Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6 ze dne 12.12.2005 o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 18 na svém 6. zasedání konaném dne 22.09.2015 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Tato obecně závazná vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 6 ze dne 12.12.2005 o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.


stránka aktualizována: 30.01.2020 09:54