Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnosti osob, ...

... a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává

V případech, kdy MěÚ Blansko vede správní řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí MěÚ Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím MěÚ Blansko. Postup podávání odvolání upravuje hlava VIII správního řádu.

Postup při podání odvolání proti rozhodnutí tajemníka MěÚ o odmítnutí žádosti o informace upravuje čl. 8 směrnice č. 9/2014 Poskytování informací Městem Blansko podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.