Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 8 ze dne 18.12.2001

Zastupitelstvo města Blansko schválilo na svém zasedání konaném dne 18. 12. 2001, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. a) zákona č. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Část I
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Blansko a jeho městských částí. Stanovuje povinnosti fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob zapojených do systému stanoveného městem.


Část II
Základní pojmy

l. Pojem odpad a další základní pojmy (nebezpečný odpad, komunální odpad, původce odpadu, odpadové hospodářství, nakládání s odpady, původce odpadů, oprávněná osoba atd.) jsou definovány v zákoně (l).
Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu.

2. Další pojmy:
Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných složek, nebezpečných složek a objemného odpadu.
Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. koberce, matrace apod.).
Stavebním odpadem se rozumí všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti původce, které jsou dle Katalogu odpadů takto značeny (např. beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, azbestová stavební hmota, dřevo, asfalty, dehty, vytěžená zemina, izolační materiály, směsný stavební a demoliční odpad atd.).
Svozová společnost je oprávněná osoba, kterou město Blansko pověřilo svozem komunálního odpadu na území města Blansko a má s městem uzavřenu platnou smlouvu.
Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu, kde jsou složky odpadu přechodně uloženy do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž typizovaný sběrný pytel nebo velkoobjemnový kontejner.
Sběrné nádoby jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo správců objektů, tito si je pořizují a udržují v provozuschopném stavu na vlastní náklady.
Stálé stanoviště je prostor pro trvalé umístění sběrných nádob, oddělený od veřejného prostranství tak, aby byly sběrné nádoby přístupné fyzickým osobám užívajícím nemovitost, pro které jsou sběrné nádoby určeny a nezasahoval do prostoru komunikací a chodníků.
Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost od krajnice vozovky k místu přistavení nádob je max. 15 metrů. Tímto místem může být i stálé stanoviště.
Stanoviště velkoobjemnových kontejnerů je místo určené příslušným odborem města Blansko. Slouží k dočasnému umístění kontejnerů pro odkládání objemných odpadů.
Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je sběr zajištěný v souladu s harmonogramem vydaným městem na určených místech prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. Provádí se minimálně 2 krát ročně dle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 o odpadech.
Sběrné místo je stanoviště sběrných nádob na veřejně přístupném místě, které slouží pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu.
Doporučený dostatečný objem sběrných nádob na zbytkový odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby (nádob), který při dané frekvenci vývozu a daném počtu osob užívajících nemovitost umožňuje uložit veškerý směsný odpad do sběrné nádoby (nádob). Pro stanovení počtu sběrných nádob a frekvence jejich vývozu lze vycházet z doporučeného objemu, nebo orientačního údaje o průměrné produkci 4 litry/osoba/den.
Sběrné středisko odpadů je vyhrazený, stavebně a technicky vybavený prostor pro odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu.
Odpadkové koše jsou nádoby rozmístěné na území města Blansko a v jeho městských částech. Slouží výhradně k ukládání drobného příležitostného odpadu (obaly z občerstvení, použité jízdenky apod.)


Část III

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému zavedeného obcí na základě písemné dohody s městem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.


Část IV
Odkládání komunálního odpadu

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a touto vyhláškou.
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místa k tomu určená. Odpad oddělené shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňovat dle stanoveného systému.
Občané jsou povinni třídit, shromažďovat a odkládat tyto vytříděné složky odpadu:
a) papír
b) sklo
c) PET láhve, plasty
d) kovy
e) nebezpečné odpady (např. zbytky barev, zářivky, rozpouštědla)


l. Občanům jsou určena tato úložná místa:
a) Pro uložení komunálního odpadu – sběrné nádoby typizované popelnice o objemu 110 litrů ve vlastnictví občanů, vlastníků nebo správců nemovitostí, kontejnery o objemu 1100 litrů ve vlastnictví správců nemovitostí (objektů).
b) Odkládání vytříděného komunálního odpadu – sběrné nádoby 240 litrů a 1100 litrů ve vlastnictví města Blansko rozmístěné na stabilních stanovištích na území města Blansko a v jeho městských částech
– sklo (pozinkované kontejnery s nápisem sklo se zeleným víkem, plastové ze zeleným víkem)
– papír (pozinkované kontejnery s nápisem papír s modrým víkem, plastové s modrým víkem)
– plasty (plastové nádoby s nápisem plasty, se žlutým víkem, žluté plastové s nápisem PET lahve)
– kovy – úložištěm je sběrný dvůr, sběrné suroviny
c) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odkládat při pravidelném sběru mobilní technikou 2× ročně prostřednictvím oprávněné osoby-firmy,která má uzavřenu platnou smlouvu s městem.
V případě zřízení sběrného střediska nebezpečných odpadů lze využívat jeho služeb.
d) Objemný odpad lze odkládat do speciálních kontejnerů, které jsou umístěny ve sběrném středisku odpadů, případně na stanovištích velkoobjemových kontejnerů určených dle harmonogramu přistavování kontejnerů.
e) Výkupny druhotných surovin působících na území města Blansko, lékárny, specializované obchody apod.

2. Není dovoleno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby a sběrná místa
b) odkládat do sběrných nádob pro komunální odpad žhavý popel, stavební odpad, kamení, vánoční stromky vcelku, uhynulá zvířata, sklo, železo
c) odkládat do sběrných nádob pro komunální odpad takový odpad, který má nebezpečné vlastnosti (např. baterie, akumulátory, zářivky, léky, biologický materiál, chemikálie, nádoby se zbytky motor. olejů aj.)
d) udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob, nebo jej zapalovat
e) využívat sběrné nádoby města k jinému účelu než k odkládání určených odpadů
f) sběrné nádoby přeplňovat
g) do nádob pro využitelné složky odpadů odkládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny
h) poškozovat sběrné nádoby města, kreslit na ně či vylepovat plakáty
i) spalovat odpady v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů, vylévat chemikálie, oleje a zbytky potravin do kanalizačního odpadového systému nebo zneškodňovat odpady jiným neschválených způsobem


Část V
Vlastník nemovitosti

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo hospodaření zajistí:
a) dostatečný počet sběrných nádob na zbytkový odpad
b) umístí sběrné nádoby na zbytkový odpad v nemovitosti. Nelze-li umístit nádoby na zbytkový odpad v nemovitosti, jejich umístění mimo nemovitost nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy (2),(3)
c) určí po dohodě se svozovou společností svozové stanoviště sběrných nádob a zajistí přístup ke sběrným nádobám. V případě, že k dohodě nedojde, určí svozové stanoviště sběrných nádob městem pověřený odbor. Pověřený odbor rovněž určí stálé stanoviště sběrných nádob, které jsou umísťovány na pozemky ve vlastnictví města.
d) zabezpečuje v dohodnutý den svozu přistavení nádob na svozové stanoviště
e) zajistí čistotu a pořádek v okolí sběrných nádob stálého a svozového stanoviště


Část VI
Povinnosti oprávněné osoby vyplývající ze smluvního vztahu s městem Blansko

1. Provádět sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Oprávněnou osobou (svozovou společností) se rozumí firma, která má vydán souhlas k nakládání s odpady na území města Blansko a má s městem Blansko uzavřenu platnou smlouvu na svoz a odstraňování odpadu.
2. Pravidelný svoz provádí podle dohodnutých cen v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna je oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny tak, aby byly fyzické osoby o nastalé změně předem informovány .
3. Provede náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla nebo nesjízdnosti vozovky, a to nejpozději následující den, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
4. Označuje sběrné nádoby samolepkou, která je vydaná na základě předem dohodnutého designu.
5. Provádí vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku. Případné reklamace řeší na úrovni svozové firmy a vlastníka sběrné nádoby.
6. Zajišťuje, aby při svozu nedošlo k úniku odpadu, v případě znečištění pozemní komunikace, chodníku, při manipulaci se sběrnou nádobou nebo při svozu je oprávněná osoba povinna neprodleně toto znečištění odstranit.
7. Provádí na základě objednávky vymytí a desinfekci sběrných nádob.
8. Provádí na základě objednávky výměnu, opravy a doplnění sběrných nádob dle požadavku vlastníků nebo správců nemovitostí
9. Kontroluje technický stav sběrných nádob a upozorňuje písemně na zjištěné nedostatky vlastníky a správce nemovitostí
10. Vrací sběrné nádoby na svozové nebo stálé stanoviště a zajistí úklid okolí sběrných nádob.
11. Zcela vyprázdní sběrné nádoby.
12. Při svozu odpadu dodržuje bezpečnost a plynulost silničního a pěšího provozu.

Část VII

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je řešen samostatnou obecně závaznou vyhláškou města v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Část VIII
Stavební odpad

Stavební odpad je původce povinen třídit na složky:
l. využitelné (např. suť, beton, cihly, střešní tašky apod.) a ty nabídnout provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu,
2. nespalitelné a nevyužitelné, které může uložit na skládky k tomu určené


K odkládání stavebního odpadu vzniklého při stavební činnosti mohou občané použít velkoobjemových kontejnerů objednaných individuálně u oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady objednatele do zařízení určeného k využití nebo odstraňování stavebního odpadu. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu jiným legálním způsobem.
Např. do sběrného střediska odpadu v množství maximálně, které se vejde na l přívěsný vozík za osobní auto.


Část IX
Kontroly

Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí:
a) Stavební úřad a životní prostředí města Blansko (§ 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
b) Městská policie (v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., v platném znění)
c) další oprávněné kontrolní orgány

Část X
Sankce

l. Fyzickou osobu, která porušila tuto vyhlášku, lze postihnout podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uložením pokuty do výše 30.000,-- Kč.
2. Orgán obce uloží podutu do výše 300.000,-- Kč v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech.
3. Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20.000,-- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.(§69 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech).


Část XI
Zmocňovací ustanovení

Zastupitelstvo města Blanska zmocňuje příslušný odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko k vydání, zveřejnění seznamu stanovišť velkoobjemových kontejnerů, sběrného střediska odpadů a sběrných míst.

Část XII
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška Městského zastupitelstva Blansko č. 2/1999 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Blanska.

Část XIII
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002 z důvodu obecného zájmu ochrany životního prostředí ve městě Blansku a jeho městských částí.


Ing. Miloslav Kala
starosta


PhDr. Jaroslava Králová
místostarostka

Ing. Jindřich Král
místostarosta

1. Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Zákon 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
3. Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50