Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Blansku dne 04.02.2014

Obsah:

 1. Úvod
 2. Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. Žádosti o informace doručené MěÚ v roce 2013
 4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
 5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
 6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona
 7. Závěr

Zpracoval: Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

Čl. 1
Úvod

Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen zákon), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Městský úřad Blansko (dále také jen MěÚ), žadatelům poskytovány. V návaznosti na zákon byl na MěÚ vydán Pokyn tajemníka č. 15/1999 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“. Tento pokyn byl v průběhu roku 2004 nahrazen směrnicí č. 3/2004 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, platnou od 12.07.2004, následně směrnicí č. 1/2006 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, platnou od 25.05.2006 a potom směrnicí č. 3/2008 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, platnou od 08.01.2008, která v intencích citovaného zákona upravuje postup MěÚ při poskytování informací tak, že stanoví jeho bližší podmínky.

Čl. 2
Způsoby realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům buď na základě žádosti nebo zveřejněním.

MěÚ zřídil na podatelně odboru hospodářské správy MěÚ (OHS) informační centrum, v němž byly k dispozici k nahlédnutí a za úhradu ke kopírování základní informace o organizační struktuře MěÚ Blansko, právní předpisy a další důležité informace pro veřejnost, tak jak to ukládá § 5 zákona. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

Občané mohou získat všechny potřebné informace o MěÚ rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.blansko.cz. Město Blansko informuje občany také prostřednictvím Zpravodaje města Blanska a prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí.

Čl. 3
Žádosti o informace doručené MěÚ v roce 2013

MěÚ obdržel celkem 21 žádostí o informace odvolávajících se na zákon. Odbor životního prostředí MěÚ Blansko obdržel 1 žádost o informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelům bylo v zákonem stanovené lhůtě písemně, elektronicky nebo při ústním jednání odpovězeno.

a) Žádosti řešené jednotlivými odbory a odděleními MěÚ:

 • odbor komunální údržby 6
 • odbor stavební úřad 3
 • odbor kancelář tajemníka 1
 • odbor investičního a územního rozvoje 4
 • odbor sociálních věcí 1
 • odbor hospodářské správy 1
 • odbor finanční 1
 • odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 1
 • sekretariát starosty 3

b) Okruhy problémů, jichž se žádosti o informace týkaly:

 • odpadové hospodářství 4
 • investiční výstavba 6
 • bytové hospodářství 1
 • stavební řízení 2
 • správní obvod 1
 • přestupkové řízení 1
 • činnost OSPO 1
 • smluvní vztahy 1
 • vývoj ceny vody 1
 • životní prostředí 1
 • přehled informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 1
 • petice a stížnosti 1

V rámci poskytování těchto informací nebylo třeba poskytnout žádnou výhradní licenci podle § 14a zákona.

Čl. 4
Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace

MěÚ vyhověl všem žadatelům a informace poskytl.

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

Podle § 16 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem. MěÚ nemá v současné době poznatek o tom, že by žadatelé (i z minulých období), jejichž žádostem o informace nebylo vyhověno, požádali o soudní přezkum vydaného rozhodnutí.

Čl. 6
Řízení o sankcích za nedodržování zákona

Za kontrolu a dodržování směrnice č. 3/2008, která vychází ze zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídají jednotliví vedoucí odborů MěÚ. Za rok 2013 nebyl na MěÚ zjištěn žádný případ porušení ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto nebylo nutné ukládat sankce.

Čl. 7
Závěr

Jednotlivé odbory MěÚ vedly v roce 2013 v souladu se směrnicí č. 3/2008 řádně evidenci došlých žádostí a poskytovaly občanům informace, které zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje a ukládá.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko


stránka aktualizována: 24.05.2017 10:41 h