Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

14. Předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

  • Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na Městském úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3, právním oddělení odboru kancelář tajemníka, kde jsou v úřední dny občanům k nahlédnutí.

Seznam platných obecně závazných vyhlášeknařízení Města Blansko je zveřejněn a průběžně aktualizován na internetových stránkách www.blansko.cz v sekci přehled hlavních dokumentů.

Přehled platných řádů města:

Výše uvedené právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek města, jsou také k dispozici a nahlédnutí v úřední dny v kanceláři č. 6, právního oddělení odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3.


stránka aktualizována: 09.01.2018 09:24 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.