Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

Zákon o živnostenských úřadech

570/1991 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1991

o živnostenských úřadech

Změna: 286/1995 Sb.

Změna: 132/2000 Sb.

Změna: 320/2002 Sb.

Změna: 284/2004 Sb.

Změna: 70/2006 Sb.

Změna: 214/2006 Sb.

Změna: 223/2009 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Živnostenské úřady

Živnostenskými úřady jsou

a) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy, 2)

b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů, 3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy, 4)

c) Živnostenský úřad České republiky.

§ 2

Obecní živnostenský úřad

(1) Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem 5), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo

a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu 5a) od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,

b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5b),

c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení 5c),

d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 5d).

(2) Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem 5e) podání, která obdrží podle odstavce 1, příslušným správním úřadům 5f), které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom Obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.

(3) Obecní živnostenský úřad je provozovatelem 5g) živnostenského rejstříku.

(4) Obecní živnostenský úřad plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu 5h).

§ 3

Krajský živnostenský úřad

(1) Krajský živnostenský úřad

a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,

b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů 6) ve svém správním obvodu,

c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

e) je provozovatelem 5g) živnostenského rejstříku,

f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.

§ 4

zrušen

§ 5

Živnostenský úřad České republiky

(1) Živnostenský úřad České republiky

a) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,

b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,

c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů, 6)

e) je správcem 5g) živnostenského rejstříku,

f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou oprávněni požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu jejich činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem.

(2) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

§ 7

Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

§ 8

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 127/1990 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání;

2. zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona České národní rady č. 116/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vnitřním obchodě, zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb.;

3. vyhláška ministerstva obchodu ČSR č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění vyhlášky ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR č. 138/1988 Sb. a zákona České národní rady č. 127/1990 Sb.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v.r.

Pithart v.r.

____________________

1) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

2) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

3) § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5a) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5b) § 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

5c) § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

5d) § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

5e) § 45a odst. 6 živnostenského zákona.

5f) § 45a odst. 4 živnostenského zákona.

5g) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

5h) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.


stránka aktualizována: 11.04.2017 09:17 h