kč 10 000
– o námořní jachty, jejichž délka trupu
přesahuje 12 m Kč 15 000
– o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě") Kč 100 000
– o cisternové lodě nebo lodě určené
ke speciálním účelům Kč 130 000
b) Zápis rozestavěné lodě do námořního
rejstříku včetně potvrzení o zápisu Kč 50 000
– cisternové lodě nebo lodě určené
ke speciálním účelům Kč 65 000
c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li

– o rekreační jachty, jejich délka trupu
nepřesahuje 12 m včetně Kč 5 000
– o rekreační jachty, jejichž délka trupu
přesahuje 12 m Kč 10 000

Pol.43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li

– o námořní jachty Kč 2 000
– o námořní lodě Kč 10 000
b) Zápis o vyřazení rekreační jachty
z evidence rekreačních jachet včetně
potvrzení o vyřazení Kč 2 000

Pol.44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě
lodě Kč 10 000
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě
námořní jachtě Kč 3 000
c) Vydání lodních listin, jde-li

– o námořní nebo rekreační jachty Kč 1 000
– o námořní lodě Kč 2 500

Pol.45

a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

– mezinárodní veřejné Kč 15 000
– mezinárodní neveřejné Kč 10 000
– vnitrostátní veřejné Kč 5 000
– vnitrostátní neveřejné Kč 3 000
b) Změna povolení k provozování letiště
nebo ke stanovení jeho druhu 10 %
sazby poplatků podle
písmene a) této položky
c) Vydání osvědčení (certifikátu)
o způsobilosti mezinárodního veřejného
letiště pro letadla s maximální
vzletovou hmotností
– vyšší než 10 tun Kč 30 000
– 10 tun a nižší Kč 10 000
d) Změna osvědčení (certifikátu)
o způsobilosti mezinárodního veřejného
letiště pro letadla s maximální
vzletovou hmotností
– vyšší než 10 tun Kč 1 500
– 10 tun a nižší Kč 1 000
e) Prodloužení osvědčení (certifikátu)
o způsobilosti mezinárodního veřejného
letiště pro letadla s maximální
vzletovou hmotností
– vyšší než 10 tun Kč 1 500
– 10 tun a nižší Kč 1 000

Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém a Leteckou záchrannou službu, jde-li o povolení provozovat heliporty.

Pol.46

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení
stavby nebo zařízení a provádění činností,
které nesouvisí s leteckým provozem
v ochranném pásmu letiště Kč 5 000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění
stavby a zařízení mimo ochranné pásmo
letiště Kč 3 000

Pol.47

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy Kč 50 000
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností

– 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem
sedadel pro cestující 20 včetně a menším Kč 15 000
– vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem
sedadel pro cestující větším než 20 Kč 50 000
c) Vydání povolení k provozování dopravy
aerotaxi Kč 15 000
d) Prodloužení platnosti licence nebo
povolení anebo změna licence nebo povolení Kč 1 500

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.

Pol.48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz
z rejstříku letadel anebo změna údajů
zapisovaných do rejstříku letadel
pro letadla s maximální vzletovou
hmotností
– vyšší než 10 tun Kč 3 000
– 10 tun a nižší Kč 1 000
b) Vydání průkazu způsobilosti člena
leteckého personálu nebo jeho duplikátu Kč 500

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví.35)
------------------------------------------------------------------
35) Zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.49

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování,
výrobě, zkouškám, údržbě, opravám,
modifikacím a konstrukčním změnám
letadel, jejich součástí a výrobků
letecké techniky Kč 10 000
b) Udělení oprávnění k projektování zástaveb
a k zástavbám leteckých pozemních zařízení Kč 10 000

Pol.50

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého
personálu Kč 10 000
b) Prodloužení platnosti nebo změna
osvědčení pro výcvik leteckého personálu Kč 1 500
c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti

– jde-li o občana České republiky nebo
občana členského státu Evropské unie Kč 500
– jde-li o občana státu, který není
členským státem Evropské unie Kč 1 500

Pol.51

a) Vydání povolení k provádění leteckých
prací nebo leteckých činností pro vlastní
potřebu Kč 10 000
b) Vydání povolení k létání letadla
bez pilota Kč 5 000
c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení
k provádění leteckých prací nebo leteckých
činností pro vlastní potřebu anebo povolení
k létání letadla bez pilota Kč 1 500

Pol.52

a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování
letových provozních služeb včetně
letištních Kč 10 000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním
letecké služby telekomunikační,
meteorologické, informační, při předletové
přípravě a monitorování letu nebo při
odbavovacím procesu na letišti Kč 10 000
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených
v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna Kč 1 500

Pol.53

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu
létání Kč 5 000
b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu
létání Kč 1 500

Pol.54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
A B C D E
Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
Sazba v Kč Sazba v Kč

Balóny a vzducholodě 5 000 500 1 500 – -
Kluzáky 8 000 2 500 2 500 200 -
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla 10 000 3 000 3 000 200 -
Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg včetně 20 000 5 000 5 000 500 2 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg 50 000 15 000 15 000 1 000 5 000

Poznámky

1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

Pol.55

a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydané leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)

b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)

c) Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

d) Vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
F G
Balóny a vzducholodě 1 000 100
Kluzáky 3 000 300
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla 3 500 350
Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg včetně 7 000 700
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg 15 000 1 500

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

2. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii "Povolení k letu" pro letadlo, kterému bylo dříve vydáno osvědčení letové způsobilosti.

Předmětem poplatku není

Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii "Povolení k letu", nařídí-li přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti nebo vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v uvedené kategorii k provedení zkušebních letů, uplynula-li lhůta vyznačené platnosti v Osvědčení letové způsobilosti během doby provádění údržby nebo opravy, s výjimkou, kdy letadlo bylo předáno ke generální opravě nebo k údržbě, která svým rozsahem nahrazuje generální opravu.

Pol.56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

– u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem H)

– u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem K)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení

– u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem I)

– u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem L)

c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu

– u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem J)

– u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem M)
Pohonné jednotky
H I J
Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč

– pro zástavbu do kluzáků
a ultralehkých letadel 3 000 1 500 1 500
– pístové 6 000 3 000 3 000
– turbovrtulové,
turbohřídelové a proudové 10 000 5 000 5 000
Vrtule a vrtulové jednotky
K L M
Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč

– pevné dřevěné vrtule 1 000 500 500
– pevné kompozitové
a kovové vrtule 2 000 1 000 1 000
– přestavitelné vrtule 3 000 2 000 2 000
– stavitelné vrtulové
jednotky 5 000 3 000 3 000

Poznámky

1. Pohonnou jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

2. Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

Pol.57

1. Vydání rozhodnutí o schválení typové
způsobilosti výrobků letecké techniky
k použití v civilním letectví
a) součástí výstroje letadel Kč 2 000
– vydání rozhodnutí o schválení zástavby
výrobku nebo soustavy výstroje letadla Kč 1 000
b) palubní soustavy, pokud není schvalována
v rámci typového schvalování letadla Kč 4 000
– vydání rozhodnutí o schválení zástavby
výrobku nebo soustavy výstroje letadla Kč 2 000
c) světelná zařízení a součástí soustav
světelných zařízení Kč 2 000
d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení
– zařízení Kč 2 000
– systém Kč 4 000
e) pozemní zařízení pro diagnostiku
a vyhodnocování způsobilosti letadel Kč 4 000
f) pozemní zdroje energií pro letadla Kč 2 000
g) letecké trenažéry Kč 15 000
h) letecké simulátory Kč 25 000
i) zařízení pro měření a vyhodnocování
brzdných účinků na pohybovaných plochách
letišť Kč 2 000
j) zařízení určená pro přepravu nákladů
na palubě letadla Kč 2 000
2. Prodloužení platnosti rozhodnutí
o schválení typové způsobilosti výrobků
letecké techniky k použití v civilním
letectví 20 %
sazby poplatků podle
bodu 1. písmen c) až j)
této položky

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.

Pol.58

a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční
dráhy do kategorie nebo o změně kategorie
železniční dráhy Kč 2 000

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
– celostátní nebo regionální Kč 10 000
– speciální, tramvajové, trolejbusové
nebo vlečky s délkou její dopravní cesty
delší než 1 000 m Kč 3 000
– vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m
včetně a kratší Kč 1 500
– lanové Kč 1 000
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy Kč 1 000
d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy
na zrušení úředního povolení k provozování
dráhy Kč 500

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
– celostátní nebo regionální Kč 10 000
– speciální, tramvajové, trolejbusové
nebo vlečce Kč 3 000
– lanové Kč 1 000
f) Změna licence k provozování drážní dopravy Kč 1 000
g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence Kč 500
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního
vozidla na drahách Kč 500
i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu
zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí
nebo o jeho změně Kč 500
j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu
osvědčení Kč 1 000

Poznámka

Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Pol.59

a) Schválení typu drážního vozidla

– elektrické lokomotivy, elektrické
jednotky, motorové lokomotivy, motorové
vozy, osobní vozy nad 160 km/hod.,
vozidla dráhy speciální určená
pro přepravu cestujících, tramvaje,
trolejbusy Kč 30 000
– osobní vozy, speciálně konstruovaná
železniční vozidla s vlastním pohonem
k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 15 000
– nákladní vozy, speciálně konstruovaná
železniční vozidla bez vlastního pohonu
k výstavbě, opravám a údržbě drah
a vozidla lanových drah Kč 10 000
b) Schválení změny na drážním vozidle
znamenající odchylku od schváleného typu36)
bez ohledu na počet odchylek Kč 2 000
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení
drážního vozidla Kč 100
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu
určeného technického zařízení37) Kč 50
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti
fyzických osob provádějících revize
(prohlídky) určených technických zařízení
o další technická zařízení téhož druhu Kč 100

Poznámka

Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.37)
------------------------------------------------------------------
36) § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb. , o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb. ,
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky
č. 174/2000 Sb.
37) Zákon č. 266/1994 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a
jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve
znění pozdějších předpisů.

ČÁST IV

Pol.60

1. Vydání
a) oprávnění k hornické činnosti nebo
k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 000
– změna oprávnění k hornické činnosti
nebo k činnosti prováděné hornickým
způsobem Kč 500
b) povolení k hornické činnosti nebo
k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 500
– změna povolení k hornické činnosti
nebo k činnosti prováděné hornickým
způsobem Kč 750
c) povolení k předávání a přejímání výbušnin
– o celkové hmotnosti do 25 kg včetně Kč 100
– o celkové hmotnosti nad 25 kg Kč 500
d) povolení ke zhotovování jednoduchých
trhavin Kč 300
e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce Kč 300
f) povolení důlního díla nebo důlní stavby,
nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b) Kč 300
g) povolení a stanovení odborných orgánů
a znalců oprávněných zpracovávat odborné
posudky a provádět zkoušky Kč 300
h) povolení k používání typu důlního stroje,
zařízení nebo pomůcky Kč 500
i) povolení k používání typu důlního
přístroje Kč 300
j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně
dobývacího prostoru Kč 1 500
k) povolení38) k prvému použití výbušniny
v rizikových podmínkách a v rizikovém
prostředí Kč 1 000
– změna povolení k prvému použití
výbušniny v rizikových podmínkách
a v rizikovém prostředí Kč 500
2. Vydání rozhodnutí38)

a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový

průzkum nebo o prodloužení doby platnosti
rozhodnutí Kč 2 000
b) o určení významných výzkumných nebo
průzkumných geologických děl Kč 1 000
c) o udělení předchozího souhlasu k podání
návrhu na stanovení dobývacího prostoru
nebo o prodloužení doby platnosti
rozhodnutí Kč 1 000

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.
------------------------------------------------------------------
38) Zákon č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.61

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu,
dovozu nebo přemístění exemplářů ohrožených
druhů volně žijících živočichů, planě
rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo
regulovaných kožešin Kč 1 000
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu
zvláště chráněných živočichů nebo rostlin Kč 1 000

Osvobození

Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno rozhodnutí k žádosti o vydání povolení
a) k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem,

b) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely,

c) k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí,

d) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a exempláře pocházejícího z nebo určeného do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí,

e) k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž majitel cestuje na dobu ne delší než 3 měsíce dočasně z nebo na území České republiky.

Pol.62

a) Ověření platnosti puncovní značky Kč 20
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní
značky nebo odpovědnostní značky Kč 200
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené
výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 40
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické
slitiny do seznamu registrovaných slitin Kč 400
e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené
výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 100

Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.
------------------------------------------------------------------
39) Zákon č. 539/1992 Sb. , o puncovnictví a zkoušení drahých kovů
(puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení
soutěžitelů40) Kč 100 000
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky
ze zákazu uskutečňování spojení40) Kč 10 000
-----------------------------------------------------------------
40) Zákon č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve
znění pozdějších předpisů.

Pol.64

Přijetí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele41) Kč 30 000
----------------------------------------------------------------
40) Zákon č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve
znění pozdějších předpisů.
41) Zákon č. 40/2004 Sb. , o veřejných zakázkách.

Pol.65

a) Přijetí žádosti o schválení prospektu
cenného papíru nebo emisních podmínek
dluhopisu anebo dluhopisového programu Kč 10 000
b) Přijetí žádosti o schválení užšího
prospektu cenného papíru nebo dodatku
prospektu cenného papíru nebo doplňku
dluhopisového programu anebo změny
emisních podmínek dluhopisu Kč 5 000
c) Přijetí žádosti o povolení zúžení obsahu
prospektu nebo užšího prospektu Kč 3 000
d) Přijetí žádosti o schválení dodatku
užšího prospektu cenného papíru Kč 2 500
e) Přijetí žádosti o posouzení vzoru
listinného cenného papíru v souvislosti
s přeměnou podoby cenného papíru
z hlediska plnění požadavků na technické
provedení Kč 2 000
f) Přijetí žádosti o povolení, aby emitent
mající povinnost sestavovat účetní závěrku
i konsolidovanou účetní závěrku mohl
uveřejnit, při plnění povinnosti uveřejnit
výroční zprávu, pouze jednu z účetních
závěrek Kč 2 000
g) Přijetí žádosti o udělení výjimky
z povinnosti emitenta kótovaných akcií
uveřejňovat bez zbytečného odkladu
podstatné změny Kč 2 000

h) Přijetí žádosti
– o souhlas s obsahem nabídky převzetí
kótovaných cenných papírů Kč 5 000
– o souhlas s obsahem nabídky na odkoupení
kótovaných cenných papírů Kč 3 000
– o vydání rozhodnutí o zániku povinnosti
učinit nabídku převzetí z důvodu snížení
podílu na hlasovacích právech nebo
z důvodu dosažení podílu v důsledku
zvýšení základního kapitálu za účelem
odvrácení úpadku společnosti nebo
za účelem dosažení či udržení kapitálové
přiměřenosti anebo jen za účelem
zajištění závazku Kč 1 000
– o vydání rozhodnutí o zproštění
obchodníka s cennými papíry oznamovací
povinnosti Kč 1 000
– o souhlas s obsahem veřejného návrhu
smlouvy při zrušení kótace účastnických
cenných papírů nebo při změně druhu
akcií nebo při omezení převoditelnosti
kótovaných akcií na jméno nebo
při zpřísnění omezení převoditelnosti
kótovaných akcií na jméno Kč 1 000
– o souhlas s obsahem veřejného návrhu
smlouvy při fúzi akciové společnosti
s akciovou společností nebo společností
s ručením omezeným Kč 5 000
– o souhlas s obsahem veřejného návrhu
smlouvy učiněném nástupnickou akciovou
společností při rozdělení akciové
společnosti se založením nových
právnických osob v případě nerovnoměrného
výměnného poměru Kč 5 000
– o souhlas s obsahem veřejného návrhu
smlouvy učiněném nástupnickou společností
s ručením omezeným při rozdělení akciové
společnosti se založením nových
právnických osob v případě vypořádání
s akcionáři, kteří nesouhlasili se svou
účastí v této společnosti Kč 5 000
– o souhlas s obsahem veřejného návrhu
smlouvy učiněného nástupnickou společností
při rozdělení akciové společnosti
sloučením Kč 5 000

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

Pol.66

a) Přijetí žádosti o udělení povolení
k provozování pojišťovací nebo
zajišťovací činnosti Kč 50 000
b) Přijetí žádosti

– o registraci vázaného pojišťovacího
zprostředkovatele nebo podřízeného
pojišťovacího zprostředkovatele Kč 2 000
– o registraci pojišťovacího agenta
nebo pojišťovacího makléře Kč 10 000
– o registraci samostatného likvidátora
pojistných událostí Kč 10 000
– o udělení souhlasu s nabytím účasti
v pojišťovně Kč 20 000
– o schválení převodu pojistného kmene
pojišťovny Kč 20 000
– o schválení záměru fúze, rozdělení nebo
změny právní formy pojišťovny nebo
zajišťovny, nejde-li o rozdělení
pojišťovny provozující souběžně životní
a neživotní pojištění Kč 20 000
– o udělení souhlasu s jiným finančním
umístěním nebo souhlasu s tvorbou
jiné rezervy Kč 5 000
– o udělení předchozího souhlasu se změnou
člena statutárního nebo dozorčího orgánu
nebo osoby, která má vykonávat funkci
prokuristy tuzemské pojišťovny nebo
zajišťovny anebo pověřeného zástupce
pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě
než je stát Evropského hospodářského
prostoru Kč 5 000
c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším
kvalifikačním stupni odborné způsobilosti Kč 1 000
d) Přijetí žádosti

– o povolení k činnosti burzy cenných
papírů Kč 200 000
– o povolení k organizování mimoburzovního
trhu s investičními nástroji Kč 200 000
– o povolení k provozování vypořádacího
systému Kč 100 000
– o povolení k činnosti centrálního
depozitáře Kč 100 000
– o povolení tiskárně k tisku listinných
cenných papírů Kč 100 000
– o povolení k činnosti investiční
společnosti, k činnosti investičního
fondu nebo k veřejnému nabízení a vydávání
cenných papírů zahraničního speciálního
fondu na území České republiky Kč 50 000
– o povolení k vytvoření podílového fondu Kč 20 000
– o povolení k činnosti obchodníka
s cennými papíry, který není bankou
nebo k poskytování investičních služeb
prostřednictvím organizační složky
zahraniční osoby s povolením k poskytování
investičních služeb Kč 50 000
– o registraci investičního
zprostředkovatele Kč 2 000
– o povolení k výkonu činnosti makléře Kč 3 000
e) Přijetí žádosti o změnu

– povolení k činnosti burzy cenných papírů Kč 100 000
– povolení k organizování mimoburzovního
trhu s investičními nástroji Kč 100 000
– povolení k provozování vypořádacího
systému Kč 50 000
– povolení k činnosti centrálního
depozitáře Kč 50 000
– povolení k činnosti investiční
společnosti, k činnosti investičního
fondu nebo k veřejnému nabízení
a vydávání cenných papírů zahraničního
speciálního fondu na území České
republiky Kč 10 000
– povolení k činnosti obchodníka s cennými
papíry, který není bankou nebo
k poskytování investičních služeb
prostřednictvím organizační složky
zahraniční osoby s povolením
k poskytování investičních služeb Kč 10 000
– povolení k výkonu činnosti makléře Kč 2 000

f) Přijetí žádosti o odnětí
– povolení uvedeného v písmenu d),
s výjimkou poslední odrážky uvedené
v písmenu d) Kč 3 000
– povolení k činnosti makléře Kč 1 000
g) Přijetí žádosti o předchozí souhlas s volbou nebo jmenováním

– vedoucího pracovníka investiční
společnosti, investičního fondu,
obchodníka s cennými papíry, který
není bankou, burzy cenných papírů
a organizátora mimoburzovního trhu
s investičními nástroji, vedoucího
organizační složky zahraniční osoby
s povolením k poskytování
investičních služeb a s nabytím
kvalifikované účasti na obchodníkovi
s cennými papíry, který není bankou,
investiční společnosti a investičním
fondu Kč 1 000
h) Přijetí žádosti

– o povolení k rozdělení, sloučení nebo
splynutí investičních společností,
investičních fondů, obchodníků s cennými
papíry, kteří nejsou bankami nebo
provozovatelů vypořádacích systémů,
ke sloučení nebo splynutí burz cenných
papírů, organizátorů mimoburzovního
trhu a centrálního depozitáře Kč 20 000
– o povolení ke sloučení nebo splynutí
podílových fondů Kč 5 000
– o odnětí povolení k vytvoření podílového
fondu Kč 2 000
– o schválení změny statutu investičního
fondu nebo podílového fondu Kč 1 000
i) Přijetí žádosti o schválení dražebního řádu
obchodníka s cennými papíry Kč 3 000

Pol.67

a) Vydání rozhodnutí

– o udělení oprávnění k provozování
celoplošného analogového televizního
vysílání Kč 400 000 000
– o prodloužení doby platnosti oprávnění
k provozování celoplošného analogového
televizního vysílání Kč 200 000 000
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo
o prodloužení doby platnosti k místnímu
televiznímu vysílání Kč 50 000
c) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo
o prodloužení doby platnosti oprávnění
k provozování rozhlasového vysílání Kč 15 000
d) Přijetí přihlášky k provozování převzatého
vysílání v kabelovém systému nebo
prostřednictvím družic Kč 50 000

e) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
– v žádosti o udělení oprávnění
k provozování televizního vysílání
nebo v přihlášce k provozování
převzatého vysílání v kabelovém
systému nebo prostřednictvím družic Kč 10 000
– v žádosti o udělení oprávnění
k provozování rozhlasového vysílání Kč 3 000

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene e) této položky, zapisuje-li se změna i do obchodního rejstříku.

ČÁST V

Pol.68

Vydání osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku42)

a) za každou i započatou tunu zásilky
jatečních zvířat Kč 170
nejméně však Kč 1 120
b) za každou i započatou tunu zásilky
živočišných produktů Kč 170
nejméně však Kč 1 120
c) za každou i započatou tunu zásilky
ostatních druhů zvířat Kč 170
nejméně však Kč 1 120
d) za každou i započatou tunu zásilky
produktů rybolovu do 100 tun včetně Kč 170
nejméně však Kč 1 120
– překračuje-li zásilka produktu
rybolovů 100 tun Kč 80
za každou další tunu
nad 100 tun včetně
– překračuje-li zásilka produktů
rybolovu, které neprošly jiným
předzpracováním než odstranění
střev, 100 tun včetně Kč 50
za každou další tunu
nad 100 tun včetně

Poznámka

Minimální sazba poplatku ve výši 1 120 Kč se nepoužije, jde-li o zásilku drůbeže, ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel a jiného hmyzu, plazů a obojživelníků, dalších bezobratlých, kožešinových zvířat a zvířat nebezpečných druhů pro zoologické zahrady a cirkusy, včetně sudokopytníků a koňovitých.
------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.69

a) Schválení veterinárního přípravku
a jeho zápis do Seznamu schválených
veterinárních přípravků42) Kč 6 000
b) Vydání povolení k výrobě veterinárních
přípravků42) Kč 10 000
c) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti
prodejce veterinárních přípravků42) Kč 2 000
d) Zápis veterinárního technického prostředku
do Seznamu technických prostředků
pro veterinární použití42) Kč 1 000
e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního
přípravku42) Kč 1 000
f) Prodloužení platnosti rozhodnutí
o schválení veterinárního přípravku42) Kč 2 000
------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.70

Vydání veterinárního osvědčení42) k přemístění zvířete mimo včel

– za jedno zvíře Kč 50

– za více než jedno zvíře Kč 100

Pol.71

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě
živočišných produktů42) Kč 100
------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.72

a) Schválení a registrace hospodářství,
popřípadě jiného zařízení, trhu,
shromažďovacího střediska nebo
karanténního střediska42) Kč 200
b) Schválení a registrace podniku, závodu,
popřípadě jiného zařízení42) Kč 500
c) Registrace dopravce přepravujícího
živočišné produkty nebo obchodníka
s živočišnými produkty42) Kč 500
------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.73

a) Registrace soukromého veterinárního
technika42) Kč 1 000
b) Vydání povolení k provádění laboratorní,
popřípadě jiné veterinární diagnostické
činnosti42) Kč 2 000
c) Vydání povolení k provozování asanačního
podniku42) Kč 3 000
d) Vydání povolení k provozování jiné
veterinární asanační činnosti42) Kč 1 000
------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.74

a) Vydání rozhodnutí43) o povolení k chovu nebezpečných druhů zvířat

– za jedno zvíře Kč 500
– za více než jedno zvíře Kč 1 000
b) Vydání rozhodnutí43) o udělení akreditace
uživatelskému zařízení k provádění pokusů
na zvířatech Kč 10 000
------------------------------------------------------------------
43) Zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů.

Pol.75

Vydání rozhodnutí43) o udělení osvědčení
pro chovná nebo dodavatelská zařízení, která
chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné
účely Kč 5 000
------------------------------------------------------------------
43) Zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů.

Pol.76

a) Ověřování chmele hlávkového44) Kč 250
za každých i započatých 1000 kg
b) Ověřování chmele práškového nebo
granulovaného44) Kč 300
za každých i započatých 1000 kg
c) Vystavení odrůdového certifikátu Kč 50
d) Provedení kontroly chmele při přebalení45) Kč 150
za každých i započatých 1000 kg

Poznámky

1. Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Poplatek podle písmen a), b) a d) této položky se vyměřuje po provedení ověřování nebo kontroly chmele.Ý
------------------------------------------------------------------
44) Zákon č. 97/1996 Sb. , o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.
45) Vyhláška č. 318/2000 Sb. , kterou se provádí zákon o ochraně
chmele.

Pol.77

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti
a hmotnosti vinných hroznů46) Kč 250
b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění
jakostního vína, jakostního vína
s přívlastkem, jakostního šumivého vína
stanovené oblasti, aromatického jakostního
šumivého vína stanovené oblasti,
pěstitelského sektu, jakostního likérového
vína, Kč 300
za každých i započatých
10 000 litrů v šarži46)
c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění
jakostního vína, jakostního vína
s přívlastkem, jakostního šumivého vína
stanovené oblasti, aromatického jakostního
šumivého vína stanovené oblasti,
pěstitelského sektu, jakostního likérového
vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou
vydáno Kč 500
za každých i započatých
10 000 litrů v šarži46)

Předmětem poplatku není

Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.
------------------------------------------------------------------
46) Zákon č. 321/2004 Sb. , o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví
a vinařství).

Pol.78

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu
k výkonu odborných činností47) Kč 2 000

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47) Kč 2 000
c) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby
platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu
k výkonu odborných činností nebo rozhodnutí
o uznání chovatelského sdružení anebo
rozhodnutí o uznání osoby fyzické či
právnické, popřípadě sdružení právnických
osob, za chovatelský podnik47) Kč 500
------------------------------------------------------------------
47) Zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.79

Vydání povolení k provozování zemědělského
veřejného skladu48) Kč 10 000
------------------------------------------------------------------
48) § 16 zákona č. 307/2000 Sb. , o zemědělských skladních listech
a zemědělských veřejných skladech a o změně některých
souvisejících zákonů.

Pol.80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení49)
na rostliny nebo rostlinné produkty
určené pro vývoz Kč 500
b) Vydání rozhodnutí49) o přechovávání
karanténních škodlivých organismů,
k jejich rozmnožování nebo k jiné
manipulaci s nimi pro účely
rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky
a šlechtění rostlin Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.
------------------------------------------------------------------
49) Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů.

Pol.81

Přijetí žádosti

a) o registraci přípravku na ochranu rostlin Kč 40 000
– je-li jeho účinná látka zařazena
do přílohy 1 ke Směrnici 91/414/EHS Kč 25 000
b) o zápis dalšího prostředku na ochranu
rostlin do úředního registru Kč 10 000

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatky podle této položky až o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi živých organismů nebo o přípravek a nebo pomocný prostředek na bázi potravinářských surovin.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) této položky až o 90 %, jde-li o pomocný prostředek na ochranu rostlin určený ke zjišťování výskytu organismů včetně lepů.

Poznámka

Dalším prostředkem na ochranu rostlin se pro účely tohoto zákona rozumí prostředek, který není přípravkem na ochranu rostlin, ale pomocným prostředkem nebo bioagensem podle zvláštního právního předpisu.49)
------------------------------------------------------------------
49) Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů.

Pol.82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
registrace přípravku na ochranu rostlin
nebo zápisu dalšího prostředku na ochranu
rostlin v úředním registru Kč 5 000

Zmocnění

Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně.

Pol.83

Přijetí žádosti o povolení změny v registraci
přípravku na ochranu rostlin nebo změny
v zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin
v úředním registru
a) bez technického posouzení Kč 500
b) v ostatních případech Kč 5 000

Zmocnění

Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně.

Poznámka

Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá i za převod práv.

Pol.84

Přijetí žádosti

a) o rozšíření registrace přípravku na ochranu
rostlin nebo zápisu dalšího prostředku
na ochranu rostlin v úředním registru Kč 2 000
b) o zrušení registrace přípravku na ochranu
rostlin nebo zápisu dalšího prostředku
na ochranu rostlin v úředním registru Kč 500

Pol.85

Přijetí žádosti o povolení k použití
neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin
nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin
nezapsaného do úředního registru
a) pro účely výzkumu a vývoje Kč 5 000
b) pro ostatní účely Kč 10 000

Zmocnění

Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně.

Pol.86

1. Vydání povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin

a) pro obchodní účely Kč 30 000
b) pro ostatní účely Kč 3 000
2. Prodloužení platnosti vydaného povolení k dovozu

a) pro obchodní účely Kč 10 000
b) pro ostatní účely Kč 1 000
3. Udělení oprávnění k provádění zkoušek
přípravků na ochranu rostlin nebo dalších
prostředků na ochranu rostlin
pro registrační řízení nebo řízení
o zápisu do úředního registru Kč 1 000

Zmocnění

Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně.

Poznámka

Souběžným přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí přípravek identický s přípravkem registrovaným podle zákona o rostlinolékařské péči.

Pol.87

a) Vydání povolení k dovozu rozmnožovacího
materiálu Kč 500
b) Udělení licence dodavateli reprodukčního
materiálu lesních dřevin Kč 100

Pol.88

Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě
rostlin50) Kč 1 000
b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího
materiálu do oběhu51) Kč 100
c) o registraci odrůdy51) Kč 2 000
d) o prodloužení registrace odrůdy51) Kč 500

e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51) Kč 1 000
------------------------------------------------------------------
50) Zákon č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb. , o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 219/2003 Sb. , o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
osiva a sadby).

Pol.89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence50) Kč 3 000
-----------------------------------------------------------------
50) Zákon č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb. , o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.90

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení
ochranných práv k odrůdě50) Kč 500
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv
k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu
ochranných práv k chráněné odrůdě
do rejstříku50) Kč 1 000
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení,
obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla
držitele šlechtitelských práv nebo
poskytnutí licence do rejstříku50) Kč 200
------------------------------------------------------------------
50) Zákon č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb. , o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.91

Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv50) Kč 300

Předmětem poplatku není

Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.
------------------------------------------------------------------
50) Zákon č. 408/2000 Sb. , o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb. , o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.92

a) Vydání povolení52) k pěstitelskému
pálení lihu Kč 1 000
b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení
původu a zeměpisných označení
do rejstříku Kč 1 000
c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné
způsobilosti k uvádění do oběhu volně
rostoucích a pěstovaných jedlých hub
určených pro potravinářské účely Kč 500
d) Vydání osvědčení53) pro výrobky,
potraviny nebo suroviny určené k jejich
výrobě a tabákové výrobky, včetně
čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo
konzumních brambor Kč 1 000
e) Provedení změny ve vydaném osvědčení
uvedeném v písmenech b) až d) Kč 500

Poznámka

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c) a d) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.
------------------------------------------------------------------
52) Zákon č. 61/1997 Sb. , o lihu a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní
rady č. 587/1992 Sb. , o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších
předpisů.
53) Zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 309/2002 Sb.

Pol.93

a) Vydání rozhodnutí o registraci54) výrobce,
osoby provozující výrobní zařízení
pojízdných výroben krmiv, dovozce nebo
dodavatele Kč 10 000
b) Vydání povolení výrobního provozu Kč 20 000
c) Vydání rozhodnutí o registraci distributora Kč 5 000
d) Vydání rozhodnutí o provedení změny
nebo rozšíření registrace Kč 500
e) Vydání rozhodnutí o zaevidování
výrobního provozu Kč 1 000

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá i za rozhodnutí o registraci osob uvedených v § 3 odst. 11 zákona č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. , které vyrábějí krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání evidenčního čísla pro výrobní provozy, které u registrovaných výrobců nepodléhají povolení, popřípadě přezkoušení, podle § 3 odst. 10 a § 4 odst. 3 a 5 zákona č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, za jejichž povolení se vybírá poplatek podle písmene b) této položky.

3. Podle písmene e) této položky se vybírá poplatek za rozhodnutí o vydání evidenčního čísla výrobního provozu pro výrobu krmiv s použitím doplňkových krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, a to podle § 4 odst. 1 a § 8b zákona č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

4. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.
------------------------------------------------------------------
54) Zákon č. 91/1996 Sb. , o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.94

Přijetí žádosti55)

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní
látky, pomocného rostlinného přípravku
nebo substrátu Kč 3 000
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí
o registraci hnojiva pomocné půdní látky,
pomocného rostlinného přípravku nebo
substrátu Kč 500
c) o registraci ekologického podnikatele
v ekologickém zemědělství na ekofarmě Kč 1 000
d) o registraci pozemků nově zařazených
do přechodného období nebo již
registrovaných pozemků v případě jejich
převodu na jinou osobu Kč 500
------------------------------------------------------------------
55) Zákon č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně
zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Pol.95

Přijetí žádosti56) nebo návrhu

a) o povolení k uvedení biocidního přípravku
na trh Kč 35 000
b) o povolení k uvedení biocidního přípravku
s nízkým rizikem nebo rámcovým složením
na trh Kč 20 000
c) o změnu povolení k uvedení biocidního
přípravku na trh, prodloužení platnosti
povolení nebo jeho obnovení Kč 2 500
d) o povolení k uvedení na trh biocidního
přípravku, který byl již povolen v jiném
členském státě Evropské unie Kč 4 500
e) na zařazení účinné látky biocidních
přípravků do seznamu účinných látek,
seznamu účinných látek s nízkým rizikem
nebo seznamu základních látek Kč 45 000
------------------------------------------------------------------
56) Zákon č. 120/2002 Sb. , o podmínkách uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých
souvisejících předpisů.

Pol.96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu
zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu
o integrované prevenci57) Kč 30 000
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného
povolení při podstatné změně zařízení
uvedeného v příloze č. 1 k zákonu
o integrované prevenci57) Kč 10 000
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho
změny při podstatné změně zařízení
neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu
o integrované prevenci57) Kč 5 000

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení z podnětu správního úřadu.
------------------------------------------------------------------
57) Zákon č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování
znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona
č. 521/2002 Sb.

ČÁST VI

Pol.97

1. Přijetí žádosti58)

a) o registraci léčivého přípravku, o změnu
rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 2 000
b) o převod registrace nebo o povolení
souběžného dovozu léčivého přípravku Kč 2 000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci
léčivého přípravku Kč 1 000
2. Přijetí žádosti58)

a) o registraci homeopatického přípravku,
o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení
platnosti rozhodnutí o registraci
homeopatického přípravku nebo o převod
registrace homeopatického přípravku Kč 2 000
b) o povolení souběžného dovozu
homeopatického přípravku Kč 2 000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci
homeopatického přípravku Kč 1 000

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.
------------------------------------------------------------------
58) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pol.98

Přijetí žádosti58)

– o povolení nebo změnu povolení výroby
léčivých přípravků Kč 2 000
– o povolení nebo změnu povolení činnosti
kontrolní laboratoře Kč 2 000
– o povolení nebo změnu povolení výroby
v zařízení transfúzní služby Kč 2 000
– o povolení nebo změnu povolení výroby
medikovaných krmiv nebo veterinárních
autogenních vakcín Kč 2 000
------------------------------------------------------------------
58) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pol.99

Přijetí žádosti58)

– o povolení nebo změnu povolení distribuce
léčivých přípravků Kč 2 000
– o rozšíření povolení distribuce Kč 2 000
------------------------------------------------------------------
58) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pol.100

a) Vydání povolení k zacházení s omamnými
látkami, psychotropními látkami, přípravky
je obsahujícími a některými látkami
používanými při výrobě nebo zpracování
omamných nebo psychotropních látek Kč 5 000
b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu
omamných látek, psychotropních látek,
přípravků je obsahujících, preklusorů
a pomocných látek používaných při výrobě
nebo zpracování omamných nebo
psychotropních látek Kč 1 000
c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu
makoviny Kč 500
d) Registrace59) výrobců, nebo vývozců
nebo dovozců pomocných látek Kč 3 000
e) Registrace59) osob uvádějících na trh
pomocné látky Kč 3 000
------------------------------------------------------------------
59) Přílohy č. 10 a 11 k zákonu č. 167/1998 Sb. , o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 117/2000 Sb.

Pol.101

a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání
s geneticky modifikovanými organismy Kč 2 000
b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky
modifikovaných organismů do životního
prostředí Kč 20 000
c) Zápis60) geneticky modifikovaného
organismu nebo genetického produktu
do Seznamu pro uvádění do oběhu Kč 30 000
------------------------------------------------------------------
60) Zákon č. 78/2004 Sb. , o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a genetickými produkty.

Pol.102

Přijetí žádosti o registraci nebezpečné látky61) Kč 20 000
------------------------------------------------------------------
61) Zákon č. 356/2003 Sb. , o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

ČÁST VII

Pol.103

Vydání úředního povolení (licence)62) povolující dovoz nebo vývoz Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz a dovoz výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Poznámka

Úřední povolení (licence) vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
------------------------------------------------------------------
62) § 67 odst. 1 až 3 zákona č. 62/2000 Sb. , o některých
opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení
a o změně některých zákonů.

Pol.104

a) Vydání povolení63) provádět zahraniční
obchod s vojenským materiálem Kč 20 000
b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského
materiálu a licence na obchod s vojenským
materiálem bez přímého průvozu územím
České republiky Kč 1 000
c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského
materiálu Kč 1 000

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
------------------------------------------------------------------
63) Zákon č. 38/1994 Sb. , o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona
č. 140/1961 Sb.

Pol.105

Udělení povolení k dovozu nebo vývozu
kontrolovaného zboží64) Kč 500
------------------------------------------------------------------
64) Zákon č. 21/1997 Sb. , o kontrole vývozu a dovozu zboží
a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům,
ve znění zákona č. 204/2002 Sb.

Pol.106

Vydání povolení65)

a) k umístění jaderného zařízení nebo
úložiště radioaktivních odpadů Kč 200 000
b) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem
50 MWt a menším nebo pracoviště
IV. kategorie Kč 300 000
c) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem
větším než 50 MWt Kč 100 000
d) k uvedení reaktoru do 1. kritického stavu
nebo do energetického spouštění anebo
do zkušebního provozu Kč 20 000
e) k uvedení reaktoru do trvalého provozu Kč 200 000
f) k prvnímu zavezení jaderného paliva
do reaktoru jaderného zařízení s výkonem
větším než 50 MWt Kč 100 000
g) k provedení rekonstrukce nebo jiných změn
ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační
ochranu, fyzickou ochranu a havarijní
připravenost jaderného zařízení nebo
pracoviště III. nebo IV. kategorie Kč 3 000
h) k nakládání s jadernými materiály Kč 1 000
i) k provozu pracoviště III. kategorie Kč 3 000
j) k provozu pracoviště IV. kategorie Kč 5 000
k) k uvádění radionuklidů do životního
prostředí Kč 1 000
l) k nakládání s radioaktivními odpady Kč 1 000
m) k vyřazování jaderného zařízení nebo
pracoviště III. nebo IV. kategorie
z provozu Kč 1 000
n) k nakládání se zdroji ionizujícího záření Kč 1 000
o) k dovozu nebo vývozu jaderných položek Kč 500
p) k přepravě

– velmi významných zdrojů ionizujícího
záření Kč 500
– jaderných materiálů Kč 2 000
q) ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů
vzniklých při zpracování materiálů
vyvezených z České republiky Kč 1 000
r) k provádění osobní dozimetrie a dalších
služeb významných z hlediska radiační
ochrany Kč 1 000
s) k přidávání radioaktivních látek
do spotřebních výrobků při jejich výrobě
nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu
těchto výrobků Kč 1 000

Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s. p. DIAMO.
------------------------------------------------------------------
65) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pol.107

1. Vydání rozhodnutí o typovém schválení obalových souborů

a) typů určených pro vyhořelé jaderné
palivo z jaderných elektráren Kč 100 000
b) typů určených pro ozářené jaderné palivo
z výzkumných jaderných reaktorů Kč 100 000
c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo
pro jaderné elektrárny Kč 50 000
d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo
pro výzkumné jaderné reaktory Kč 10 000
e) typů určených pro ostatní jaderné materiály
nebo radioaktivní látky Kč 5 000
f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí
uvedeného v písmenech a) až e) Kč 1 000
2. Vydání rozhodnutí o typovém schválení

a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření Kč 5 000
b) ostatních zdrojů ionizujícího záření Kč 1 000
3. Vydání osobního radiačního průkazu Kč 50

Poznámka

Jsou-li vydávány osobní radiační průkazy zaměstnancům k žádosti jejich zaměstnavatele, je poplatníkem zaměstnavatel.

ČÁST VIII

Pol.108

Vydání průkazu zvláštní způsobilosti pro obsluhu

a) radiotelefonních a radiotelegrafních
vysílacích rádiových zařízení umístěných
na palubách letadel a lodí
– radiotelefonních Kč 400
– radiotelegrafních Kč 600
b) radiotelefonních a radiotelegrafních
pozemních vysílacích rádiových zařízení
pohyblivé letecké a pohyblivé plavební

služby

– radiotelefonních Kč 300
– radiotelegrafních Kč 400
c) radiotelefonních a radiotelegrafních
pozemních vysílacích rádiových zařízení
provozovaných v pásmu krátkých vln
– radiotelefonních Kč 300
– radiotelegrafních Kč 400
d) vysílacích rádiových zařízení
pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 400

Pol.109

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu
koncového nebo typu rádiového
telekomunikačního zařízení Kč 5 000
b) Vydání rozhodnutí o schválení jednotlivého
koncového nebo rádiového telekomunikačního
zařízení Kč 3 000

Pol.110

Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu
vysílacího rádiového zařízení Kč 1 000

Pol.111

Vydání rozhodnutí66) o udělení licence
na zřizování a provozování veřejné
telekomunikační sítě nebo na poskytování
veřejné telefonní služby prostřednictvím
veřejné pevné telekomunikační sítě anebo
na poskytování veřejné telefonní služby
prostřednictvím veřejné mobilní
telekomunikační sítě Kč 100 000

Předmětem poplatku není

1. Vydání rozhodnutí o udělení licence žadateli, který vykonával telekomunikační činnosti za stejných podmínek včetně rozsahu území na základě pověření nebo povolení vydaného podle zákona platného přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

2. Vydání rozhodnutí o udělení licence žadateli, který byl držitelem pověření nebo povolení na základě výběrového řízení podle zákona platného přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

Poznámka

Poplatek podle této položky se vybírá za každou udělovanou telekomunikační licenci.
------------------------------------------------------------------
66) § 54 zákona č. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o změně
dalších zákonů.

Pol.112

a) Vydání osvědčení o registraci
telekomunikační činnosti vykonávané
podle generální licence Kč 5 000
b) Vydání rozhodnutí66) o udělení oprávnění
k poskytování telekomunikační služby Kč 5 000

Předmětem poplatku není

Vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti vykonávané podle generální licence, bylo-li vydáno rozhodnutí o udělení oprávnění, za které byl vybrán poplatek podle písmene b) této položky.
------------------------------------------------------------------
66) § 54 zákona č. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o změně
dalších zákonů.

Pol.113

Vydání rozhodnutí o přidělení čísla nebo číselné řady jména nebo adresy Kč 5 000

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o přidělení čísel pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace (hlásek), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Pol.114

Vydání rozhodnutí o povolení k provozování
vysílacího rádiového zařízení
pro radiokomunikační služby
a) pro provozování rozhlasového a televizního
vysílání Kč 7 000
b) pro pevnou službu Kč 5 000
c) pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 500
d) pro ostatní radiokomunikační služby Kč 3 000

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí při změně údajů podle § 57 odst. 3 písm. a) nebo § 66 zákona č. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

ČÁST IX

Pol.115

a) Vydání cestovního pasu se strojově
čitelnou zónou Kč 200
– občanům mladším 15 let Kč 50
b) Vydání cestovního pasu bez strojově
čitelné zóny Kč 600
c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního
průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu
pro cizince na základě mezinárodní smlouvy Kč 200
d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu
pro překračování státních hranic Kč 100
e) Zápis občana mladšího 15 let do vydaného
cestovního dokladu rodiče Kč 50
za každý zápis
f) Změna v cestovním dokladu nebo zápis
titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného
cestovního pasu, prodloužení platnosti
cestovního průkazu nebo cizineckého pasu
anebo cestovního dokladu vydaného
na základě mezinárodní smlouvy cizinci Kč 50
za každou změnu
g) Vydání cizineckého pasu Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.

Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Pol.116

a) Povolení k pobytu cizinci Kč 1 000
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let Kč 500
c) Povolení k pobytu za účelem strpění
pobytu na území Kč 200
d) Prodloužení platnosti průkazu o povolení
k pobytu Kč 1 000
e) Prodloužení platnosti průkazu o povolení
k pobytu za účelem trvalého pobytu Kč 500
f) Prodloužení platnosti průkazu o povolení
k pobytu za účelem strpění pobytu na území Kč 200
g) Změna v průkazu o povolení k pobytu Kč 300
za každou změnu
h) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou
za průkaz poškozený, zničený, ztracený
nebo odcizený Kč 1 000
i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou
za průkaz poškozený, zničený, ztracený
nebo odcizený Kč 100
j) Přidělení rodného čísla cizinci Kč 1 000

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) až d) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Předmětem poplatku není

1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.

Poznámky

1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o občana členského státu Evropské unie, o občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na jejich státní příslušnost. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.

2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.

Pol.117

a) Přijetí žádosti o udělení víza
na území České republiky -
vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D Kč 1 000
– vízum k pobytu nad 90 dnů – za účelem
strpění pobytu – vízum typu D Kč 200

b) Přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky
– průjezdní vízum – vízum typu B Kč 500
– vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C Kč 1 500
c) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu do 90 dnů Kč 200
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu nad 90 dnů Kč 1 000
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu včetně prodloužení platnosti
víza Kč 200
f) Ověření pozvání cizince do České republiky Kč 200

Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na vízum z důvodů zdravotnické nebo humanitární pomoci,

b) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 15 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum pro cizince mladšího 15 let,

c) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu,67)

d) přijetí žádosti o udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,

e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza a nebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.

Zmocnění

1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.

2. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o cizince vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.

Poznámka

Poplatek podle písmene e) této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
------------------------------------------------------------------
67) Zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.117A

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky

– vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D
nebo D+C EUR 30
– vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu – vízum typu D nebo D+C EUR 10
b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky

– průjezdní vízum – vízum typu B EUR 20
– vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C EUR 50
c) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu do 90 dnů EUR 10
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu nad 90 dnů EUR 30
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území včetně prodloužení
platnosti víza EUR 10
f) Ověření pozvání cizince do České republiky EUR 10

Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na vízum z důvodů zdravotnické nebo humanitární pomoci,

b) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 15 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 15 let,

c) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu,67)

d) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,

e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Zmocnění:

1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.

2. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.

Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.
------------------------------------------------------------------
67) Zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.118

a) Registrace námořnické knížky Kč 50
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel Kč 200

ČÁST X

Pol.119

a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru
nemovitostí, z dřívějších pozemkových
evidencí, z pozemkových či železničních
knih nebo zemských desek za každých i jen
započatých 20 měrných jednotek v rámci
jednoho katastrálního území Kč 100
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy
z dřívějších pozemkových evidencí, kopie
z pozemkových či železničních knih nebo
zemských desek za každou i jen započatou
stránku formátu A4 Kč 50
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny
souvisejících parcel posledního dochovaného
stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo
stavu před obnovou katastrálního operátu
s parcelou nebo skupinou parcel vedených
v katastru nemovitostí za každých i jen
započatých 20 parcel z těchto písemných
operátů v každém katastrálním území Kč 100
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
očíslování parcel geometrického plánu
s údaji katastru nemovitostí za každých
i jen započatých 20 parcel uvedených
v novém stavu geometrického plánu
v každém katastrálním území Kč 100
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
očíslování parcel geometrického plánu
vyznačující pouze věcné břemeno s údaji
katastru nemovitostí Kč 100
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené
při vydání originálu listin uvedených
v písmenech a) až c), za každou i jen
započatou stránku formátu A4 Kč 30
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin
ze sbírky listin katastru nemovitostí
a sbírky listin pozemkové knihy za každou
i jen započatou stránku formátu A4 Kč 50

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace,5) jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů.70)

4. Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s privatizací nemovitého zemědělského majetku státu, jehož správcem je Pozemkový fond ČR.

Zmocnění

Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.

Poznámky

1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.

2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.
68) Zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

Pol.120

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí Kč 500
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí
na základě listin, které souvisejí
s výstavbou veřejně prospěšné stavby
(smluv uzavřených za účelem realizace
veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování
odpadu, zásobování vodou, odvádění
odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou
dopravu, veřejné školství, veřejnou správu
a obdobné veřejné účely Kč 500
za každý návrh
nejvýše v úhrnu Kč 5 000

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace,5) jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný,70) a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu.71)

5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)

Poznámka

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.
29) Zákon č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
68) Zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
71) Vyhláška č. 136/1985 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci
družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci
rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

Pol.121

a) Vydání povolení k emisím skleníkových plynů Kč 10 000
b) Změna povolení k emisím skleníkových plynů Kč 3 000

Pol.122

a) Udělení pověření72) k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů Kč 1 000
b) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání nebo
k odstraňování nebo ke sběru nebo
k výkupu odpadů Kč 500
c) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu
k upuštěním od třídění nebo odděleného
shromažďování nebo soustřeďování odpadů Kč 1 000
d) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu
k míšení nebezpečných odpadů navzájem
nebo s ostatními odpady Kč 1 000
e) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu
s plánovaným vývozem, dovozem nebo
tranzitem odpadů Kč 6 000

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD – GK020, Položka podle celního sazebníku – 401220).
------------------------------------------------------------------
72) Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pol.123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření
dokladů, které se předkládají v řízení
před celním orgánem Kč 150

Pol.124

Vydání rozhodnutí o původu zboží Kč 350

Pol.125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží Kč 350

ČÁST XI

Poznámky k části XI

1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.

2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku.

3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti.

Pol.126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku,
spisů, úředních listin a záznamů Kč 100
za každou i
započatou stránku
Kč 15
za každou i započatou
stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Pol.127

a) Přijetí žádosti

– o první prodloužení lhůty Kč 200
– o každé další prodloužení lhůty Kč 500
– o prominutí zmeškání lhůty Kč 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí
Úřadu průmyslového vlastnictví Kč 1 000
c) Přijetí žádosti

– o vydání osvědčení o právu přednosti
(prioritní doklad) Kč 600
– o zápis převodu Kč 600
– o zápis licence Kč 600
– o zápis zástavního práva Kč 600
– o konverzi evropské přihlášky73) Kč 600
za každý stát, do kterého
bude přihláška zaslána
------------------------------------------------------------------
73) Sdělení 69/2002 Sb. m. s. , o přijetí Úmluvy o udělování
evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136
odst. 2.
§ 35b zákona č. 527/1990 Sb. , o vynálezech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

Pol.128

a) Přijetí přihlášky vynálezu Kč 1 200
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
výlučně původce(i) Kč 600

b) Přijetí žádosti
– o zveřejnění před zákonem stanovenou
lhůtou Kč 800
– o zpřístupnění překladu nároků evropské
patentové přihlášky včetně zpřístupnění
oprav překladů Kč 500
c) Přijetí žádosti o provedení úplného
průzkumu přihlášky vynálezu Kč 3 000
– za 11. a každý další uplatněný
patentový nárok Kč 500
d) Vydání patentové listiny do rozsahu

– deset stran strojopisu Kč 1 600
– za každou další stranu Kč 100
e) Zveřejnění překladu evropského
patentového spisu Kč 2 000
– za zveřejnění oprav překladu Kč 100
f) Předložení překladu evropského patentového
spisu v dodatečné lhůtě Kč 3 000
g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového
ochranného osvědčení Kč 5 000

Pol.129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické
řešení spadá do rozsahu patentu Kč 5 000
b) Přijetí návrhu na zrušení

– patentu po uplynutí šesti měsíců
od nabytí účinnosti patentu Kč 2 000
– evropského patentu Kč 2 000
– dodatkového ochranného osvědčení Kč 2 000

Pol.130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené
s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy
o patentové spolupráci Kč 1 500
Užitné vzory

Pol.131

Přijetí přihlášky užitného vzoru Kč 1 000
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
výlučně původce(i) Kč 500

Pol.132

Přijetí žádosti o určení, zda technické
řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného
vzoru Kč 5 000

Pol.133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru
z rejstříku Kč 2 000

Pol.134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti
zápisu užitného vzoru Kč 6 000

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Průmyslové vzory

Pol.135

Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru Kč 1 000
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
původce(i) Kč 500
– za každý další průmyslový vzor obsažený
v přihlášce Kč 600
– za každý další průmyslový vzor obsažený
v přihlášce, pokud je (jsou)
přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) Kč 300

Pol.136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru
z rejstříku Kč 2 000
– za každý další průmyslový vzor obsažený
v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru Kč 800

Pol.137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru

– poprvé o 5 roků Kč 3 000
– podruhé o 5 roků Kč 6 000
– potřetí o 5 roků Kč 9 000
– počtvrté o 5 roků Kč 12 000

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Ochranné známky a označení původu

Pol.138

a) Přijetí přihlášky

– individuální ochranné známky do tří
tříd výrobků nebo služeb Kč 5 000
– kolektivní ochranné známky do tří tříd
výrobků nebo služeb Kč 10 000
– za každou třídu výrobků nebo služeb
nad tři třídy Kč 500
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného
označení do rejstříku Kč 1 000

Pol.139

a) Přijetí žádosti

– o obnovu zápisu individuální ochranné
známky Kč 2 500
– o obnovu zápisu kolektivní ochranné
známky Kč 5 000
– o obnovu zápisu individuální ochranné
známky podané po uplynutí ochranné doby,
nejpozději však do šesti měsíců od tohoto
data Kč 5 000
– o obnovu zápisu kolektivní ochranné
známky podané po uplynutí ochranné doby,
nejpozději však do šesti měsíců od tohoto
data Kč 10 000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení
neplatnosti ochranné známky Kč 2 000

Pol.140

Přijetí žádosti

– o mezinárodní zápis ochranné známky Kč 2 500
– o obnovu mezinárodního zápisu ochranné
známky Kč 3 000
– o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního
zápisu ochranné známky Kč 500

Pol.141

a) Přijetí žádosti o zápis označení
původu/zeměpisného označení Kč 4 000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis
označení původu Kč 2 500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení
původu/zeměpisného označení Kč 2 000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení
původu/zeměpisného označení Komisi
Evropských společenství Kč 500

Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.
Topografie polovodičových výrobků

Pol.142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových
výrobků Kč 5 000

Pol.143

Přijetí návrhu na výmaz topografie
polovodičových výrobků z rejstříku Kč 2 000

ČÁST XII

Konzulární poplatky

Zmocnění k části XII

1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti.

2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 a 152, provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují
a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,

b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

Pol.144

Přijetí žádosti o udělení

a) letištního víza – vízum typu A Kč 800
b) průjezdního víza – vízum typu B Kč 800
c) víza k pobytu do 90 dnů – vízum typu C
(jednorázové s dobou pobytu do 3 měsíců) Kč 800
d) víza k pobytu do 90 dnů – vízum typu C
(vícenásobné s dobou pobytu do 3 měsíců) Kč 3 000
e) víza k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D Kč 2 500
f) víza k pobytu do 90 dnů s prodlouženou
dobou pobytu na 180 dnů Kč 6 000

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o
a) udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza, je-li zachována vzájemnost,

b) udělení víza významným osobám, osobám mladším 15 let, je-li zachována vzájemnost,

c) udělení víza z důvodů zdravotnické nebo humanitární pomoci,

d) udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu,

e) udělení víza za účelem studia, je-li zachována vzájemnost,

f) udělení víza za účelem kulturního vystoupení, je-li zachována vzájemnost,

g) udělení víz do cestovních pasů členů personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice anebo jejich rodinných příslušníků.

Zmocnění

Ministerstvo zahraničních věcí může na základě vzájemnosti stanovit sazby poplatků podle této položky pro držitele cestovních dokladů cizích států ve výši, kterou tento cizí stát vybírá za udělení víza od držitelů cestovních dokladů České republiky.

Poznámka

Poplatek podle této položky se vybírá za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené vízum.

Pol.144A

1. Přijetí žádosti o udělení víza

a) letištní vízum – vízum typu A EUR 10
b) průjezdní vízum – vízum typu B EUR 10
c) vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C
pro krátkodobý pobyt (s dobou pobytu
nejvýše 30 dnů) EUR 25
d) vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C
pro krátkodobý pobyt (jednorázové s dobou
pobytu do 3 měsíců) EUR 30
e) vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C
pro krátkodobý pobyt (vícenásobné s dobou
pobytu do 3 měsíců) EUR 35
f) vízum pro vícenásobný vstup platné na 1 rok EUR 50
g) vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D EUR 80
h) vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum
typu D+C EUR 95
2. Přijetí žádosti o udělení víza
s omezenou územní platností 50 % sazby
stanovené pro příslušný
typ víza v bodě 1

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 15 let, je-li zachována vzájemnost.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

Zmocnění

České zastupitelské úřady mohou podle této položky snížit nebo upustit od vybrání poplatků z důvodu zahraničně politického, kulturního nebo jiného veřejného zájmu.

Pol.145

Uzavření manželství před českým
zastupitelským úřadem Kč 3 000

Předmětem poplatku není

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.

Pol.146

Přijetí žádostí u českého zastupitelského
úřadu Kč 750

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Pol.147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek
nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního
zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně
intervence u příslušných orgánů, vymáhání
a doručení dědictví) 4 % z vybrané
peněžní částky
nebo peněžního
ocenění dědictví
nejméně Kč 150
nejvýše Kč 2 000

Poznámky

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.

2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

Pol.148

Úschova- peněz, cenných papírů, vkladních knížek
a jiných cenných předmětů 0,5 % z částky
nebo ceny předmětu
za každý rok
nejméně Kč 200
nejvýše Kč 20 000
– listin nebo spisů za každý rok Kč 200

Předmětem poplatku není

Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

Pol.149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech,
zejména smluv, závětí apod. Kč 600
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu Kč 300

Pol.150

a) Ověření podpisu na listině i na jejím
stejnopisu nebo za uznání podpisu
za vlastní Kč 250
za každý podpis
b) Ověření podpisu nebo otisku úředních
razítek a podpisů nutných pro zápis
matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně Kč 125
c) Ověření otisku úředních razítek
a úředních podpisů (superlegalizace) Kč 600
d) Ověření podpisu nebo otisku úředních
razítek a podpisů nutných pro zápis
matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně Kč 300
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních
podpisů na českých dokladech nebo
listinách a ověření listiny (apostila)
určených k použití v cizině Kč 100

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.

Pol.151

a) Vyhotovení opisu, kopie, fotokopie Kč 50
za každou i započatou
stránku
Kč 15
za každou i započatou
stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
b) Vyhotovení opisu, kopie, fotokopie,
jde-li o doklad určený pro zápis
matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně Kč 25
za každou i započatou
stránku
Kč 8
za každou i započatou
stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
c) Ověření správnosti předloženého
opisu, kopie, fotokopie Kč 300
d) Ověření správnosti opisu, kopie,
fotokopie, jde-li o doklad určený
pro zápis matriční události v cizině
do Zvláštní matriky v Brně Kč 150
e) Ověření správnosti předloženého překladu Kč 300
f) Ověření správnosti předloženého překladu,
jde-li o doklad určený pro zápis matriční
události v cizině do Zvláštní matriky
v Brně Kč 150

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Pol.152

Vyhotovení překladu spisového materiálu

a) do jazyka českého za každou i započatou
stránku Kč 600
b) z jazyka českého za každou i započatou
stránku Kč 650
c) z jednoho cizího jazyka do druhého
za každou i započatou stránku Kč 1 000
d) z nebo do jazyka čínského, japonského,
korejského a jiných znakových jazyků
za každou i započatou stránku Kč 900

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Pol.153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního
listu Kč 300
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího
nebo úmrtního listu a jeho ověření Kč 700

Předmětem poplatku není

První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Pol.154

Změnaa) příjmení hanlivého, výstředního,
směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení Kč 100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 1 000

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Pol.155

Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo
výpisu z úředních záznamů, rejstříků,
evidencí, listin nebo spisů Kč 150
za každou i započatou
stránku
Kč 15
za každou i započatou
stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Pol.156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině Kč 500

Pol.157

a) Vydání cestovního pasu Kč 750
– občanům mladším 15 let Kč 250
b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního
průkazu totožnosti anebo náhradního
cestovního dokladu EU Kč 400
c) Zápis občana mladšího 15 let do cestovního
dokladu rodiče Kč 200
za každý zápis
d) Změna v cestovním dokladu nebo prodloužení
platnosti cestovního průkazu Kč 150
za každou změnu
e) Vydání průvodního listu pro přepravu
tělesných pozůstatků člověka Kč 200

Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno provedení změn v diplomatických a služebních pasech nebo prodloužení jejich platnosti.

Zmocnění

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.

Pol.158

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení
o místě trvalého pobytu osob Kč 150

Poznámka

Poplatek podle této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Pol.159

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství Kč 150
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství Kč 300

Pol.160

Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý
dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva Kč 500

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Pol.161

Potvrzení námořního protestu Kč 600

Pol.162

Přijetí žádosti

a) o vydání povolení k pobytu Kč 500
b) o vystavení výpisu z evidence
Rejstříku trestů Kč 200

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.

Pol.163

Přijetí žádosti o zápis matriční události
v cizině do Zvláštní matriky v Brně Kč 200

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.

____________________

1) § 31 , a 32 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.