Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Otázky a odpovědi

Bývalé baseballové hřiště na Písečné

vložil Marie Hasoňová » 18.01.2016, 11:27

Dobrý den, prostor bývalého baseballového hřiště na Písečné byl v minulém roce intenzivně využíván v souvislosti s opravami Svitavské coby úložiště zeminy a stavebního materiálu. Plánuje se, že tuto funkci bude vykonávat i nadále? Je známo, jak intenzivně a v jakém rozsahu? Prostor bývalého baseballového hřiště je v těsné blízkosti škol, penzionu pro seniory a obytných domů. Jakým procesem schvalování prošel tento způsob využití této plochy? Je nějakým způsobem monitorována prašnost (kupříkladu Krajskou hygienickou stanicí), která musela v důsledku pohybu stavební techniky, znečištění vozovky a přemisťování zeminy vzrůst? V posledních měsících vznikl na Čertovce další ohrazený prostor se stavebními boudami. Z jakých prostředků bylo hrazeno oplocení a kolik stálo, kdo je jeho majitelem, kdo je majitelem (případně nájemcem) stavebních buněk? Jak je tento prostor využíván a kým? Kdo do něj má přístup (na oplocení ohrazující plochu bývalého hřiště je cedule zakazující vstup). Jak probíhal rozhodovací proces o právě tomto způsobu využít prostoru Čertovky? Je naplánováno nebo smluvně podchyceno, jak dlouho by mělo být bývalé hřiště takto využíváno? Uvažuje město o nějakých dalších způsobech využití? Dostalo město nějaké podněty od občanů ohledně využití tohoto prostoru? Pokud ano, jaké? Děkuji, Marie Hasoňová (Monitor)


Marek Štefan, 26.01.2016, 17:29

Dobrý den, k prvnímu dotazu – město tuto plochu využívá a nadále bude využívat jako prostor pro zařízení staveniště svých staveb. Město bohužel nemá k dispozici jiný prostor. Rozsah bude odvislý od rozsahu té které konkrétní stavby. Stavba průtahu městem byla velmi rozsáhlá, proto i zábor plochy byl značný a ne vždy se podařilo negativní dopady, zejména prašnost zcela eliminovat. Za pochopení občanům patří velké dík, jelikož stížností se v souvislosti s touto stavbou sešlo opravdu minimum. K dotazu druhému- na užívání části pozemku – bývalé baseballové hřiště na Písečné – parc. č. 639/5 ostatní plocha o výměře 3.900 m² v k.ú. Blansko je uzavřena smlouva o výpůjčce č. 2014-INV-Poz-S152/Výp-Mu ze dne 19.09.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.07.2015. Předmět výpůjčky slouží pro účely umístění a provozování oploceného cvičiště psů a umístění mobilní buňky sdružení Feneček, o.s., se sídlem Čapkova 12b, Blansko, IČ: 01364821. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 10 let. Užívání části pozemku – výpůjčka, bylo projednáno a schváleno na 77. schůzi rady města dne 10.06.2014 usnesením č. 7 a následně na 79. schůzi 26.08.2014 usnesením č. 22. Smlouva byla projednána a schválena na 79. schůzi rady města dne 26.08.2014 usnesením č. 23. Záměr města dát část pozemku, která je předmětem výpůjčky dle výše uvedené smlouvy o výpůjčce do výpůjčky, byl řádně zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce města Blansko od 11.06.2014 do 27.06.2014. V této zákonné lhůtě na zveřejnění záměru jsme neobdrželi ze strany veřejnosti žádné další připomínky či námitky. Oplocení vybudoval vypůjčitel na pozemku vlastním nákladem.Další zodpovězené dotazy

Sportovec roku (15.02.2016)

Množství odpadů (12.02.2016)

Odpověď na Čertovku (10.02.2016)

Kdo rohoduje o investici do opravy cest? (09.02.2016)

Odpadkové koše na vlakové zastávce (09.02.2016)

Posyp chodníků v zimě (09.02.2016)

Ping-pongový stůl na hřišti u DDM (09.02.2016)

Čertovka (05.02.2016)

Parkoviště nemocnice (05.02.2016)

Rekonstrukce ulice Údolní, parkování (05.02.2016)

"Skleníky" – moderní ekologický obchodní dům 21. století? (05.02.2016)

Omezení provozu vláků přes blaneský přejezd (03.02.2016)

Workout hřiště namísto Dukly (03.02.2016)

Přemostění trati (02.02.2016)

Stromy u silnice mezi Blanskem a Dolní Lhotou (Spešovem) (28.01.2016)

Bytový dům na Písečné (26.01.2016)

Bývalé baseballové hřiště na Písečné (26.01.2016)

Kontejner na Bioodpad (25.01.2016)

Přechody pro chodce bez označení na ulici Svitavské (25.01.2016)

Rekonstrukce ulice Havlíčkova (21.01.2016)

MŠ pozpis provoz léto 2016 (20.01.2016)

Elektronický doklad o zaplacení odpadu (15.01.2016)

Kolumbárium (14.01.2016)

Posyp komunikace ve Zborovcích (13.01.2016)

Písek k posypu chodníků (13.01.2016)

Nové byty v Blansku ? (13.01.2016)

Přechod pro chodce na sídliště Písečná (11.01.2016)

Obědy pro klienty DPS přes Vánoce (11.01.2016)

Lavička Václava Havla – nám. Republiky (08.01.2016)

Zkušenosti z křižovatek Sušilova a Mlýnská (07.01.2016)

Žulové obrubníky Svitavská (07.01.2016)