Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Platné obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Vyhláška č. 5 ze dne 17.09.2013

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 28 na svém 14. zasedání konaném dne 17. září 2013 v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10/2010, o místních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. v článku 5 odstavec 6 se za bod 4 vkládají nové body, které zní:

„5. ze vstupného na plesy od 01.01. do 31.03. kalendářního roku“,

„6. ze vstupného na kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu Vítání sv. Martina“.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 09.10.2013.