Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 1 ze dne 26.02.2013

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 29 na svém 11. zasedání konaném dne 26. února 2013 v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

(1) Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění a doplňuje takto:

a) text článku 7 odstavec 1 se nahrazuje novým zněním:

„Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří mají trvalý pobyt ve městě Blansko a zaplatili úhradu3 za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě uzavřené smlouvy jiné obci nebo uhradili poplatek za komunální odpad4 jiné obci, pokud tuto skutečnost v příslušném roce prokáží.“,

b) text článku 7 odstavec 2 se nahrazuje novým zněním:

„Úleva na poplatku v poměrné části se poskytne poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt ve městě Blansko a pobývají po dobu minimálně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo město Blansko (v pobytových zařízeních sociálních služeb, ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody,
v zahraničí), pokud tuto skutečnost v příslušném roce prokáží.“,

c) v článku 7 se zrušuje odstavec 3,

d) dosavadní text článku 7 odstavce 4 se označuje jako odstavec 3.

(2) Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění.


stránka aktualizována: 25.04.2018 11:50