Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 8 ze dne 13.09.2004

Zastupitelstvo města Blanska vydává přijetím usnesení č. 14 na svém zasedání konaném dne 13. 9. 2004 souladu s § 34 písm. a) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek l
Předmět a působnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška stanoví podobu znaku a vlajky města Blanska a jejich užívání.

Článek 2
Základní ustanovení — podoba znaku a vlajky

1. Znak města Blanska má tuto podobu:
modrý štít, v němž volně stojí stříbrná, z kvádrů budovaná věž s kupolovitou střechou se dvěma špicemi po stranách. Na vrcholu střechy a na špicích jsou zlaté makovice. Výtvarné vyobrazení znaku města Blanska stanoví příloha, která je součástí této obecně závazné vyhlášky.

2. Městská vlajka vychází z městského znaku. List tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý v poměru 2:5:2. V modrém pruhu bílá, od základů se zužující kvádrovaná věž s kupolovitou střechou s jedním kuželem se zlatou makovicí na vrcholu a dvěma po stranách. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Článek 3
Užívání znaku a vlajky města Blanska

1. Znak a vlajku města Blanska užívá město, organizační složky a právnické osoby zřízené městem.

2. Ostatní subjekty mohou znak použít pouze se souhlasem Rady města Blanska.

3. Znak města Blanska nesmí být užíván v jiné podobě, než v té, která je stanovena touto obecně závaznou vyhláškou. Použití jiné podoby znaku města Blanska, anebo jeho znevážení a zneužití bude postihováno dle čl. 4 této vyhlášky.

Článek 4
Porušení povinností

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle:
zákona č. 200/1990 o přestupcích v platném znění nebo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší vyhlášku č. 3/2003.

Článek 6
Účinnost

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Mgr. Ivo Polák
místostarosta

Ing. Jindřich Král
místostarosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.