Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 3 ze dne 19.06.2001

Vyhláška č. 3/2001 Město Blansko

 


Zastupitelstvo města Blansko se usneslo na svém 17. zasedání konaném dne 19. 6. 2001 vydat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I
Označení ulic názvy

Dle § 30 zákona č. 128/2000 Sb. provede označení ulic a jiných veřejných prostranství obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

Část II
Označení budov čísly

Dle § 32 zákona č. 128/2000 Sb. je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obec.

Část III
Přidělení čísel

Čísla orientační a popisná budov přiděluje MěÚ Blansko, stavební úřadu a ŽP Blansko při kolaudaci. Chaty a garáže obdrží čísla evidenční.


Část IV
Provedení tabulek čísel k označení budov a označení ulic

K označení budov a objektů čísly a názvy ulic se používají jednotné smaltované tabulky v odůvodněných případech z jiného trvanlivého materiálu. Tabulka k označení názvu ulice bude o rozměrech 600 × 300 mm modré barvy s bílou obrubou a bílým nápisem velkými tiskacími písmeny vysokými 150 mm. Tabulka orientačního čísla bude o rozměrech 200 × 160 mm modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 80 mm. Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének. Tabulka popisného čísla bude o rozměrech 200 × 160 mm bílé barvy s červenou obrubou a červenou arabskou číslicí vysokou 60 mm. Tabulka evidenčního čísla bude o rozměrech 200 × 150 mm bledě modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 40 mm.

Část V
Umístění tabulek

Tabulky s orientačními čísly se umísťují při vchodu do budovy. Zároveň musí být viditelné z veřejné komunikace. V případě, že tato podmínka nebude splněna, je nutno umístit druhou tabulku tak, aby z veřejné komunikace viditelná byla. Tabulky s čísly popisnými budou umístěny nad tabulkami s čísly orientačními. Pro označení chat a garáží budou použita čísla evidenční. Pro jejich umístění platí totéž co pro čísla orientační. Tabulky s čísly budou umístěny ve výšce 2 – 3 m nad zemí.

Část VI
Termíny umístění tabulek s čísly

Vlastníci stávajících budov mají za povinnost označit své nemovitosti v souladu s vyhláškou nejpozději do konce roku 2001. Nové budovy, chaty a garáže musí být označeny tabulkou orientačního či popisného čísla nejpozději do tří týdnů po vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.

Část VII
Společná a závěrečná ustanovení

Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlížejí orgány města Blansko.
Porušení povinností stanovených touto OZV bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.

Část VIII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. 7. 2001.

Ing. Miloslav Kala
starosta

PhDr. Jaroslava Králová
místostarostka

Ing. Jindřich Král
místostarosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.