Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 2 ze dne 06.12.2011

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 20 na svém 6. zasedání konaném dne 06.12.2011, v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,  je na celém území města Blansko, tj. na katastrálním území Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, Klepačov, Lažánky u Blanska, Olešná u Blanska a Těchov z a k á z á n o

Článek 2

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. Loterie a jiné podobné hry povolené Ministerstvem financí před účinností této obecně závazné vyhlášky lze provozovat do doby stanovené vydaným povolením, nejdéle však v souladu s čl. II. bodem 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, do 31.12.2014.

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Lubomír Toufar
starosta

Ing. Bc. Jiří Crha   
místostarosta   

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
místostarosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.