Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 1 ze dne 26.05.2007

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 27 na 5. zasedání dne 26. června 2007, v souladu s § 84, odst. 2 písmeno h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve smyslu článku 2 Nařízení Komise ES č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu „de minimis“. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení Města Blansko“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu na území Města Blansko.

Článek 2
Příjmy Fondu rozvoje bydlení Města Blansko

Zdroje FRB:
I. Příjmy z půjček FRB (úroky a splátky)
II. Úroky z účtu FRB u peněžního ústavu
III. Finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR (SFRB ČR)
– nařízení vlády č. 396/2001 Sb., v platném znění, v § 3 stanovuje:
„ Pravidla poskytování pro použití prostředků úvěrového fondu“.

(1) §3 Prostředky úvěrového fondu lze použít
a) k úhradě nákladů spojených s opravami nebo modernizacemi bytů, včetně nákladů spojených s vedením peněžního účtu u banky,
b) ke splácení úvěru podle § 4.

(2) Na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) může obec použít prostředky úvěrového fondu pouze za předpokladu, že
a) na opravy nebo modernizace bytů použije nejméně 50 % finančních prostředků z jiných zdrojů než z úvěru poskytnutého Fondem,
b) do úvěrového fondu bude pravidelně, minimálně v ročních intervalech, převádět prostředky nejméně ve výši částky, která odpovídá podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do splatnosti úvěru poskytnutého Fondem, zvýšené o 3 % ročně,
c) minimálně 20 % z prostředků úvěrového fondu bude použito na opravy nebo modernizace bytů jiných fyzických nebo právnických osob; tento limit nemusí být dodržen jen v případě, že jiné fyzické nebo právnické osoby byly způsobem v místě obvyklým seznámeny s možností poskytnutí prostředků z úvěrového fondu a neprojevily o ně zájem.

(3) Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu dále stanoví, že dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytů, na jejichž opravy nebo modernizace byly prostředky z úvěrového fondu poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, prostředky se ponechají tomuto novému vlastníkovi bytu, a to ve výši a za podmínek sjednaných s původním příjemcem prostředků, pokud nový vlastník převezme v plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části těchto prostředků a převezme v plném rozsahu i práva a závazky vyplývající ze smlouvy o jejich poskytnutí.

(4) V případech, kdy finanční prostředky úvěrového fondu budou využity na opravy a modernizaci bytů, které byly postiženy povodněmi v roce 2002 a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období (dále jen "povodně"), se ustanovení odstavce 2 písm. b) nepoužije.

Článek 3
Výdaje Fondu rozvoje bydlení Města Blansko

Výdaje FRB:
I. Půjčky:
Prostředky na půjčky pro modernizaci a údržbu bytového fondu na území města Blanska úročené 3%, při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let, vyjma roku, v němž byla půjčka poskytnuta. Kratší dobu splatnosti půjčky je možné dohodnout. Při poskytování půjček se postupuje podle pravidel dále uvedených.

II. Poplatky:
Úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu.

Článek 4
Podmínky poskytnutí půjčky

Žadateli o půjčku z FRB mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, nebo části těchto budov. Poskytnuté finanční prostředky musí být použity ve prospěch těchto budov ke schválenému účelu a uhrazeny dle smluvních podmínek.

Fyzická osoba:
a) nemá peněžité závazky vůči městu po splatnosti,
b) nemá záznam v rejstříku trestů,
c) nepodniká ve stavebnictví.

Právnická osoba:
a) má sídlo v České republice,
b) není v konkursním řízení,
c) nemá daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ),
d) nemá nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotní pojišťovny),
e) předmětem jejího podnikání není stavebnictví.

Z FRB se mohou poskytovat půjčky na tyto účely a za uvedených podmínek:

(1) Opravovaný dům (byt) je na území města Blanska.

(2) Žadatel předloží městu předpokládaný rozpočet opravy a ohlášení opravy podané u stavebního úřadu (na opravy malého rozsahu, na něž se ohlášení nevztahuje se úvěr neposkytuje), případně stavební povolení pro opravy a modernizace, kde se toto vyžaduje.

(3) Úvěr bude použit výhradně na opravu nebo modernizaci bytu, bytového domu nebo rodinného domu, na jehož opravu, či modernizaci žadatel uzavřel s městem úvěrovou smlouvu. Úvěr je možno použít jen do výše 50 % nákladů akce.

(4) Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatel musí po ukončení stavby prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky tak, aby byl poměr 50 % dodržen.

(5) Na opravu téhož domu nebo bytu se poskytuje úvěr v průběhu deseti let jen jednou. Výjimku může udělit zastupitelstvo města jen v naléhavých případech havarijního charakteru nebo když to dovoluje nezájem o úvěr ostatních vlastníků bytového fondu za předpokladu, že předchozí úvěr je plně splacen.

(6) Půjčky lze čerpat do jednoho roku od uzavření smlouvy se žadatelem. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami, počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou lze sjednat rychlejší splácení půjčky.

Článek 5
Výběrové řízení

(1) Osoby, které splňují podmínky dle článku 4 mohou získat půjčku z FRB na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Město Blansko.

(2) Vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na úřední desce a vhodným způsobem zveřejněno v tisku. Minimální lhůta na podání žádosti o půjčku je stanovena na 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. Formulář Žádosti bude k dispozici ode dne vyhlášení výběrového řízení na podatelně Města Blansko (viz příloha).

(3) Město Blansko si vyhrazuje právo snížení požadované částky půjčky vzhledem k uspokojení většího počtu zájemců.

(4) Řádně vyplněné a v termínu podané žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blansko.

(5) Žádosti, které budou neúplné nebo nesprávně vyplněné nebudou zařazeny do výběrového řízení. Komise také nezařadí předloženou žádost do výběrového řízení, pokud má žadatel vůči městu závazky po splatnosti, nebo pokud není žádost v souladu se zájmy města (např. odpojení od centrálního vytápění).

(6) O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 60 dnů od vyzvání k uzavření smlouvy o půjčce.

(7) S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře město smlouvu o půjčce. Po splnění všech podmínek pro uzavření smlouvy, včetně založení účtu u stanoveného peněžního ústavu, převede město schválené finanční prostředky z FRB na účet žadatele.

(8) Časově musí být výběrové řízení organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny do jednoho měsíce po schválení zastupitelstvem města.

(9) Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

(10) Proces schvalování příslušných smluv o půjčce náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města, na jehož rozhodování se nevztahuje zákon o správním řízení a jehož rozhodnutí nepodléhá přezkumu příslušného správního orgánu.

Článek 6
Režim čerpání prostředků fondu rozvoje bydlení Města Blansko

O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi městem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek FRB uzavře Město Blansko zvláštní smlouvu s bankou.

Článek 7
Podpora de minimis a její výše

(1) Dlužník bere na vědomí, že uzavřením smlouvy se stal příjemcem veřejné podpory o rozsahu, tzv. podpory „de minimis“ ve smyslu článku 2 Nařízení Komise ES č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu „de minimis“.

(2) Dlužník prohlašuje a čestným prohlášením doloží, že v uplynulých třech letech předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí úvěru ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb, v platném znění, nebyl příjemcem žádné veřejné podpory na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu malého rozsahu – tj. Nařízení Komise ES č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, popř. Nařízení Komise ES č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.

(3) Podporou malého rozsahu je hodnota úspor vyplývající z poskytnutí zvýhodněného úvěru. Výpočet podpory vychází z rozdílu mezi sazbou stanovenou pro nízkoúročený úvěr (3 % p.a.) a referenční úrokovou sazbou stanovenou Evropskou komisí pro ČR ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Článek 8
Kontrola

Město Blansko si vyhrazuje právo provádět kontrolu realizace prací, na které byla půjčka poskytnuta a použití jen do výše 50% nákladů akce.

Článek 9
Sankce

Při nedodržení dohodnutého (i dodatečně) splátkového režimu nebo dalších podmínek stanovených smlouvou nebo touto „Obecně závaznou vyhláškou“ se zvyšuje úrok za celou dobu poskytnutého úvěru o 5 % ročně (to je na 8 %) a dlužník je povinen vyčerpanou částku z úvěru, včetně úroků, splatit okamžitě.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2004 „Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů“.

Článek 11
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 26. 6. 2007.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Mgr. Ivo Polák
místostarosta

Ing. Jindřich Král
místostarosta


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50