Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 9 ze dne 09.12.2002

Zastupitelstvo města Blansko vydává v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

(l) Vyhláška vymezuje závaznou část schváleného Regulačního plánu Blansko – Střed města (dále jen Regulačního plánu), která je závazným podkladem pro rozhodování v území.
(2) Vyhláška stanoví základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, které je nutno respektovat, včetně regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání, jako závazné podmínky realizovatelnosti.

Článek 2
Rozsah platnosti

(l) Vyhláškou se vymezuje závazná část Regulačního plánu, zpracovaného pro centrální část území města Blansko. Toto území je, s odvoláním na grafickou část dokumentace Regulačního plánu, na straně severní vymezeno osou ulice Dvorská a na straně východní zdí zámeckého parku a objektem zámku. Zahrnuje západní část zástavby ulice Dolní Palava a uliční frontou východní strany ulice Seifertovy. Na straně jižní je území vymezeno osou ulice Sadové, na straně západní zástavbou nám. Republiky, zástavbou ulice Rožmitálovy a západní části prostoru nám. Svobody. Vymezení území je na straně severozápadní uzavřeno prostorem ulice Bezručovy po jeho křížení s ulicí Mlýnskou.
(2) Závazná část Regulačního plánu rozšiřuje regulativy vymezené v závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko.
(3) Platnost závazné části Regulačního plánu je stanovena do doby schválení nové územně plánovací dokumentace řešeného území. Návrhové období bylo při zpracování Regulačního plánu uvažováno, s přihlédnutím k dimenzování sítí technické infrastruktury a předpokládanému vývoji území, na 20 let. Změny závazné části Regulačního plánu budou po vlastním schválení těchto změn vyhlašovány jako změny a doplňky této vyhlášky.
(4) Touto vyhláškou se stanoví vymezení zastavitelného a nezastavitelného území, jednotlivých stavebních pozemků, jejich využití, umístění staveb, omezení změn v jejich užívání staveb, přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání (uliční a stavební čáry, výška a objemy, ukazatele využití území, řešení dopravy a technického vybavení), limity využití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací a nebo asanačních úprav.
(5) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších právních předpisů.

Článek 3
Lhůty aktualizace

(1) Návrhy na pořizování změn závazné části Regulačního plánu, dodané s dostatečným předstihem, budou shromaždovány, vyhodnocovány a zpracovány tak, aby mohly být předloženy Zastupitelstvu města Blansko k přijetí usnesení – rozhodnutí o schválení či neschválení pořízení, jedenkrát za dva roky, na jeho posledním zasedání v každém sudém roce.
(2) V odůvodněných případech může být návrh na pořízení změny závazné části Regulačního plánu předložen na zasedání Zastupitelstva i v jiném termínu, dle konkrétní situace. V těchto případech se bude zpravidla jednat o pořízení změn závazné části Regulačního plánu z vlastního podnětu pořizovatele – Města Blansko.

Článek 4
Vymezení ploch

(1) V rámci řešeného území jsou rozlišovány :
a) plochy současně zastavěné
b) plochy zastavitelné
c) plochy zpevněné
d) plochy ozeleněné
(2) Plochy současně zastavěné jsou členěny na plochy
a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání (objemové řešení přítomných objektů) nebude zásadně měněno.
b) přestavbové, určené ke změně stávajícího funkčního a prostorového uspořádání, kde jsou stanoveny regulační prvky plošného a prostorového uspořádání.
(3) Plochy zastavitelné jsou určeny pro rozvoj městského centra. V těchto plochách jsou stanoveny závazné zásady funkčního a prostorového uspořádání, vyjádřené regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání.
(4) Plochy zpevněné jsou rozlišovány na plochy pro dopravní stavby, služby a zařízení a plochy pro pěší.
(5) Plochy ozeleněné jsou členěny na plochy parků a plochy ostatní městské zeleně.

Část druhá
Závazné regulativy

Článek 5
Rozhodující podmínky rozvoje

(1) Urbanistická koncepce a regulační zásady jsou v grafické i textové části Regulačního plánu definovány tak, aby nedošlo k zásadní změně urbanistické koncepce řešeného území. Objekty městských domů mezi oběma náměstími budou koncipovány jako smíšené s tím, že smíšená funkce bude soustředěna do prostoru prvního až čtvrtého nadzemního podlaží, čistá bytová funkce do pátého nadzemního podlaží.
(2) Podmínkou řešení dopravy jsou kroky, vedoucí k minimalizaci negativních dopadů průjezdné a cílové dopravy i dopravy v klidu. Závaznou částí řešení Regulačního plánu je i návrh řešení prostorových úprav komunikací a souvisejících zpevněných i ozeleněných ploch a návrh úprav stávajících parkovacích kapacit.
(3) Podmínky rozvoje dopravy a technické infrastruktury:
a) Doprava v pohybu a klidu je řešena ve výkresu 04.Doprava. Obslužné komunikace jsou vedeny v prostorech ulic Seifertova, Bezručova, Dolní Palava, nám.Republiky, dopravně zklidněné v prostoru západní a severní strany nám.Svobody a východní části ul.Rožmitálovy. Bude realizována úprava profilu ul.Seifertovy a její doplnění o podélná stání se střídající se zelení, v ústí ul.Rožmitálovy budou upraveny poloměry a šířky komunikací. Nám.Svobody bude řešeno jako bezbariérový pojízdný chodník s novou organizací vyhrazených stání směrem do upraveného parku. Vedení zásobovací trasy směrem od hotelu Dukla k obchodnímu středisku bude řešeno v rámci pojízdného chodníku v ulici Rožmitálově. Parkovací kapacity budou řešeny v rámci stávajících a nových stání na povrchu, v podzemních a nadzemních garážích.
b) vodní hospodářství – řešeným územím je veden Březovský vodovod, který musí být přeložen. Nezbytná zařízení technické infrastruktury budou respektovat toto řešení i stávající zachovaná zařízení.
c) energetika a spoje – budou respektovány plochy pro výstavbu nových technických objektů tak, jak jsou zachyceny ve výkresech 06A.Inženýrské sítě a 06B.Kabelové rozvody NN a VN. Budou respektovány závěry Územní energetické koncepce Blansko.
(4) Podmínky ochrany životního prostředí spočívají v přijetí technických opatření, důsledně omezujících prašnost, nadměrný hluk, znečišťování vodních toků a půdy, zabezpečujících šetrné nakládání s energií a surovinovými zdroji. Je nutno realizovat rozšíření a regeneraci zeleně v rámci celého řešeného území. V oblasti odstraňování a likvidace odpadů je nutno zajistit umístění odpadních nádob výhradně v objektech.

Článek 6
Funkční uspořádání a regulativy

(1) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jejich využívání a účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Regulativy funkčního využití jednotlivých částí řešeného území a ploch byly zapracovány do textové i grafické části dokumentace.
(2) Funkční a plošné vymezení ploch stabilizovaných, přestavbových i zastavitelných je rozlišováno na dílčí funkční typy :
a) BC – plochy čistého bydlení, kde podíl hrubé podlažní plochy funkce bydlení činí více než 80%
b) BO – Plochy všeobecného bydlení s podílem hrubé podlažní plochy bydlení větším než 80% s tím, že ve stabilizovaných plochách musí zůstat zachován charakter stávajících staveb pro bydlení.
c) SO – Smíšené plochy obchodu a služeb, určené převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení na těchto plochách.
d) SV – Smíšené plochy výroby a služeb, sloužící převážně k umístění výrobních provozoven (řemesel), které svým provozem podstatně neruší bydlení.
d) SJ – Jádrové smíšené plochy centrálního charakteru, sloužící převážně k umístění obchodních provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury.
e) OK – Plochy pro kulturní zařízení
f) OV – Plochy pro veřejnou správu
V těchto plochách (02.Hlavní výkres) jsou současně definovány další limity využití, zahrnující maximální přípustnou podlažnost, předepsané stavební čáry, nepřekročitelné stavební hranice, předepsané polohy komunikačních vazeb a využití parteru.
(3) V plochách zpevněných je ve výkresové části 02.Hlavní výkres a 04.Doprava závazně stanoveno dílčí funkční a plošné členění na :
a) Plochy pro pěší
b) Pojízdné chodníky
c) Plochy silnic
d) Plochy pro parkoviště
e) Plochy pro hromadné odstavné a parkovací garáže
(4) V plochách parkové a ostatní městské zeleně je, v rámci vymezeného řešeného území, přípustné pouze umisťování objektů drobné architektury jako doplňkových objektů, popř. nutných objektů technických, které nelze umístit jinak. Funkce veřejné zeleně však nesmí být umístěním těchto staveb a zařízení narušena.

Článek 7
Regulační zásady centrální části řešeného území

(1) Regulační zásady, vyjádřené v Hlavním výkresu a textové části dokumentace jsou definovány tak, aby nedošlo k zásadní změně stávající urbanistické koncepce řešeného území. Objekty v prostoru mezi nám.Svobody a nám.Republiky budou koncipovány jako objemy smíšené s tím, že tato smíšená funkce bude soustředěna do prostoru prvního až čtvrtého nadzemního podlaží, čistá bytová funkce do pátého nadzemního podlaží. Bude dodržena předepsaná koncepce funkčního parteru staveb.
(2) Ukončení 4.NP bude na realizovaných objektech, tzn. v rámci všech dílčích sekcí, navrženo jako průběžné. Nové objekty nebudou zastřešeny s využitím těžké skládané krytiny, výplně jejich okenních otvorů, budou řešeny v provedení hliník, ocel, dřevo, popř. v kombinaci těchto materiálů. Ostatní požadavky na vzhled a řešení objektů, obsažené v dokumentaci, jsou směrná.
(3) Regulační zásady pro stávající objekt hotelu Dukla, zahrnutý do stabilizovaného území, jsou, v případě objemové změny této stavby, následující :
Podlažnost Výsledný objem objektu bude snížen o jedno nadzemní podlaží s tím, že v případě nového střešního podlaží bude toto řešeno jako ustoupené s terasou.
Zastřešení Objekt bude opatřen novou plochou střechou – v případě dostavby střešního patra střechou pochůznou.
Výplně otvorů Celkové řešení a členění nových výplní bude vycházet z celkového návrhu úprav objektu a fasády.
Fasádní materiály Stávající panelová fasáda bude vyměněna za nový fasádní systém. Řešení bude vycházet z celkového návrhu úprav objektu a fasády.
Barevnost Bude zvolena uměřená barevnost fasád, vzhledem k exponované pozici domu v městském centru.
Parter objektu Parter bude přeřešen s důrazem na redukci stávajících technických zařízení a provozů. Bude vytvořen prostor pro jeho komerční využití.
(4) Případná zásadnější přestavba objektu hotelu Dukla (v průběhu pořizování dokumentace RPn Blansko – Střed města přesunutého z ploch přestavbových do ploch stabilizovaných) bude řešena v rámci územního řízení, tzn. bez procesu pořizování změny závazné části RPn Blansko – Střed města v případě, kdy návrh na vydání územního rozhodnutí nebo na změnu vydaného územního rozhodnutí nepřekročí rámec stanoveného plošného a prostorového vymezení objektu.

Část třetí
Veřejně prospěšné stavby

Článek 8 (1) Vymezují se plochy pro tyto veřejně prospěšné stavby :
a) Veřejné komunikace : Prostorové úpravy komunikací v rámci celého řešeného území, zejména však východní strany prostoru náměstí Svobody a Republiky. Realizace veřejných ploch v prostoru severní části nám.Republiky a realizace trojice hlavních pěších vazeb v prostoru zástavby východní strany nám.Svobody (viz.výkres 07.Veřejně prospěšné stavby).
b) Technická infrastruktura : trasy páteřních rozvodů inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem (viz.výkresy 06A.Inženýrské sítě a 06B.Kabelové rozvody NN a VN) a přeložka Březovského vodovodu.
(2) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a opatření ve veřejném zájmu je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle ustanovení § 108 stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohody nebo jiným způsobem.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 9
Uložení RPn Blansko – Střed města

Schválený RPn Blansko – Střed města je včetně všech dokladů uložen, v souladu s ustanovením §36 odst.2 vyhlášky č.135/2001Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, u pořizovatele, kterým je Město Blansko, na Stavebním úřadě MěÚ Blansko a příslušném Krajském a Okresním úřadě.

Článek 10 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyvěšení na úřední desce MěÚ Blansko, t. j. 28. 12. 2002.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Mgr. Ivo Polák místostarosta

Ing. Jindřich Král místostarosta


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50