Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

12. Formuláře k podávání žádostí na MěÚ

Pokud je to možné, jsou formuláře k dispozici ve dvou formátech – Adobe PDF a MS Office Office.

Odbor finanční

 • Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
  PDF MS Office

 • Ohlašovací povinnost k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt – Zahájení provozu přechodného ubytování
  PDF MS Office

 • Ohlašovací povinnost k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt – Ukončení provozu přechodného ubytování
  PDF MS Office

 • Přiznání k poplatku ze psů pro fyzické osoby podle § 2 Vyhlášky o místních poplatcích
  PDF MS Office

 • Přiznání k poplatku ze psů pro právnické osoby podle § 2 Vyhlášky o místních poplatcích PDF MS Office

 • Záznam o odhlášení psa
  PDF MS Office

 • Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity
  PDF MS Office

 • Ohlašovací povinnost k poplatku z ubytovací kapacity – Zahájení provozu přechodného ubytování
  PDF MS Office

 • Ohlašovací povinnost k poplatku z ubytovací kapacity – Ukončení provozu přechodného ubytování
  PDF MS Office

 • Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určenou k individuální rekreaci, bytu, nebo rodinného domu nacházející se na území obce Blansko, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
  PDF MS Office

 • Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Cizinec s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní

  Cizinec s přechodným pobytem nad 3 měsíce

  Azyl
  PDF MS Office

 • Oznámení o škodní události
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení zaplacení pokuty ve splátkách
  PDF MS Office

 • Formulář k nahlášení platby odpadu přes SIPO.
  PDF MS Office

 • Žádost o účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytového fondu
  PDF MS Office

Odbor hospodářské správy

 • Oznámení o konání shromáždění
  PDF

Odbor investičního a územního rozvoje

oddělení investic

 • Žádost o uzavření Dohody o dočasném použití pozemků města k realizaci staveb nebo Dohody o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích), stavbě (-ách), objektu (-ech) či zařízení (-ích) ve vlastnictví Města Blansko
  PDF MS Office

 • Dohoda (vzor 23012018INV) o dočasném užití pozemků města (vyjma pozemků zámeckého parku a pozemků vedle psího výběhu na sídlišti Písečná – viz formuláře odboru KOM) k účelům:

  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

  • umístění reklamních zařízení

  • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

  • pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

  • shromáždění, průvody

  • svatební obřady a podobné oslavy
  PDF  MS Office

oddělení pozemky

 • Žádost o odprodej, pronájem, výpůjčku, směnu, zřízení věcného břemene nebo výkup pozemku (fyzické osoby)
  PDF MS Office

 • Žádost o odprodej, pronájem, výpůjčku, směnu, zřízení věcného břemene nebo výkup pozemku (právnické osoby)
  PDF MS Office

 • Ohlášení poplatku za užívání veřejného prostranství
  PDF MS Office

Odbor kancelář tajemníka

Odbor komunální údržby

 • Žádost o pronájem bytu v Blansku o velikosti 0+1, 1+1
  PDF MS Office

 • Dohoda (vzor 23012018KOM) o dočasném užití pozemků zámeckého parku a pozemků vedle psího výběhu na sídlišti Písečná (ul. Pod Javory), k účelům:

  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

  • umístění reklamních zařízení

  • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

  • pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

  • shromáždění, průvody

  • svatební obřady a podobné oslavy
  PDF  MS Office

 • Ohlášení poplatku za užívání veřejného prostranství
  PDF  MS Office

Odbor sociálních věcí

 • Žádost o nájem bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu v Blansku (BB)
  PDF MS Office

 • Žádost o nájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Blansku (DPS)
  PDF MS Office

 • Žádost o poskytnutí ubytování v ubytovacích prostorách určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi (SB)
  PDF MS Office

 • Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu
  PDF

 • Dotazník pro zájemce o náhradní rodinnou péči
  PDF MS Office

  • Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu
   PDF MS Office

Stavební úřad

Stavební řízení

 • Ohlášení stavby
  PDF  MS Office

 • Společné oznámení záměru (územní souhlas + ohlášení stavby)
  PDF  MS Office

 • Žádost o stavební povolení
  PDF  MS Office

 • Žádost o vydání společného povolení ve společném řízení
  PDF  MS Office

 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  PDF  MS Office

 • Oznámení změny v užívání stavby
  PDF  MS Office

 • Ohlášení odstranění
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby
  PDF  MS Office

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
  PDF  MS Office

 • Ohlášení dokončení stavby
  PDF  MS Office

 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby povolené do 31.12.2006)
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení zkušebního provozu
  PDF  MS Office

 • Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby
  PDF  MS Office

 • Žádost o souhlas/vyjádření podle §15 stavebního zákona
  PDF  MS Office

 • Žádost o vyjádření ke stavbě podle §125 stavebního zákona
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení výjimky podle §169 stavebního zákona
  PDF  MS Office

Územní řízení

 • Oznámení záměru (územní souhlas)
  PDF  MS Office

 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
  PDF  MS Office

 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  PDF  MS Office

 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
  PDF  MS Office

 • Žádost o dělení a scelování pozemků
  PDF  MS Office

 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
  PDF  MS Office

 • Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby
  PDF  MS Office

 • Žádost o územně plánovací informaci podle §21 stavebního zákona a §2 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  PDF  MS Office

Územní plánování

 • Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
  PDF  MS Office

 • Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem podle §55 až §55c stavebního zákona
  PDF  MS Office

 • Návrh na pořízení změny územního plánu
  PDF  MS Office

 • Podnět k pořízení regulačního plánu
  PDF  MS Office

 • Žádost o vydání regulačního plánu
  PDF  MS Office

Památková péče

 • Žádost o vydání závazného stanoviska s odvoláním na ustanovení §14 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zák. č. 242/1992/Sb., o státní památkové péči
  PDF  MS Office

Stavební úřad – oddělení silničního hospodářství

 • Žádost o povolení přechodné úpravy provozu silnice II., III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení místní úpravy provozu silnice II., III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení výjimky z dopravního značení z dopravní značky B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, E13 (povolenka vjezdu)
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy, místní komunikace
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy, místní komunikace pro umístění inženýrských sítí do tělesa pozemní komunikace
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místní komunikace (pracovní stroje a traktory)
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v územním obvodu města Blanska (nadměrné vozidlo)
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k silnici II., III. třídy, místní komunikaci
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení vzájemného připojování pozemních komunikací – zřízení křižovatky
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavírky silnice II., III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace a o stanovení případné objížďky
  PDF  MS Office

 • Žádost o povolení provádět v silničním ochranném pásmu silnice II., III. třídy, místní komunikace I. a II. třídy stavby nebo terénní úpravy
  PDF  MS Office

 • Žádost o výjimku z úpravy provozu na pozemních komunikacích
  PDF  MS Office

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 • Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
  PDF MS Office

 • Ohlášení pořádání kulturní akce
  PDF MS Office

 • Ohlášení poplatku ze vstupného
  PDF MS Office

 • Ohlášení poplatku za užívání veřejného prostranství
  PDF MS Office

Odbor vnitřních věcí – správní oddělení

Některé tiskopisy níže nenajdete. Jsou vzhledem ke svojí specifičnosti k dispozici pouze na jednotlivých pracovištích správního oddělení a oddělení dopravně-správních agend odboru vnitřních věcí (žádost o vydání občanského průkazu, žádost o vydání cestovního dokladu, dotazník k uzavření manželství, žádost o vydání řidičského průkazu, apod.)
Tyto tiskopisy se vyplňují a tisknou přímo na přepážkách jednotlivých pracovišť.

 • Uvítání nových občánků
  PDF MS Office

 • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení změny jména* – příjmení*
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení změny jména* – příjmení* pro nezletilé dítě
  PDF MS Office

 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na žádost občana ČR nebo na žádost bezdomovce
  PDF MS Office

 • Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (dle § 759 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního úřadu podle ust. § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Žádost o povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou obce matričního úřadu podle ust. § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  PDF MS Office

 • Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (dle § 69 odst. 2 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

  Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (dle § 69a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

  Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (dle § 69a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

  Žádost o zápis příjmení dítěte v mužském tvaru (dle § 69a odst. 2 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů)
  PDF MS Office

 • Prohlášení o volbě druhého jména v souladu s ust. § 62 odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilého v souladu s ust. § 62 odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  PDF MS Office

 • Prohlášení o volbě jména – jmen v souladu s ust. § 62 odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  Prohlášení o volbě jména – jmen v souladu s ust. § 62 odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Prohlášení o užívání dvou jmen podle ust. § 86 zák. č. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Prohlášení o volbě jména, jmen pro osvojené dítě v souladu s ust. § 64 zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Prohlášení o volbě druhého jména pro osvojené dítě v souladu s ust. § 64 zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy* nebo sbírky listin* podle § 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Žádost o vydání potvrzení ze *sbírky listin nebo *druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 v souladu s ust. § 8 odst. 6 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Žádost o ověření matričního dokladu, popřípadě dalšího dokladu vydaného matričním úřadem pro použití cizině podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Žádost o vydání matričního dokladu

  Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 podle § 8 a odst. 1,3,4 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách)

  Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku dle ust. § 13 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na žádost občana ČR nebo na žádost bezdomovce v souladu s ust. § 45 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 30 vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v souladu s ust. § 45 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Žádost o povolení změny jména* – příjmení*

  Žádost o povolení změny jména* – příjmení* pro nezletilé dítě
  PDF MS Office

 • Žádost o zprostředkování kontaktu (na základě § 8b zákona číslo 133/2000 sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů)
  PDF

Odbor vnitřních věcí – oddělení dopravně správních agend

Dopravní přestupky

 • Žádost o prominutí zbytku trestu
  PDF MS Office

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění dle ust. § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  PDF MS Office

Registr řidičů

 • Žádost o prominutí zbytku trestu
  PDF MS Office

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění dle ust. § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění podle §123d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění podle § 100 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  PDF MS Office

 • Žádost o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu (žádost slouží pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu)
  PDF

 • Záznam o ztrátě, odcizení, zničení ŘP, MŘP, PPZŘ, PKŘ, PKV
  PDF MS Office

 • Plná moc ve věci vyzvednutí řidičského průkazu
  PDF MS Office

 • Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu
  PDF

 • Žádost o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů v registru řidičů na základě ukončení školení bezpečné jízdy
  PDF MS Office

 • Žádost o vydání paměťové karty řidiče
  PDF

 • Žádost o vydání paměťové karty vozidla
  PDF

 • Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče
  PDF MS Office

 • Žádost o výpis z Evidenční karty řidiče
  PDF MS Office

Registr vozidel

 • Plná moc k zastupování mé osoby na Městském úřadu Blansko – oddělení dopravně správních agend ve věci vozidla ...
  PDF MS Office

 • Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  PDF

 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
  PDF

 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
  PDF

 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
  PDF

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
  PDF

 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
  PDF

 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
  PDF

 • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
  PDF

 • Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
  PDF

 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
  PDF

Odbor životního prostředí

Souhrnné formuláře

 • Žádost o koordinované stanovisko odboru životního prostředí
  PDF MS Office

Odpadové hospodářství

 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  PDF MS Office

Vodní hospodářství

 • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
  PDF

 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
  PDF

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
  PDF

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
  PDF

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
  PDF

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
  PDF

 • Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
  PDF

 • Žádost o stavební povolení k vodním dílům
  PDF

 • Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
  PDF

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
  PDF
 • Žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona
  PDF

 • Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
  PDF

 • Žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona
  PDF

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
  PDF

 • Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
  PDF

 • Žádost o povolení k odběru podz. vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o SP ke studni nebo jinému VD potřebnému k takovému odběru
  PDF

 • Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o SP k DČOV potřebné k takovému vypouštění
  PDF

 • Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o SP k DČOV potřebné k takovému vypouštění
  PDF

 • Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
  PDF

 • Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
  PDF

 • Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
  PDF

 • Žádost o Stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
  PDF

 • Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
  PDF

 • Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
  PDF

 • Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
  PDF

 • Žádost o vydání společného povolení
  PDF

Ochrana ovzduší

 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ke stacionárnímu zdroji neuvedenému v příloze č. 2 k tomuto zákonu
  PDF MS Office

Aviární influenza

 • Aviární influenza – evidence zvířat v drobných chovech – VZOR

  (vyplňuje se POUZE v případě nalezení pozitivního nálezu v blízkém okolí ve vyznačeném 3km pásmu)
  PDF

Zemědělský půdní fond

 • Žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
  PDF  MS Office

  • Příloha č. 1 k žádosti – Podklady pro výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
   PDF MS Office

  • Příloha č. 2 k žádosti – Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
   PDF MS Office

  • Příloha č. 3 k žádosti – Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
   PDF MS Office

Ochrana přírody

 • Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les pro fyzické osoby žádající kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výši 130 cm je více než 80 cm, nebo souvislé porosty keřů přesahující výměru 40 m²
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné podnikat
  PDF MS Office

Rybářství

Lesní hospodářství

 • Oznámení o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře na vlastním pozemku
  PDF MS Office

 • Vyrozumění o těžbě dřeva
  PDF MS Office

 • Žádost o souhlas s dělením lesních pozemků
  PDF MS Office

 • Žádost o odnětí omezení lesních pozemků
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení delší lhůty na zalesnění holiny nebo zajištění lesního porostu
  PDF MS Office

 • Žádost o povolení těžby v porostech do 80 let
  PDF MS Office

 • Žádost o prohlášení pozemku za les
  PDF MS Office

 • Žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásu lesa 50 m
  PDF MS Office

 • Žádost o souhlas s umístěním staveb na lesních pozemcích
  PDF MS Office

 • Žádost o udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře fyzické osobě
  PDF MS Office

 • Žádost v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
  PDF MS Office

Myslivost

Odbor živnostenský úřad

 • Základní JRF pro fyzickou osobu
  PDF

 • Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu
  PDF

 • Základní JRF pro právnickou osobu
  PDF

 • Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu
  PDF

 • Příloha – Statutární orgán
  PDF

 • Příloha – Statutární orgán – právnická osoba
  PDF

 • Příloha pro správu sociálního zabezpečení
  PDF

 • Příloha – Předmět podnikání
  PDF

 • Seznam oborů činností náležející do živnosti volné
  PDF

 • Příloha – Odpovědný zástupce
  PDF

 • Prohlášení odpovědného zástupce
  PDF

 • Příloha – Provozovny
  PDF

 • Odštěpný závod
  PDF

 • Změnový list
  PDF

 • Pokyny k Změnovému listu
  PDF


stránka aktualizována: 30.11.2018 12:52 h