15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

(aktualizováno 27.10.2014)

Sazebník úhrad

 • hodinová sazba práce:
  při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace (včetně odvodů a režie) 150 Kč
 • kopírování textů:
  1 kopie A4 jednostranná 3 Kč
  1 kopie A4 oboustranná 5 Kč
  1 kopie A3 jednostranná 6 Kč
  1 kopie A3 oboustranná 10 Kč
 • kopírování mapových podkladů: podíl ceny dodavatele
 • poskytnutí textových dat na CD: 40 Kč
 • odeslání poštou: 10 Kč + poštovné

Ceny za výše uvedené úkony určuje směrnice č. 9/2014 a její dodatky. Účtování úkonů se vždy řídí dle této směrnice a jejích aktuálně schválených dodatků.

Náklady, spojené s poskytnutím informace, jako je pořízení kopie, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli, je povinen uhradit žadatel. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací bude po žadateli požadována i úhrada těchto nákladů. Výše těchto nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je nedílnou součástí tohoto materiálu. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem Města Blansko.

V případě, že MěÚ jakožto orgán povinného subjektu bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, zaměstnanec, který žádost o informaci vyřizuje, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před vlastním poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace podle je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, zaměstnanec žádost odloží.

V případě, že se jedná o poskytnutí informace pouze formou okamžité kopie zveřejněné nebo běžně přístupné informace, podmíní zaměstnanec poskytnutí této informace až po plné úhradě dle počtu stran, a to na základě potvrzení přes podatelnu.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Řídí se Nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.